Kielecka pre­miera Borsuka

  Model NBPWP Borsuk podczas finalnej fazy wyposażania w hali Huty Stalowa Wola S.A. Premiera pojazdu odbędzie się na tegorocznym MSPO w Kielcach.

  Model NBPWP Borsuk pod­czas final­nej fazy wypo­sa­ża­nia w hali Huty Stalowa Wola S.A. Premiera pojazdu odbę­dzie się na tego­rocz­nym MSPO w Kielcach.

  Jedną z naj­waż­niej­szych pre­mier tego­rocz­nego XXV Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego będzie pre­zen­ta­cja na sto­isku Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. modelu funk­cjo­nal­nego Nowego Bojowego, Pływającego Wozu Piechoty, powsta­łego siłami kon­sor­cjum z Hutą Stalowa Wola S.A. jako lide­rem. Najnowszy pol­ski wóz bojowy, będący dzie­łem kra­jo­wego prze­my­słu obron­nego, już jesie­nią tego roku roz­pocz­nie pierw­szy etap zakła­do­wych badań trak­cyj­nych.

  Program Borsuk to jeden z naj­waż­niej­szych pro­jek­tów moder­ni­za­cyj­nych Wojsk Lądowych Sił Zbrojnych RP, ale także jedno z naj­po­waż­niej­szych wyzwań dla pol­skiego prze­my­słu obron­nego. Z punktu widze­nia woj­ska Borsuk ma stać się, ocze­ki­wa­nym de facto od dwóch dekad, następcą archa­icz­nych dziś bojo­wych wozów pie­choty BWP-1, które w licz­bie ponad 1000 sztuk nadal sta­no­wią zasad­ni­cze wypo­sa­że­nie pod­od­dzia­łów zme­cha­ni­zo­wa­nych wszyst­kich pan­cer­nych i zme­cha­ni­zo­wa­nych związ­ków tak­tycz­nych Wojsk Lądowych. Nie może zatem dzi­wić, że wdro­że­nie tego pojazdu do pro­duk­cji i służby jest jed­nym z klu­czo­wych pro­jek­tów pro­gramu ope­ra­cyj­nego „Modernizacja Wojsk Pancernych i Zmechanizowanych” Planu Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych w latach 2013 – 2022. Z per­spek­tywy prze­my­słu dla­tego, że będzie to kon­struk­cja cał­ko­wi­cie pol­ska, nie­ba­zu­jąca na żad­nym licen­cyj­nym wzorcu zagra­nicz­nym, a poza tym na całym świe­cie nowo­cze­sne wozy tej kate­go­rii można dziś poli­czyć na pal­cach jed­nej ręki. Stąd też zakres pro­ble­mów, które należy poko­nać przy reali­za­cji tego pro­jektu jest ogromny. A to wszystko za 75 mln PLN, bo tyle wynosi budżet pracy roz­wo­jo­wej, w ramach któ­rej opra­co­wy­wany jest NBPWP. Konsorcjum, w skład któ­rego weszły: Huta Stalowa Wola S.A. (lider), Ośrodek Badawczo Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych OBRUM Sp. z o.o., Rosomak S.A., Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A., Wojskowe Zakłady Inżynieryjne S.A., Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne S.A., Akademia Obrony Narodowej (obec­nie Akademia Sztuki Wojennej), Wojskowa Akademia Techniczna, Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej, Politechnika Warszawska, utwo­rzone w celu reali­za­cji pro­jektu jesz­cze w 2013 r., zawarło umowę z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju 24 paź­dzier­nika 2014 r. Określała ona, że NCBiR dofi­nan­suje pro­jekt kwotą 62 mln PLN, a praca ma zakoń­czyć się 23 paź­dzier­nika 2019 r., kiedy to pro­to­typ pojazdu powi­nien być już po bada­niach kwa­li­fi­ka­cyj­nych i przy­go­to­wana powinna być doku­men­ta­cja umoż­li­wia­jąca uru­cho­mie­nie jego seryj­nej pro­duk­cji.
  Harmonogram pracy prze­wi­dy­wał nastę­pu­jące jej etapy:
  1. Opracowanie i zatwier­dze­nie przez Zespół Nadzorujący MON doku­men­tów etapu Opracowania Założeń Projektowych, czyli Założeń Taktyczno-Technicznych.
  2. Opracowanie pro­jektu kon­cep­cyj­nego pojazdu oraz wyko­na­nie na jego pod­sta­wie modelu plat­formy i spraw­dze­nie pod­sta­wo­wych wyma­gań funk­cjo­nal­nych.
  3. Opracowanie pro­jektu tech­nicz­nego i wyko­na­nie na jego pod­sta­wie pro­to­typu.
  4. Przeprowadzenie badań wstęp­nych (zakła­do­wych) pro­to­typu.
  5. Przeprowadzenie badań kwa­li­fi­ka­cyj­nych pro­to­typu.
  6. Opracowanie doku­men­ta­cji tech­nicz­nej wyrobu do uru­cho­mie­nia pro­duk­cji seryj­nej.

  Niestety, już pod­czas reali­za­cji pierw­szego, wstęp­nego etapu, całe przed­się­wzię­cie zaha­mo­wało. Wynikało to z roz­po­czę­cia pro­jektu bez pod­staw mery­to­rycz­nych w postaci zatwier­dzo­nych Wstępnych Założeń Taktyczno-Technicznych, co było wów­czas stan­dar­dową pro­ce­durą, wyni­ka­jącą z przy­ję­tego modelu współ­pracy Ministerstwa Obrony Narodowej z NCBiR przy tego typu przed­się­wzię­ciach. Inspektorat Uzbrojenia w tym cza­sie pro­wa­dził, bazu­jąc na Wymaganiach Operacyjnych opra­co­wa­nych przez Sztab Generalny WP, dopiero począt­kową fazę ana­li­tyczno-kon­cep­cyjną doty­czącą bojo­wych wozów pie­choty na pod­wo­ziu Uniwersalnej Modułowej Platformy Gąsienicowej. Formalny nad­zór nad reali­za­cją pro­jektu Borsuk MON prze­jęło dopiero w czerwcu 2015 r.

  • Andrzej Kiński