Wystawa KADEX-2016

Najważniejszym eksponatem tegorocznej wystawy był z pewnością pierwszy prototyp kołowego wozu bojoweg Barys 8×8.

Najważniejszym eks­po­na­tem tego­rocz­nej wystawy był z pew­no­ścią pierw­szy pro­to­typ koło­wego wozu bojo­weg Barys 8×8.

Między 2 a 5 czerwca, na tere­nie cen­trum wysta­wien­ni­czego nie­opo­dal mię­dzy­na­ro­do­wego lot­ni­ska w sto­licy Kazachstanu – Astanie, odbyła się czwarta wystawa uzbro­je­nia i wypo­sa­że­nia woj­sko­wego KADEX (Kazakhstani Defence Exhibition).

Tradycyjnie już przed­się­wzię­cie to zostało zor­ga­ni­zo­wane wspól­nym wysił­kiem Ministerstwa Obrony Republiki Kazachstanu, spółki Kazachstan Inżiniring (Kazakhstan Engineering) i przed­się­bior­stwa Kazspeceksport, w ści­słej współ­pracy z wła­ści­cie­lem cen­trum wysta­wien­ni­czego, firmą Astana-Ekspo KS. Teren wystawy w bie­żą­cym roku został powięk­szony w porów­na­niu z poprzed­nimi, a wiele egzem­pla­rzy sprzętu lata­ją­cego eks­po­no­wano w nowym, nie­dawno odda­nym do użytku, han­ga­rze Kazachstan Awiacionnaja Promyszlennost.

Lotnicze nowo­ści

Siły Obrony Powietrznej Sił Zbrojnych Republiki Kazachstanu kilka lat temu zaini­cjo­wały inten­sywny pro­ces moder­ni­za­cji i wymiany parku sprzętu lata­ją­cego. Jeśli jesz­cze nie­dawno nie­mal wszyst­kie eks­plo­ato­wane samo­loty i śmi­głowce pocho­dziły sprzed 1991 roku i bez wyjątku zostały wypro­du­ko­wane w ZSRS lub pań­stwach Układu Warszawskiego, to na prze­strzeni ostat­nich lat Kazachstan zaku­pił wiele egzem­pla­rzy nowej tech­niki lot­ni­czej, i to nie tylko od swych sąsia­dów z pół­nocy, ale także na Zachodzie. W ubie­głym roku zaku­piono w Rosji pierw­sze cztery wie­lo­za­da­niowe samo­loty bojowe Su-30SM. Podczas wystawy KADEX-2016 można było zapo­znać się z aż trzema spo­śród nich. Maszyna z nume­rem tak­tycz­nym „czer­wona 4” była pre­zen­to­wana na wysta­wie sta­tycz­nej, zaś samo­loty „czer­wona 2” i „czer­wona 3” codzien­nie uczest­ni­czyły w poka­zach w locie. Jak twier­dzą wysocy rangą przed­sta­wi­ciele kazach­stań­skiego lot­nic­twa, ich eks­plo­ata­cja jak dotąd prze­biega bez­pro­ble­mowo i pla­no­wane są kolejne zakupy Su-30SM. Ich liczby ofi­cjal­nie nie podano, ale w rosyj­skich mediach poja­wiła się infor­ma­cja nawet o 36 maszy­nach tego typu.
Najnowszym pro­gra­mem zaini­cjo­wa­nym na rzecz Sił Obrony Powietrznej Sił Zbrojnych Republiki Kazachstanu jest moder­ni­za­cja samo­lo­tów sztur­mo­wych Su-25K. Ruszyła ona w bie­żą­cym roku i wspól­nie reali­zują ją: bia­ło­ru­skie 558. Lotnicze Zakłady Remontowe z Baranowicz, będące lide­rem pro­jektu (odpo­wia­da­jące za roz­wój i inte­gra­cję nowego wypo­sa­że­nia), i ich lokalny part­ner – spółka Kazachstan Awiacionnaja Promyszlennost (Kazakhstan Aviation Industry) z Astany, wcho­dząca w skład kon­cernu Kazachstan Inżiniring. Pierwszą zmo­der­ni­zo­waną maszyną będzie dwu­miej­scowy Su-25UB, który już został dostar­czony do Baranowicz. Ma być on prze­ka­zany do woj­sko­wych prób odbior­czych w poło­wie 2017 roku.
Projekt ma przy­nieść wyraźną poprawę zdol­no­ści bojo­wych i eks­plo­ata­cyj­nych tych maszyn, a także uprosz­cze­nie obsługi, połą­czone z prze­dłu­że­niem resursu, a więc i okresu użyt­ko­wa­nia. Zostanie to osią­gnięte dzięki: wery­fi­ka­cji stanu tech­nicz­nego maszyn i ich gene­ral­nemu remon­towi; zastą­pie­niu wielu ele­men­tów sta­rego wypo­sa­że­nia nowymi, zapew­nia­ją­cymi nowe moż­li­wo­ści i roz­sze­rze­niu nomen­kla­tury wyko­rzy­sty­wa­nego uzbro­je­nia, a także zmia­nom w śro­do­wi­sku pracy pilota.

  • Miroslav Gyűrösi

To jest skrócona wersja artykułu.

CZYTAJ E-WYDANIE KUP WYDANIE PAPIEROWE