Kolejny dobry rok dla Airbus Helicopters

Pierwszy prototyp śmigłowca wielozadaniowego H160 po raz pierwszy wzbił się w powietrze 13 czerwca 2015 r. Siły Zbrojne Francji zamierzają kupić 160-190 śmigłowców tego typu.

Pierwszy pro­to­typ śmi­głowca wie­lo­za­da­nio­wego H160 po raz pierw­szy wzbił się w powie­trze 13 czerwca 2015 r. Siły Zbrojne Francji zamie­rzają kupić 160 – 190 śmi­głow­ców tego typu.

Airbus Helicopters nadal utrzy­muje pozy­cję lidera – w 2016 r. dostar­czył 418 śmi­głow­ców, co sta­nowi pię­cio­pro­cen­towy wzrost w porów­na­niu z 2015 r. mimo spadku zamó­wień na coraz trud­niej­szym rynku. Firma wzmoc­niła swoją wio­dącą pozy­cję w seg­men­cie śmi­głow­ców cywil­nych i służb porządku publicz­nego przy jed­no­cze­snym zacho­wa­niu dotych­cza­so­wej pozy­cji na rynku woj­sko­wym.

Airbus Helicopters zdo­był zamó­wie­nia brutto na 388 śmi­głow­ców w 2016 r., co sta­nowi sta­bilny wynik w porów­na­niu do 383 zamó­wień w 2015 r. W 2016 r. szcze­gól­nie warte uwagi są zamó­wie­nia na 188 jed­no­sil­ni­ko­wych śmi­głow­ców lek­kich, 163 dwu­sil­ni­kowe śmi­głowce lek­kie H135 i H145 oraz 23 dwu­sil­ni­kowe śmi­głowce śred­nie z rodziny Super Puma. Pod koniec 2016 r. cał­ko­wita liczba zamó­wio­nych śmi­głow­ców wyno­siła 766.
Liczne wyzwa­nia, przed jakimi sta­nę­li­śmy w 2016 r. zwięk­szyły naszą deter­mi­na­cję, aby wspie­rać naszych klien­tów z coraz więk­szym zaan­ga­żo­wa­niem na rzecz jako­ści i bez­pie­czeń­stwa, wyko­rzy­stu­jąc sze­roką gamę naj­no­wo­cze­śniej­szych pro­duk­tów i usług – powie­dział z tej oka­zji Guillaume Faury, pre­zes Airbus Helicopters. Dla całego prze­my­słu śmi­głow­co­wego 2016 r. był chyba naj­trud­niej­szym rokiem w ostat­niej deka­dzie. Mimo tej trud­nej sytu­acji ryn­ko­wej osią­gnę­li­śmy nasze cele ope­ra­cyjne i przy­stą­pi­li­śmy do reali­za­cji naszego planu trans­for­ma­cji – dodał.
Najważniejszymi wyda­rze­niami w 2016 r. były suk­cesy w klu­czo­wych kam­pa­niach dla śmi­głow­ców woj­sko­wych H225M, które zostały wybrane przez Singapur i Kuwejt, a także dla rodziny H135 i H145, wybra­nych przez Wielką Brytanię do szko­le­nia pilo­tów woj­sko­wych. Ostatni rok przy­niósł także pierw­sze dostawy nowych śmi­głow­ców mor­skich AS565 MBe Panther dla Meksyku i Indonezji oraz pierw­szy lot śmi­głowca NH90 Sea Lion dla lot­nic­twa Sił Morskich Niemiec.
Na rynku cywil­nym w 2016 r. wszedł do służby pierw­szy dwu­sil­ni­kowy śmi­gło­wiec średni H175 w kon­fi­gu­ra­cji do prze­wozu waż­nych oso­bi­sto­ści, pod­czas gdy wariant dla służb porządku publicz­nego roz­po­czął próby w locie przed cer­ty­fi­ka­cją, która jest spo­dzie­wana w bie­żą­cym roku. Chińskie kon­sor­cjum pod­pi­sało zamó­wie­nie na 100 śmi­głow­ców H135; mają być mon­to­wane w tym kraju w ciągu naj­bliż­szych dzie­się­ciu lat. W listo­pa­dzie Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA – European Aviation Safety Agency) wydała cer­ty­fi­kat typu dla wer­sji H135 wypo­sa­żo­nej w awio­nikę cyfrową Helionix, nato­miast przez cały rok pro­wa­dzono próby w locie śmi­głowca następ­nej gene­ra­cji H160.
W zakła­dach Airbus Helicopters w Marignane 28 wrze­śnia 2016 r. Siły Morskie Meksyku ode­brały pierw­szy z 10 zamó­wio­nych śmi­głow­ców AS565 MBe Panther. Kolejne trzy maszyny dostar­czono do końca roku, a pozo­stałe sześć Meksyk ma otrzy­mać w 2018 r. Siły Zbrojne Meksyku zostały w ten spo­sób pierw­szym odbiorcą nowej wer­sji tego typu śmi­głow­ców. Będą one eks­plo­ato­wane przez lot­nic­two mor­skie na obsza­rze Zatoki Meksykańskiej i na wybrzeżu Pacyfiku do zadań poszu­ki­waw­czo-ratow­ni­czych, trans­portu, ewa­ku­acji w przy­padku klęsk żywio­ło­wych oraz do zwal­cza­nia prze­mytu nar­ko­ty­ków. Śmigłowiec jest wypo­sa­żony w dwa sil­niki tur­bi­nowe Safran Arriel 2N, zapew­nia­jące wyso­kie osiągi w gorą­cym kli­ma­cie i umoż­li­wia­jące osią­gnię­cie pręd­ko­ści mak­sy­mal­nej 278 km/h przy zasięgu 780 km. Pierwsze maszyny tego typu mek­sy­kań­skie lot­nic­two mor­skie wpro­wa­dziło do eks­plo­ata­cji dzie­sięć lat temu.
4 paź­dzier­nika ubie­głego roku hisz­pań­skie lot­nic­two woj­skowe ode­brało w zakła­dach w Albacete swój pierw­szy śmi­gło­wiec H215M. Zakup został zre­ali­zo­wany w wyniku nego­cja­cji prze­pro­wa­dzo­nych w lipcu 2016 r. przez Ministerstwo Obrony Hiszpanii przy wspar­ciu agen­cji NSPA (NATO Support and Procurement Agency). Jest on prze­zna­czony do wyko­ny­wa­nia misji odzy­ski­wa­nia per­so­nelu, poszu­ki­waw­czo-ratow­ni­czych i ratow­nic­twa bojo­wego, ma też zwięk­szony do 560 km zasięg.

  • Marek Łaz

To jest skrócona wersja artykułu.

CZYTAJ E-WYDANIE KUP WYDANIE PAPIEROWE