Jesteśmy gotowi do budowy okrę­tów nawod­nych

W tym roku PGZ Stocznia Wojenna Sp. z o.o. uzyskała kolejne kontrakty na remonty jednostek Marynarki Wojennej RP – fregaty rakietowej ORP Gen. T. Kościuszko (na zdjęciu) i okrętu hydrograficznego ORP Arctowski.

W tym roku PGZ Stocznia Wojenna Sp. z o.o. uzy­skała kolejne kon­trakty na remonty jed­no­stek Marynarki Wojennej RP – fre­gaty rakie­to­wej ORP Gen. T. Kościuszko (na zdję­ciu) i okrętu hydro­gra­ficz­nego ORP Arctowski.

Jesteśmy gotowi do reali­za­cji pro­gramu budowy wie­lo­za­da­nio­wych okrę­tów nawod­nych – dekla­ruje PGZ Stocznia Wojenna w pół­tora roku po roz­po­czę­ciu dzia­łal­no­ści.

PGZ Stocznia Wojenna Sp. z o.o. powstała w 2017 r. i jest czę­ścią Grupy Kapitałowej Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A., jed­nego z naj­więk­szych kon­cer­nów zbro­je­nio­wych w Europie. Swoją dzia­łal­ność ope­ra­cyjną roz­po­częła 3 stycz­nia 2018 r., po prze­ję­ciu majątku Stoczni Marynarki Wojennej S.A. w upa­dło­ści likwi­da­cyj­nej (SMW), która począw­szy od 1922 r. zwią­zana była w swo­jej dzia­łal­no­ści z Marynarką Wojenną RP. Oznacza to, że już nie­ba­wem zakład będzie świę­to­wał 100-lecie swo­jej dzia­łal­no­ści. Zakup przed­się­bior­stwa z ponad 97-let­nią tra­dy­cją umoż­li­wia PGZ Stoczni Wojennej wyko­rzy­sta­nie wysoko roz­wi­nię­tej efek­tyw­no­ści ope­ra­cyj­nej i roz­wo­jo­wej oraz wie­lo­let­niego doświad­cze­nia w zakre­sie współ­pracy z woj­skiem, co pozwala wspie­rać przed­się­bior­stwu ochronę pod­sta­wo­wych inte­re­sów bez­pie­czeń­stwa Rzeczypospolitej Polskiej. Stocznia dzi­siaj, wypeł­nia­jąc powie­rzoną sobie misję, w istotny spo­sób przy­czy­nia się do zwięk­sza­nia poten­cjału pol­skiego prze­my­słu obron­nego, uczest­ni­cząc aktyw­nie w zabez­pie­cza­niu potrzeb mor­skiego rodzaju Sił Zbrojnych RP.

Solidne kom­pe­ten­cje

PGZ Stocznia Wojenna ofe­ruje usługi w zakre­sie: pro­jek­to­wa­nia, remon­tów, prze­bu­dowy, moder­ni­za­cji, kon­ser­wa­cji jed­no­stek dla mary­na­rek wojen­nych, stat­ków cywil­nych i kon­struk­cji pły­wa­ją­cych, a także w zakre­sie nowych budów. Silne zaple­cze tech­niczne, poten­cjał zarówno kon­struk­cyjny, jak i tech­no­lo­giczny pozwala nie tylko utrzy­mać w spraw­no­ści tech­nicz­nej okręty, lecz także wzmac­niać i roz­bu­do­wy­wać siły Marynarki Wojennej RP. Zakład dys­po­nuje wie­lo­let­nim doświad­cze­niem kon­struk­cyj­nym i tech­no­lo­gicz­nym w pro­duk­cji okrę­to­wej, a także wypo­sa­że­niem, które umoż­li­wia prze­pro­wa­dza­nie remon­tów oraz budowę jed­no­stek pły­wa­ją­cych. Stocznia pro­wa­dzi rów­nież dzia­łal­ność badaw­czo-roz­wo­jową w zakre­sie elek­tro­niki okrę­to­wej poprzez Ośrodek Uzbrojenia i Elektroniki, który spe­cja­li­zuje się w pro­jek­to­wa­niu, pro­duk­cji oraz ser­wi­sie sys­te­mów łącz­no­ści, nawi­ga­cji, zabez­pie­czeń tech­nicz­nych, sieci tele­in­for­ma­tycz­nych, uzbro­je­nia i broni pod­wod­nej. Ponadto na tere­nie PGZ Stoczni Wojennej znaj­dują się: spe­cja­li­styczne warsz­taty pro­duk­cyjno-remon­towe; hamow­nia sil­ni­ków; warsz­tat obróbki mecha­nicz­nej; remontu sys­te­mów wyso­kiego ciśnie­nia; maszyn elek­trycz­nych; a także ciąg sek­cji pła­skich, słu­żący do spa­wa­nia blach cien­kich, pozwa­la­jący na wyko­ny­wa­nie kadłu­bów, pokła­dów, gro­dzi i nad­bu­dó­wek z jako­ścią odpo­wied­nią do reali­za­cji wyma­ga­ją­cych pro­jek­tów wojen­nych.
Jesteśmy w sta­nie pod­jąć się reali­za­cji każ­dego zamó­wie­nia w zakre­sie remon­tów, moder­ni­za­cji, prze­bu­dowy i budowy jed­no­stek pły­wa­ją­cych zarówno w sek­to­rze mili­tar­nym, jak rów­nież na rynku cywil­nym – mówi Konrad Konefał, pre­zes Zarządu PGZ Stoczni Wojennej.

Stocznia rekru­tuje i inwe­stuje

Stocznia prze­szła pro­cesy restruk­tu­ry­za­cyjne, do któ­rych można zali­czyć: zmianę struk­tury zatrud­nie­nia (wzrost udziału pra­cow­ni­ków pro­duk­cyj­nych i pra­cow­ni­ków biura pro­jek­towo-tech­no­lo­gicz­nego w sto­sunku do ogółu zatrud­nio­nych w zakła­dzie, odmło­dze­nie kadry oraz zwięk­sze­nie ogól­nej liczby pra­cow­ni­ków), wzrost wyna­gro­dzeń, a także kom­plek­sowy plan inwe­sty­cyjny. Od kilku mie­sięcy Stocznia pro­wa­dzi inten­sywną akcję rekru­ta­cyjną.
Stocznia otwiera drzwi rów­nież przed mło­dymi ludźmi i chce ich włą­czyć w pracę na rzecz bez­pie­czeń­stwa Polski – pod­kre­śla Konrad Konefał.

  • Łukasz Prus

To jest skrócona wersja artykułu.

CZYTAJ E-WYDANIE KUP WYDANIE PAPIEROWE