KADEX-2018

Kolowe pojazdy opancerzone Arlan, rozniace sie zastosowanym typem zdalnie sterowanego stanowiska uzbrojenia badz obrotnica z zestawem oslon. Pojazd na pierwszym planie ma zamontowane dwubroniowe zdalnie sterowane stanowisko SARP Dual z 12,7 mm wkm i 7,62 mm km.

Kolowe pojazdy opan­ce­rzone Arlan, roz­niace sie zasto­so­wa­nym typem zdal­nie ste­ro­wa­nego sta­no­wi­ska uzbro­je­nia badz obrot­nica z zesta­wem oslon. Pojazd na pierw­szym pla­nie ma zamon­to­wane dwu­bro­niowe zdal­nie ste­ro­wane sta­no­wi­sko SARP Dual z 12,7 mm wkm i 7,62 mm km.

Kolejnym punk­tem tego­rocz­nego sezonu wystaw uzbro­je­nia i sprzętu woj­sko­wego oraz służb ochrony porządku były targi KADEX-2018, zor­ga­ni­zo­wane już po raz piąty, w dniach 23 – 26 maja, w sto­licy Kazachstanu Astanie.

Głównym orga­ni­za­to­rem przed­się­wzię­cia było, po raz pierw­szy, Ministerstwo Przemysłu Obronnego i Lotniczo-Kosmicznego Republiki Kazachstanu, powstałe w paź­dzier­niku 2016 r, a więc po czwar­tej odsło­nie KADEX‑u. Tym razem kazach­stań­ski resort obrony wystą­pił w roli współ­or­ga­ni­za­tora, podob­nie jak kon­cern Kazachstan Inżiniring (Kazakhstan Engineering) oraz firma RGP Kazspeceksport Ministerstwa Przemysłu Obronnego i Lotniczo-Kosmicznego. Tradycyjnie już wystawa odbyła się na tere­nie mię­dzy­na­ro­do­wego portu lot­ni­czego w Astanie, a jej obsługą zaj­mo­wała się firma Astana-Expo KS.
W Międzynarodowej Wystawie Uzbrojenia i Wyposażenia Wojskowego KADEX-2018 wzięło udział 355 wystaw­ców z 33 kra­jów świata. Przez dwa pierw­sze dni wystawa była dostępna jedy­nie dla spe­cja­li­stów, zapro­szo­nych gości i wcze­śniej akre­dy­to­wa­nych przed­sta­wi­cieli mediów. Imprezą towa­rzy­sząca było mię­dzy­na­ro­dowe forum „Dni Wszechświata w Kazachstanie“, w ramach któ­rego bogaty pro­gram obej­mo­wał posie­dze­nia ple­narne i tema­tyczne, kon­fe­ren­cje oraz spo­tka­nie w for­mie okrą­głego stołu. Dało to jego uczest­ni­kom moż­li­wość zapre­zen­to­wa­nia swych pro­po­zy­cji i dys­ku­sji na aktu­alne tematy doty­czące obron­no­ści i bez­pie­czeń­stwa, roz­woju kosmo­nau­tyki, a także cyber­bez­pie­czeń­stwa.
W trze­cim i czwar­tym dniu wstęp na wystawę był wolny, bez limitu wieku, odwie­dza­jący mieli jedy­nie obo­wią­zek zare­je­stro­wa­nia się przy wej­ściu i przejść kon­trolę bez­pie­czeń­stwa. Według danych orga­ni­za­to­rów, pod­czas czte­rech dni trwa­nia tego­rocz­nego KADEX‑u wystawę odwie­dziło 70 000 gości, acz­kol­wiek na takiej sta­ty­styce zawa­żyła przede wszyst­kim obec­ność luźno zain­te­re­so­wa­nej tema­tyką gawie­dzi oraz tłu­mów dzieci i mło­dzieży pod­czas ostat­nich dwóch dni.

Sprzęt nowy i zmo­der­ni­zo­wany

Kazachstan w ostat­nich latach inwe­stuje znaczne środki w sys­te­ma­tyczne zwięk­sza­nie poziomu bez­pie­czeń­stwa i wzrost zdol­no­ści bojo­wych swych sił zbroj­nych. Dążeniem decy­den­tów jest takie wywa­że­nie nakła­dów na obron­ność, by nie wpły­nęły nega­tyw­nie na inne czę­ści budżetu. Chcą także – co nie­zwy­kle ważne – pozy­ski­wać dla kraju zaawan­so­wane tech­no­lo­gie i budo­wać wła­sne zdol­no­ści pro­duk­cyjne. Liczne eks­po­naty wystawy ADEX-2018 były wła­śnie potwier­dze­niem kon­se­kwen­cji w tym podej­ściu.
Ze zro­zu­mia­łych wzglę­dów nie doty­czyło to samo­lo­tów i śmi­głow­ców bojo­wych. Tę kate­go­rię sprzętu repre­zen­to­wał jeden z wie­lo­za­da­nio­wych samo­lo­tów bojo­wych Su-30SM, które swą pre­mierę miały na wysta­wie przed dwoma laty (patrz WiT 7/2016). Łącznie Kazachstan zamó­wił w Rosji, na mocy czte­rech kon­trak­tów, 31 takich maszyn, z któ­rych do końca 2017 r. dostar­czono osiem. Nowością był za to śmi­gło­wiec bojowy Mi-35M, jeden z czte­rech dostar­czo­nych w ubie­głym roku, spo­śród 12 zamó­wio­nych. Maszyna z nume­rem bur­to­wym „03” była eks­po­no­wana na wysta­wie sta­tycz­nej, zaś egzem­plarz nr „02” uczest­ni­czył w poka­zach w locie. Na pły­cie lot­ni­ska można było zapo­znać się także z lek­kim samo­lo­tem trans­por­to­wym Airbus C295M z nume­rem „07” Sił Powietrznych i Obrony Powietrznej Kazachstanu, przed­ostat­nią z ośmiu zaku­pio­nych maszyn, któ­rej dostawę zre­ali­zo­wano pod koniec listo­pada 2017 r. Europejski kon­cern liczy, że Kazachstan nie poprze­sta­nie w swych zaku­pach na „Casach”, stąd decy­zja o przy­lo­cie na KADEX-2018 także A400M w bar­wach Sił Powietrznych Turcji („051”).
Nowością ści­śle zwią­zaną z lot­ni­czym rodza­jem sił zbroj­nych była także naziemna radio­sta­cja do łącz­no­ści ze stat­kami powietrz­nymi, którą pre­zen­to­wało SKTB Granit z Ałmaty. Jej prze­zna­cze­niem jest zapew­nie­nie trans­mi­sji i odbioru ana­lo­go­wej infor­ma­cji gło­so­wej, a także danych cyfro­wych za pośred­nic­twem lot­ni­czych kana­łów łącz­no­ści pomię­dzy naziem­nymi sta­no­wi­skami dowo­dze­nia i kie­ro­wa­nia oraz stat­kami powietrz­nymi. Radiostacja pra­cuje w zakre­sie 100 – 149,975 MHz na odle­głość 300 km, 220 – 399,975 MHz na takim samym dystan­sie oraz 1,5 – 30 MHz na odle­głość do 500 km. Może być zdal­nie ste­ro­wana prze­wo­dowo na odle­głość do 5 km, a poprzez radio­li­nię może two­rzyć 24 kanały łącz­no­ści. Nowa radio­sta­cja kazach­skiej firmy jest pomy­ślana jako następ­czyni sta­rych urzą­dzeń sowiec­kiej pro­we­nien­cji o podob­nym prze­zna­cze­niu: R‑824, R‑831, R‑834, R‑844, R‑845, R‑844M i R‑845M.
Wśród wysta­wio­nych nowo­ści było wiele innych wyro­bów lokal­nego prze­my­słu obron­nego i pod­mio­tów mię­dzy­na­ro­do­wych, które aktu­al­nie znaj­dują się w fazie prób i w nie­dłu­gim cza­sie mają szanse wejść do uzbro­je­nia Sił Zbrojnych Republiki Kazachstanu lub sta­no­wią ofertę eks­por­tową.
Uzbrojenie wojsk lądo­wych repre­zen­to­wały m.in.: zmo­der­ni­zo­wane czołgi pod­sta­wowe rodziny T‑72, pro­to­typ koło­wego trans­por­tera opan­ce­rzo­nego Barys w warian­tach trzy- i czte­ro­osio­wym, cią­gniona 122 mm hau­bica D‑30 wypo­sa­żona w zauto­ma­ty­zo­wany sys­tem kie­ro­wa­nia ogniem Nazgaj, cią­gniony rakie­towo-arty­le­ryj­ski zestaw prze­ciw­lot­ni­czy ZUK-23 – 2 czy też prze­ciw­lot­ni­czy zestaw rakie­towy na bazie gąsie­ni­co­wego trans­por­tera MT-LB ze sta­no­wi­skiem do odpa­la­nia prze­ciw­lot­ni­czych poci­sków kie­ro­wa­nych bli­skiego zasięgu Igła‑1.

  • Miroslav Gyűrösi

To jest skrócona wersja artykułu.

CZYTAJ E-WYDANIE KUP WYDANIE PAPIEROWE