Jelcze w pro­gra­mie Wisła

Ciągnik siodłowy Jelcz C882.57 specjalny CSS, przeznaczony do integracji z komponentami systemu IBCS/Patriot, podczas badań zakładowych.

Ciągnik sio­dłowy Jelcz C882.57 spe­cjalny CSS, prze­zna­czony do inte­gra­cji z kom­po­nen­tami sys­temu IBCS/Patriot, pod­czas badań zakła­do­wych.

Program Wisła, któ­rego celem jest wypo­sa­że­nie jed­no­stek obrony prze­ciw­lot­ni­czej Sił Powietrznych w nowo­cze­sny prze­ciw­lot­ni­czy i prze­ciw­ra­kie­towy sys­tem rakie­towy śred­niego zasięgu, jest jed­nym z naj­waż­niej­szych, jeśli nie naj­waż­niej-szym, przed­się­wzię­ciem moder­ni­za­cyj­nym Sił Zbrojnych RP w naj­bliż­szych latach. Ma zapew­nić obronę obiek­tów infra­struk­tury kry­tycz­nej i zgru­po­wań wojsk przed ata­kami róż­nego rodzaju środ­ków napadu powietrz­nego prze­ciw-nika, w tym z uży­ciem tak­tycz­nych i ope­ra­cyjno-tak­tycz­nych poci­sków bali­stycz­nych. Realizacja pierw­szej fazy pro­gramu Wisła roz­po­częła się 28 marca 2018 r. wraz z pod­pi­sa­niem mię­dzy­rzą­do­wej umowy LOA na zakup dwóch bate­rii sys­temu IBCS/Patriot. Zgodnie z decy­zją Ministerstwa Obrony Narodowej więk­szość kom­po­nen­tów sys­temu Wisła będzie zin­te­gro­wana z pojaz­dami spe­cjal­nymi Jelcz.

7 maja 2019 r. Inspektorat Uzbrojenia – Zespół Programu Wisła (IU – ZPW) pod­pi­sał z firmą Jelcz Sp. z o.o. umowę na dostawę do 2022 r. 73 pojaz­dów samo­cho­do­wych spe­cjal­nych marki Jelcz w ramach pierw­szej fazy pro­gramu Wisła. Dostawy doty­czyć będą zuni­fi­ko­wa­nych pojaz­dów spe­cjal­nych Jelcz o pod­wyż­szo­nej mobil­no­ści, prze­zna­czo­nych do inte­gra­cji z kom­po­nen­tami sys­temu IBCS/Patriot.

Ciągnik siodłowy Jelcz C882.57 specjalny CSS podczas badań zakładowych w warunkach terenowych bez obciążenia.

Ciągnik sio­dłowy Jelcz C882.57 spe­cjalny CSS pod­czas badań zakła­do­wych w warun­kach tere­no­wych bez obcią­że­nia.

Dodatkowo, w ramach innych umów zawar­tych przez IU – ZPW, Jelcz Sp. z o.o. dostar­czy co naj­mniej 12 pod­wozi Jelcz P882.57 TS innym spół­kom pol­skiego prze­my­słu obron­nego, które skom­ple­tują na ich bazie samo­chody trans­por­towo-zała­dow­cze (STZ) i mobilne węzły łącz­no­ści (MCC1).

W ramach reali­za­cji umowy z 17 maja 2019 r. Jelcz Sp. z o.o. dostar­czy Siłom Zbrojnym RP:

 • 33 cią­gniki sio­dłowe spe­cjalne Jelcz C882.57 CSS w ukła­dzie napę­do­wym 8×8. Będą one prze­zna­czone do współ­pracy z nacze­pami spe­cjal­nymi M860A1 na potrzeby trans­portu sta­cji radio­lo­ka­cyj­nych AN/MPQ-65, wyrzutni rakiet M903, kabin ECS/RIU (Engagement Control Station/Radar Interface Unit) i trans­portu kabin tech­nicz­nego wspar­cia eks­plo­ata­cji sys­temu IBCS/Patriot (BMC – Battery Maintenance Center oraz ISE – Intermadiate Support Element) wraz z nie­zbęd­nymi przy­rzą­dami i zesta­wem czę­ści zamien­nych.
 • 28 bazo­wych pod­wozi spe­cjal­nych Jelcz P882.57 TS w ukła­dzie napę­do­wym 8×8 w kon­fi­gu­ra­cji uni­wer­sal­nej, z któ­rych po dosto­so­wa­niu i zabu­do­wie powstaną nastę­pu­jące trans­por­tery spe­cjalne (TS):
  ❙ TS EPP (Electrical Power Plant) – do trans­portu zespołu zasi­la­ją­cego w ener­gię elek­tryczną;
  ❙ TS LRPT (Large Repair Parts Transporter) – do zała­dunku, roz­ła­dunku i trans­portu zesta­wów napraw­czych. Z pod­wo­ziem będzie zin­te­gro­wany żuraw samo­cho­dowy, umoż­li­wia­jący prze­ła­du­nek wiel­ko­ga­ba­ry­to­wych czę­ści zamien­nych;
  ❙ TS TSK (Transporter Specjalny Kontenerów) z hako­wym sys­te­mem samo­za­ła­dow­czym – do trans­portu kabin sys­temu IBCS (S280);
  ❙ TS DOW (Transporter Kabin Dowodzenia i Kierowania) – do trans­portu kon­te­ne­ro­wych sta­no­wisk kie­ro­wa­nia i dowo­dze­nia sys­temu IBCS/Patriot, w tym kabin F‑OPS (Future Operations), C‑OPS (Current Operations) oraz E‑OPS (Engagement Operations);
 • 12 samo­cho­dów spe­cjal­nych śred­niej ładow­no­ści Jelcz 442.32 w cha­rak­te­rze cią­gni­ków IFCN Relay (Integrated Fire Control Network Relay), w ukła­dzie napę­do­wym 4×4, wyko­na­nych na bazie samo­cho­dów skrzy­nio­wych Jelcz 442.32 (w latach 2013 – 2020, w róż­nych wer­sjach i warian­tach, Jelcz Sp. z o.o. dostar­czyła SZ RP ponad 1500 takich pojaz­dów). Ciągniki IFCN Relay są prze­zna­czone do trans­portu radio­li­nii zin­te­gro­wa­nego sys­temu kie­ro­wa­nia ogniem IFCN (Integrated Fire Control Network) z roz­kła­da­nym masz­tem, zapew­nia­ją­cych bez­prze­wo­dową komu­ni­ka­cję pomię­dzy poszcze­gól­nymi ele­men­tami sys­temu IBCS.

Jelcz Sp. z o.o., bazu­jąc na posia­da­nym poten­cjale tech­nicz­nym i pro­wa­dzo­nych pra­cach roz­wo­jo­wych, reali­zuje kolejne etapy zawar­tej umowy. Spółka ma wie­lo­let­nie doświad­cze­nie i poten­cjał w pro­jek­to­wa­niu, pro­duk­cji i obsłu­dze posprze­daż­nej (ser­wi­so­wej) pojaz­dów spe­cjal­nych do zabu­dowy sprzętu i uzbro­je­nia woj­sko­wego, dostar­cza­nych SZ RP. W ostat­nich latach pro­duk­cja i dostawy pojaz­dów spe­cjal­nych marki Jelcz zna­cząco zwięk­szyły się. Wzrosła w szcze­gól­no­ści pro­duk­cja i sprze­daż samo­cho­dów śred­niej ładow­no­ści wyso­kiej mobil­no­ści Jelcz 442.32 w wer­sjach samo­cho­dów skrzy­nio­wych i pod­wozi do zabu­dów spe­cjal­nych oraz pod­wozi Jelcz w ukła­dach 6×6 i 8×8. Dzięki wie­lo­let­nim umo­wom MON moż­liwe były inwe­sty­cje na zwięk­sze­nie zatrud­nie­nia i wzrost kwa­li­fi­ka­cji kadry oraz w wypo­sa­że­nie tech­no­lo­giczne i zaple­cze roz­woju pojaz­dów. W 2019 r. pro­duk­cja pojaz­dów Jelcz osią­gnęła 419 sztuk. Zostało to uzy­skane m.in. dzięki zwięk­szo­nym zamó­wie­niom i wia­ry­god­no­ści Jelcza u pod­do­staw­ców – pro­du­cen­tów spe­cja­li­stycz­nych zespo­łów, co zapew­nia ich zin­ten­sy­fi­ko­wane zaan­ga­żo­wa­nie i umoż­li­wia dostęp do roz­wią­zań dotych­czas nie­ofe­ro­wa­nych, a sto­so­wa­nych jedy­nie przez glo­bal­nych pro­du­cen­tów pojaz­dów woj­sko­wych. Wzrost zamó­wień Jelcza u dostaw­ców klu­czo­wych pod­ze­spo­łów, przy­kła­dowo sil­ni­ków MTU, umoż­li­wiło zakup sil­ni­ków do pojaz­dów pro­du­ko­wa­nych w ramach pro­gramu Wisła wraz z naj­now­szymi apli­ka­cjami do pojaz­dów spe­cjal­nych, wcze­śniej nie­do­stęp­nymi dla Jelcz Sp. z o.o. Kolejnym przy­kła­dem takiego podej­ścia mogą być zespoły napę­dowe wypo­sa­żone w auto­ma­tyczne skrzy­nie bie­gów współ­pra­cu­jące ze skrzy­niami roz­dziel­czymi i z ukła­dem ADM (Automatic Drivetrain Management, sys­tem auto­ma­tycz­nego zarzą­dza­nia blo­ka­dami mecha­ni­zmów róż­ni­co­wych w ukła­dzie napę­do­wym). Obecnie ofe­ro­wane przez Jelcz Sp. z o.o. pojazdy spe­cjalne i prze­zna­czone do zasto­so­wań spe­cjal­nych, to kon­struk­cje o porów­ny­wal­nych cha­rak­te­ry­sty­kach i para­me­trach do ana­lo­gicz­nych pojaz­dów innych euro­pej­skich pro­du­cen­tów. Samochody Jelcz do pro­gramu IBCS/Patriot będą miały cha­rak­te­ry­styki użyt­kowe, wypo­sa­że­nie i para­me­try nie­za­wod­no­ściowe porów­ny­walne z pojaz­dami Oshkosh, sto­so­wa­nymi w sys­te­mie Patriot przez US Army i wielu innych użyt­kow­ni­ków, a w nie­któ­rych obsza­rach będą je prze­wyż­szać.

Wyposażenie spe­cja­li­styczne i dodat­kowe wyma­ga­nia dla pojaz­dów Jelcz, okre­ślone w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ) przez zama­wia­ją­cego, zapew­nią reali­za­cję dodat­ko­wych zadań, w tym ope­ra­cyj­nych, przez załogi pojaz­dów.

Jelcze zin­te­gro­wane z kom­po­nen­tami sys­temu IBCS/Patriot winny zapew­nić ich mobil­ność w trak­cie jazd szo­so­wych i tere­no­wych, włącz­nie z poko­ny­wa­niem prze­szkód tere­no­wych i wznie­sień nie mniej­szych niż 35%. Po odpo­wied­nim przy­go­to­wa­niu, pojazdy będą zdolne do poko­na­nia prze­szkód wod­nych o głę­bo­ko­ści do 1,2 m. Konstrukcja pod­wozi umoż­li­wia ich eks­plo­ata­cję na róż­nych wyso­ko­ściach, nawet powy­żej 1000 m n.p.m., cało­rocz­nie, z doce­lową normą eks­plo­ata­cji co naj­mniej 30 lat.

 • Andrzej Pyzio

To jest skrócona wersja artykułu.

CZYTAJ E-WYDANIE KUP WYDANIE PAPIEROWE