JAŚMIN – jedyny pol­ski, kom­plek­sowy, zuni­fi­ko­wany i gotowy

Zintegrowane Węzły Teleinformatyczne w wersji kontenerowej

Zintegrowane Węzły Teleinformatyczne w wer­sji kon­te­ne­ro­wej (w więk­szo­ści będące ukom­ple­to­wa­niem HMS Jaśmin – sys­temu zarzą­dza­nia walką szcze­bla ope­ra­cyj­nego i tak­tycz­nego) – kom­plek­sowe roz­wią­za­nia C4ISR wcho­dzące w skład plat­formy Jaśmin, wdro­żone i z powo­dze­niem eks­plo­ato­wane od 2006 r. w Siłach Zbrojnych RP.

Nadal nie wia­domo, kiedy roz­poczną się dostawy do Sił Zbrojnych RP nowych zauto­ma­ty­zo­wa­nych sys­te­mów dowo­dze­nia, infor­ma­tycz­nego wspar­cia dzia­łań wojsk itp., bez któ­rych nie może spraw­nie funk­cjo­no­wać żadna nowo­cze­sna armia. W ubie­głym roku roz­po­czę­cie kilku postę­po­wań doty­czą­cych tej sfery moder­ni­za­cji tech­nicz­nej odro­czono do 2018 r., co ozna­cza, że fak­tyczne dostawy mogą roz­po­cząć się dopiero za cztery – pięć lat. Nie powinno być z tym jed­nak pro­blemu, bo od dawna są dostępne odpo­wied­nie gotowe roz­wią­za­nia – kom­plek­sowe, naro­dowe, zuni­fi­ko­wane, w pełni zin­te­gro­wane, spraw­dzone i znane żoł­nie­rzom.

Dzieje Sieciocentrycznej Platformy Teleinformatycznej (SPT) Jaśmin mają już nie­mal dwie dekady. Jej genezy należy szu­kać w 1997 r., kiedy powstała firma TELDAT, która odtąd pro­fe­sjo­nal­nie i bez­kosz­towo dla Skarbu Państwa two­rzy oraz kon­se­kwent­nie roz­wija kom­plek­sowe zauto­ma­ty­zo­wane sys­temy dowo­dze­nia, tele­in­for­ma­tycz­nego wspar­cia dzia­łań wojsk i łącz­no­ści, skła­da­jące się ze spe­cjal­nie zapro­jek­to­wa­nego do woj­sko­wych potrzeb i wza­jem­nie w pełni zin­te­gro­wa­nego, wysoko spe­cja­li­stycz­nego sprzętu i opro­gra­mo­wa­nia. Działalność TELDAT‑u obej­muje cało­kształt zagad­nień zwią­za­nych z ofe­ro­wa­nymi pro­duk­tami – od pro­jek­to­wa­nia, przez pro­duk­cję, insta­lo­wa­nie, uru­cha­mia­nie, szko­le­nie obsług, po ser­wi­so­wa­nie w całym cyklu życio­wym (w tym zdalne w cza­sie rze­czy­wi­stym, rzadko reali­zo­wane przez innych pro­du­cen­tów woj­sko­wego sprzętu tele­in­for­ma­tycz­nego).
Podstawą suk­cesu byd­go­skiej spółki była i jest wysoko wyspe­cja­li­zo­wana oraz sys­te­ma­tycz­nie dosko­na­ląca swoje kwa­li­fi­ka­cje w kraju i za gra­nicą kadra inży­nier­ska, jej dys­po­zy­cyj­ność dla odbior­ców sprzętu TELDAT‑u, z Wojskiem Polskim na czele, oraz zna­jo­mość pro­ble­mów i potrzeb nowo­cze­snej komu­ni­ka­cji. Dlatego też w pierw­szej kolej­no­ści dla Sił Zbrojnych RP firma stwo­rzyła Zintegrowane Węzły Teleinformatyczne (ZWT) KTSA, które umoż­li­wiły budo­wa­nie zaawan­so­wa­nych sieci tele­in­for­ma­tycz­nych typu WAN i LAN itp. Od bli­sko 20 lat pozwa­lają one na wymianę danych, trans­mi­sję głosu, prze­ka­zy­wa­nie fak­sów, obrazu i róż­nego rodzaju infor­ma­cji, np. roz­ka­zów, sygna­łów alar­mo­wych, mel­dun­ków czy ostrze­żeń o istot­nych zagro­że­niach, a wszystko w tech­no­lo­gii IP. ZWT KTSA wpro­wa­dziły SZ RP w nowe stu­le­cie i to wła­śnie dzięki tym roz­wią­za­niom udało się stwo­rzyć m.in. naj­bar­dziej roz­le­głą sieć tele­in­for­ma­tyczną MIL WAN oraz System Alarmowania Resortu ON (SARON), dobrze znane i słu­żące każ­demu pol­skiemu żoł­nie­rzowi.
Kolejnym spój­nym logicz­nie, tech­no­lo­gicz­nie, sys­te­mowo, uni­fi­ka­cyj­nie i obsłu­gowo kro­kiem byd­go­skiej spółki było stwo­rze­nie wer­sji mobil­nej ZWT KTSA, którą woj­skowi począt­kowo zaczęli inte­re­so­wać się głów­nie w związku z potrze­bami misji eks­pe­dy­cyj­nych, przede wszyst­kim w Iraku i Afganistanie. W tym celu ZWT KTSA uległ umo­bil­nie­niu (w tym minia­tu­ry­za­cji), a przy oka­zji, dzięki roz­wo­jowi tech­no­lo­gicz­nemu – otrzy­mał m.in. nowe funk­cjo­nal­no­ści. W ten spo­sób naro­dziły się ZWT KTSAwp (wer­sja polowa, okre­ślane następ­nie jako ZWT Jaśmin), które póź­niej zostały roz­wi­nięte do SPT Jaśmin, do dziś sys­te­ma­tycz­nie dosko­na­lo­nej i uno­wo­cze­śnia­nej. Nowy wyrób był od początku modu­ło­wym sys­te­mem dowo­dze­nia, wspar­cia dzia­ła­nia wojsk i łącz­no­ści, powsta­łym zgod­nie ze stan­dar­dami reko­men­do­wa­nymi przez Sojusz Północnoatlantycki w kon­cep­cjach Network Enabled Capability i Service-Oriented Architecture, doty­czą­cych głów­nie współ­dzie­le­nia danych pomię­dzy roz­pro­szo­nymi ośrod­kami decy­zyj­nymi róż­nego poziomu – od dowódcy wyso­kiego szcze­bla (np. kor­pusu) po sze­re­go­wego żoł­nie­rza. Wbrew temu, co zazdro­śni opo­nenci pró­bo­wali nie­jed­no­krot­nie insy­nu­ować (nie wcho­dząc w szcze­góły, które mogą sta­no­wić pod­stawę do odręb­nej publi­ka­cji), sys­tem i jego kom­po­nenty były wyjąt­kowo rze­tel­nie wdra­żane. Odbywało się to wie­lo­krot­nie i zgod­nie z prze­pi­sami obo­wią­zu­ją­cymi w danym cza­sie, co m.in. potwier­dziło Ministerstwo Obrony Narodowej w swo­jej ofi­cjal­nej opi­nii z 7 wrze­śnia 2012 r. I tak:
❚ pierw­sze wdro­że­nie miało miej­sce 26 stycz­nia 2004 r. i doty­czyło umo­bil­nie­nia sta­cjo­nar­nej wer­sji ZWT KTSA;
❚ dru­gie wdro­że­nie nastą­piło 11 maja 2005 r. i doty­czyło ZWT KTSA w wer­sji polo­wej (ZWT KTSAwp);
❚ trze­cie wdro­że­nie odbyło się 24 sierp­nia 2006 r. i obej­mo­wało ZWT KTSAwp – Jaśmina w wer­sji kon­te­ne­ro­wej;
❚ czwarte wdro­że­nie miało miej­sce 1 wrze­śnia 2006 r. i doty­czyło ZWT KTSAwp – Jaśmina w wer­sji prze­no­śnej;
❚ kolejne wdro­że­nia, które odby­wały się w latach 2007 – 2016, były zwią­zane z nowymi bądź zmo­dy­fi­ko­wa­nymi wer­sjami i modu­łami, wpro­wa­dza­nymi do Jaśmina jako sprzętu woj­sko­wego (SpW). Jednym z nich był także, wysoko ceniony i dobrze znany (w kraju i za gra­nicą, w tym w NATO), zasad­ni­czy kom­po­nent pro­gra­mowy tej plat­formy tele­in­for­ma­tycz­nej – System Wspomagania Dowodzenia (SWD) C3IS Jaśmin. Został on rów­nież kolejny raz wdro­żony do SZ RP jako samo­dzielny SpW w 2015 r.

Innowacyjny, kom­plek­sowy i per­spek­ty­wiczny System Systemów

W toku wie­lo­let­nich i sze­roko zakro­jo­nych prac badaw­czo-roz­wo­jo­wych nad Jaśminem oraz w rezul­ta­cie doświad­czeń z jego eks­plo­ata­cji, badań i wery­fi­ka­cji w kraju oraz za gra­nicą (w tym pod­czas wielu dzia­łań sojusz­ni­czych, także bojo­wych) oraz wnio­sków z nich pły­ną­cych, powstały jego kolejne, zuni­fi­ko­wane i w pełni zin­te­gro­wane ze sobą kon­fi­gu­ra­cje, dopa­so­wane do róż­nych szcze­bli dowo­dze­nia i zakresu dzia­łań wojsk, dla jakich mają być prze­zna­czone. Są to:
❚ HMS (Headquaters Managment System) Jaśmin – jedyny pol­ski sys­tem zarzą­dza­nia walką szcze­bla ope­ra­cyj­nego i tak­tycz­nego – od kor­pusu do sztabu bata­lionu włącz­nie – zawie­ra­jący spe­cjal­nie zapro­jek­to­wane do niego węzły tele­in­for­ma­tyczne w wer­sjach apa­ra­towni i prze­no­śnej oraz opro­gra­mo­wa­nie wspar­cia dowo­dze­nia SWD C3IS Jaśmin – HMS C3IS Jaśmin. Rozwiązanie to jest wdro­żone w dużej ilo­ści i z powo­dze­niem eks­plo­ato­wane w SZ RP, i zawiera ok. 80% zasad­ni­czych funk­cjo­nal­no­ści BMS, pla­no­wa­nego do naby­cia przez MON;
❚ BMS (Battlefield Management System) Jaśmin – jedyny pol­ski kom­plek­sowy, sie­cio­cen­tryczny sys­tem zarzą­dza­nia walką szcze­bla tak­tycz­nego – od bata­lionu do dru­żyny – zawie­ra­jący także spe­cjal­nie do niego zapro­jek­to­wany pokła­dowy węzeł tele­in­for­ma­tyczny oraz opro­gra­mo­wa­nie wspar­cia dowo­dze­nia SWD C3IS Jaśmin – BMS C3IS Jaśmin. Rozwiązanie to jest zuni­fi­ko­wane i w pełni zin­te­gro­wane z wyżej wspo­mnia­nym HMS, który jest wyko­rzy­sty­wany w SZ RP;
❚ DSS (Dismounted Soldier System) Jaśmin – także jedyny pol­ski sys­tem zarzą­dza­nia dzia­ła­niami indy­wi­du­al­nego żoł­nie­rza, rów­nież ze spe­cjal­nie zapro­jek­to­wa­nym do niego nasob­nym węzłem tele­in­for­ma­tycz­nym i kolejną wer­sją opro­gra­mo­wa­nia wspar­cia dowo­dze­nia SWD C3IS Jaśmin – DSS C3IS Jaśmin. Rozwiązanie to może być z powo­dze­niem wyko­rzy­stane np. w pro­gra­mie Zintegrowanego Indywidualnego Systemu Walki (ZISW) Tytan.
TELDAT opra­co­wał także wiele innych wyspe­cja­li­zo­wa­nych i kom­pa­ty­bil­nych ze sobą roz­wią­zań, wcho­dzą­cych w skład kom­plek­so­wej plat­formy Jaśmin – nie bez przy­czyny nazy­wa­nej Systemem Systemów. Są to m.in.:
❚ VIS Jaśmin – rów­nież jedyny tej gene­ra­cji pol­ski sys­tem komu­ni­ka­cji pokła­do­wej sta­no­wiący pod­sta­wowy węzeł tele­in­for­ma­tyczny, prze­zna­czony do obiek­tów mobil­nych, w tym pojaz­dów;
❚ JFSS Jaśmin – także jedyny pol­ski sys­tem wymiany danych do połą­czo­nego wspar­cia ognio­wego, w tym TZKOP (Taktycznych Zespołów Kontroli Obszaru Powietrznego);
❚ Web Portal Jaśmin – rów­nież jedyne pol­skie roz­wią­za­nie intra­ne­towe, m.in. wspie­ra­jące pro­cesy dowodzenia/zarządzania poprzez zasto­so­wa­nie scen­tra­li­zo­wa­nego por­talu i umoż­li­wia­jące np. two­rze­nie POSO (Połączonego Obrazu Sytuacji Operacyjnej);
❚ CID Jaśmin – także jedyny pol­ski ser­wer iden­ty­fi­ka­cji bojo­wej, istot­nie uspraw­nia­jący oraz zwięk­sza­jący dokład­ność iden­ty­fi­ka­cji obiek­tów wojsk wła­snych i sojusz­ni­czych oraz wymianę danych w tym zakre­sie mię­dzy rodza­jami sił zbroj­nych;
❚ IEG Jaśmin – rów­nież jedyna pol­ska brama bez­piecz­nej wymiany infor­ma­cji, zapew­nia­jąca zauto­ma­ty­zo­wany i bez­pieczny trans­fer danych pomię­dzy sys­te­mami o róż­nej kla­sy­fi­ka­cji prze­twa­rza­nych infor­ma­cji;
❚ System Zarządzania Jaśmin – także kom­plek­sowy sys­tem zdal­nej obsługi, zarzą­dza­nia, moni­to­ringu i kon­fi­gu­ra­cji urzą­dzeń oraz modu­łów plat­formy Jaśmin, w tym jej ele­men­tów funk­cjo­nal­nych;
❚ SBWI/SARON – rów­nież jedyny, zwłasz­cza w kon­tek­ście naro­do­wym, System Alarmowania Resortu ON itp., słu­żący do szyb­kiej, roz­le­głej i bez­piecz­nej wymiany infor­ma­cji, prze­zna­czony przede wszyst­kim dla służb publicz­nych, głów­nie do insty­tu­cjo­nal­nego i oso­bo­wego alar­mo­wa­nia oraz ostrze­ga­nia, m.in. w zakre­sie obrony naro­do­wej lub zarzą­dza­nia kry­zy­so­wego.

Referencyjny, cer­ty­fi­ko­wany, sze­roko wyróż­niany i badany

Rozwojowi Jaśmina i jego kolej­nych kon­fi­gu­ra­cji oraz funk­cjo­nal­no­ści towa­rzy­szyła dłu­go­let­nia eks­plo­ata­cja roz­wią­zań tego sys­temu (w tym pod­czas dzia­łań wojen­nych i misji eks­pe­dy­cyj­nych), liczne i sze­ro­kie bada­nia oraz testy w kraju i za gra­nicą pro­wa­dzone przez SZ RP, MON, NATO, US Army, pol­skie oraz sojusz­ni­cze labo­ra­to­ria badaw­cze, a także part­ne­rów zagra­nicz­nych (tego typu spraw­dzeń nie prze­cho­dziły żadne inne egzem­pla­rze pol­skiego SpW, rów­nież w obsza­rze bez­pie­czeń­stwa tele­in­for­ma­tycz­nego i liczby uzy­ska­nych akre­dy­ta­cji w tym zakre­sie). Niektórzy z nich już dzi­siaj zaopa­trują się w roz­wią­za­nia oparte na Jaśminie (w tym miej­scu należy wspo­mnieć admi­ni­stra­cję Stanów Zjednoczonych i kon­cern Raytheon, które zama­wiają wywo­dzące się z Jaśmina mili­tarne kom­po­nenty tele­in­for­ma­tyczne do nowych moder­ni­za­cji sys­temu prze­ciw­lot­ni­czego Patriot). Wśród licz­nych testów porów­naw­czych Jaśmina z sys­te­mami innych pro­du­cen­tów (m.in. pod­czas kolej­nych wie­lo­na­ro­do­wych ćwi­czeń Combined Endeavor, NATO CWID/CWIX oraz Bold Quest), pro­dukty tej sie­cio­cen­trycz­nej plat­formy tele­in­for­ma­tycz­nej uzy­ski­wały pomyślne rezul­taty w ramach spraw­dzia­nów tech­nicz­nych (funk­cjo­nal­nych) i, co bar­dzo ważne, reali­za­cji sce­na­riu­szy ope­ra­cyj­nych. W ten spo­sób roz­wią­za­nia TELDAT‑u były wyko­rzy­sty­wane i testo­wane naj­licz­niej, naj­sze­rzej i naj­dłu­żej z pol­skich sys­te­mów. Często, jako jedyne naro­dowe, były pod­da­wane zło­żo­nym spraw­dzia­nom, a nawet wystę­po­wały jako wyroby refe­ren­cyjne wobec innych pro­duk­tów tej klasy.
Z kolei w ramach mię­dzy­na­ro­do­wego Wielostronnego Programu Interoperacyjności (MIP), kom­plek­sowe opro­gra­mo­wa­nie wspar­cia dowo­dze­nia i dzia­ła­nia wojsk SWD C3IS Jaśmin, jako jedyne pol­skie (w naszym kraju nie­ma­jące zresztą odpo­wied­ni­ków) i jedno z nie­wielu sojusz­ni­czych, prze­szło pomyśl­nie naj­wyż­szy sto­pień spraw­dzeń. Wśród sied­miu sys­te­mów zakwa­li­fi­ko­wa­nych do testów koń­co­wych zostało także oce­nione jako ofe­ru­jące naj­więk­szą liczbę zaim­ple­men­to­wa­nych funk­cjo­nal­no­ści.
Wyjątkową i pierw­szo­rzędną cechą SWD C3IS Jaśmin jest też to, że zawiera wiele ele­men­tów opro­gra­mo­wa­nia (tzw. jąder, zara­zem doj­rza­łych pro­duk­tów woj­sko­wych) wcho­dzą­cych w skład wyżej wymie­nio­nych kom­po­nen­tów sie­cio­cen­trycz­nej plat­formy Jaśmin, w tym: HMS, BMS, DSS i JFSS Jaśmin. Ponadto sys­tem, rów­nież jako jedyny pol­ski i jeden z nie­licz­nych na świe­cie, od lat ma cer­ty­fi­kat NATO, a także jako jedyny legi­ty­muje się refe­ren­cjami eks­plo­ata­cyj­nymi Akademii Sztuki Wojennej.
W kon­tek­ście powyż­szego, ważne jest rów­nież wyko­rzy­sty­wa­nie od wielu lat Jaśmina jako głów­nego sys­temu wspar­cia dowo­dze­nia, dzia­ła­nia wojsk i łącz­no­ści, który sku­tecz­nie zabez­pie­czał m.in. funk­cjo­no­wa­nie sta­no­wisk dowo­dze­nia pod­czas ćwi­czeń, także mię­dzy­na­ro­do­wych. Pełnił na nich także rolę sys­temu refe­ren­cyj­nego dla innych państw w zakre­sie testów NATO Friendly Force Integration (NFFI). Już w 2010 r., m.in. w ramach Warsztatów Łączności i Informatyki Aster-10, BMS Jaśmin razem z innymi sys­te­mami tej klasy (w tym zagra­nicz­nymi) został pod­dany testom MON‑u. Zgodnie z ofi­cjalną opi­nią resortu, opu­bli­ko­waną w 2012 r., jako jedyny pozy­tyw­nie zakoń­czył przed­mio­towe testy i uznano go za naj­bar­dziej zaawan­so­wany tech­no­lo­gicz­nie i speł­nia­jący wyma­ga­nia użyt­kow­nika […] co pozwala oce­nić go jako naj­bar­dziej per­spek­ty­wiczne roz­wią­za­nie, umoż­li­wia­jące osią­gnię­cie zamie­rzo­nego celu […] w pro­gra­mie ope­ra­cyj­nym C4ISR. Ponadto Jaśmin był już kil­ku­na­sto­krot­nie nagra­dzany i wyróż­niany (ostat­nio w 2016 r. przez MON), jako inno­wa­cyjny i naj­le­piej słu­żący bez­pie­czeń­stwu żoł­nie­rzy sys­tem tele­in­for­ma­tyczny.
Opisane opra­co­wa­nie, roz­wi­ja­nie i wyko­rzy­sty­wa­nie (w tym wie­lo­krotne i dłu­go­trwałe spraw­dza­nie) sze­ro­kiej gamy roz­wią­zań Jaśmina w kraju i za gra­nicą, pozwo­liło na roz­wój sys­te­mów dowo­dze­nia, dzia­ła­nia wojsk i łącz­no­ści, także w skali sojusz­ni­czej. Przyczyniło się rów­nież do usy­tu­owa­nia Polski w tej dzie­dzi­nie w czo­łówce NATO, co nigdy wcze­śniej nie miało miej­sca.

Szerokie moż­li­wo­ści i wyko­rzy­sta­nie w Wojsku Polskim

Jedną z kon­fi­gu­ra­cji Systemu Systemów Jaśmin jest wspo­mniany, dzia­ła­jący na naj­wyż­szym szcze­blu dowo­dze­nia (kor­pusu, dywi­zji, bry­gady itp.) HMS Jaśmin, który na prze­strzeni wielu lat dostar­czono
SZ RP w ponad 130 zesta­wach, w wer­sji kon­te­ne­ro­wej i prze­no­śnej. Jest też suk­ce­syw­nie, wraz z roz­wo­jem tech­no­lo­gii, mody­fi­ko­wany (od 2015 r. razem z opro­gra­mo­wa­niem SWD C3IS Jaśmin – HMS C3IS Jaśmin). Wersja kon­te­ne­rowa (apa­ra­tow­nia) składa się z: zestawu mili­tar­nego sprzętu IT i spe­cja­li­stycz­nego opro­gra­mo­wa­nia, zabu­do­wa­nych w prze­wo­żo­nym przez cię­ża­rówkę kon­te­ne­rze. Kontener jest szczelny elek­tro­ma­gne­tycz­nie i speł­nia wyma­ga­nia bez­pie­czeń­stwa tele­in­for­ma­tycz­nego odno­śnie prze­twa­rza­nia infor­ma­cji nie­jaw­nych do klau­zuli „tajne” włącz­nie. Wersja prze­no­śna z kolei, umiesz­czona w spe­cjal­nie zapro­jek­to­wa­nych opa­ko­wa­niach trans­por­to­wych, w zasa­dzie też składa się z tego samego mili­tar­nego sprzętu IT oraz spe­cja­li­stycz­nego opro­gra­mo­wa­nia, jest jed­nak prze­zna­czona do eks­plo­ata­cji głów­nie w budyn­kach, namio­tach i kon­te­ne­rach sta­cjo­nar­nych.
Głównymi funk­cjo­nal­no­ściami HMS Jaśmin w zakre­sie węzła tele­in­for­ma­tycz­nego (ZWT Jaśmin) są m.in.:
❚ roz­wi­ja­nie w tech­no­lo­gii IP nowo­cze­snej, wydaj­nej, ska­lo­wal­nej, mobil­nej oraz eko­no­micz­nie efek­tyw­nej wie­lo­usłu­go­wej infra­struk­tury tele­in­for­ma­tycz­nej, umoż­li­wia­ją­cej m.in. budowę wielu nie­za­leż­nych sieci na sta­no­wi­skach dowo­dze­nia szcze­bla ope­ra­cyj­nego i tak­tycz­nego;
❚ inte­ro­pe­ra­cyj­ność z innymi sys­te­mami, w tym sojusz­ni­czymi, m.in. poprzez zasto­so­wa­nie stan­dar­dów obo­wią­zu­ją­cych w NATO;
❚ wybór i wyko­rzy­sty­wa­nie opty­mal­nego medium trans­mi­syj­nego;
❚ trans­mi­sja danych, obrazu i komu­ni­ka­cji gło­so­wej w tech­no­lo­gii IP;
❚ zapew­nia­nie, w zależ­no­ści od potrzeb, bez­piecz­nej wymiany infor­ma­cji z wyko­rzy­sty­wa­niem naro­do­wej kryp­to­gra­fii IP;
❚ zaszy­fro­wa­nie głosu, danych i obrazu;
❚ pro­sta – w pełni auto­no­miczna oraz intu­icyjna – insta­la­cja i kon­fi­gu­ra­cja wszyst­kich ele­men­tów (sprzę­to­wych i pro­gra­mo­wych) HMS Jaśmin za pomocą opro­gra­mo­wa­nia Zarządzania Modułami Jaśmin;
❚ zapew­nie­nie naj­wyż­szego poziomu szczel­no­ści elek­tro­ma­gne­tycz­nej.
W przy­padku ukom­ple­to­wa­nia (bądź dokom­ple­to­wa­nia), zwłasz­cza we wspo­mnianą odmianę SWD C3IS Jaśmin, (takich zesta­wów sys­temu jest zde­cy­do­wana więk­szość wśród eks­plo­ato­wa­nych w SZ RP) – zapew­nia także cały sze­reg innych funk­cjo­nal­no­ści. Do głów­nych należą m.in.:
❚ wspar­cie dowo­dze­nia związ­kami ope­ra­cyj­nymi i tak­tycz­nymi, ich dzia­ła­nia oraz współ­dzia­ła­nia, m.in. poprzez sku­teczną i spraw­dzoną współ­pracę oraz auto­ma­tyczną wymianę danych z sys­te­mami dowo­dze­nia niż­szego szcze­bla, np.: BMS Jaśmin (Systemem Zarządzania Walką Batalionu, Kompanii, Plutonu i Drużyny) i DSS Jaśmin (Systemem Zarządzania Walką Żołnierza);
❚ moż­li­wość osią­gnię­cia prze­wagi infor­ma­cyj­nej i tym samym m.in. two­rze­nia oraz istot­nego zwięk­sza­nia świa­do­mo­ści sytu­acyj­nej wojsk, w tym ich bez­pie­czeń­stwa, np. poprzez natych­mia­stową i sku­teczną dys­try­bu­cję infor­ma­cji o zagro­że­niach oraz zauto­ma­ty­zo­wany sys­tem infor­mo­wa­nia o bie­żą­cym poło­że­niu sił wła­snych;
❚ two­rze­nie Połączonego Obrazu Sytuacji Operacyjnej i zapew­nie­nie integracji/współpracy z innymi sys­te­mami two­rzą­cymi POSO (głów­nie poprzez Web Portal Jaśmin);
❚ bie­żące zobra­zo­wa­nie sytu­acji tak­tycz­nej i śle­dze­nie wojsk wła­snych oraz sprzy­mie­rzo­nych do poziomu indy­wi­du­al­nego żoł­nie­rza włącz­nie (tzw. Blue Force Tracking) z zasto­so­wa­niem stan­dar­dów NFFI (STANAG 5527) oraz FFI (Friendly Force Identification) – w tym zakre­sie sys­tem może peł­nić rolę HUB‑a FFT;
❚ współ­dzia­ła­nie z sys­te­mami roz­po­zna­nia (dozo­ro­wa­nia) i wyko­rzy­sta­nie m.in. infor­ma­cji spły­wa­ją­cych ze wszyst­kich dostęp­nych sen­so­rów pola walki (w tym ze śmi­głow­ców wspar­cia bojo­wego, bez­za­ło­go­wych sys­te­mów lata­ją­cych i pojaz­dów lądo­wych oraz z wypo­sa­że­nia indy­wi­du­al­nego żoł­nie­rza), np. o zagro­że­niach che­micz­nych, bio­lo­gicz­nych, radio­lo­gicz­nych i nukle­ar­nych za pomocą stan­da­ry­zo­wa­nych przez NATO rapor­tów typu CBRN (Reporting Nuclear Detonations Biological and Chemical Attacks and Predicting and Warning of Associated Hazards and Hazard Areas – STANAG 2103);
❚ wspar­cie i współ­praca z sys­te­mami kie­ro­wa­nia środ­kami walki, w tym pełna inte­gra­cja z JFSS Jaśmin – pierw­szym pol­skim sys­te­mem wymiany danych do połą­czo­nego wspar­cia ognio­wego, w tym TZKOP;
❚ współ­praca z sys­te­mami obrony prze­ciw­lot­ni­czej;
❚ współ­praca z sys­te­mami symu­la­cyjno-szko­le­nio­wymi (np. JCATS, VBS2/VBS3) za pomocą stan­dardu HLA (High Level Architecture);
❚ dostęp do danych ope­ra­cyj­nych i modułu pro­gra­mo­wego HMS C3IS Jaśmin, rów­nież poprzez apli­ka­cję typu WEB (Web Portal Jaśmin).

Kadydat na WTI, Wierzbę, BMS i nie tylko

Wydaje się, że sys­te­ma­tycz­nie roz­wi­jany System Systemów Jaśmin, w tym kupiony w dużej ilo­ści HMS Jaśmin, jest oczy­wi­stym kan­dy­da­tem na zauto­ma­ty­zo­wany sys­tem dowo­dze­nia, wspar­cia dzia­łań wojsk, łącz­no­ści i inte­gra­cji innych sys­te­mów dla SZ RP (w tym roz­po­zna­nia i kie­ro­wa­nia środ­kami walki). Opisane powy­żej fakty i obiek­tywna wie­dza SZ RP o Jaśminie dowo­dzą i potwier­dzają, iż pol­skie, zuni­fi­ko­wane, w pełni zin­te­gro­wane i jed­no­li­cie zarzą­dzane sys­temy Jaśmina bez­po­śred­nio wpi­sują się w pla­no­wane do kupie­nia przez SZ RP:
❚ Węzły Teleinformatyczne – WTI. Mają sta­no­wić tylko ok. 30% omó­wio­nych ZWT Jaśmin (wcho­dzą­cych w skład HMS Jaśmin), z powo­dze­niem eks­plo­ato­wa­nych w SZ RP i wraz z roz­wo­jem tech­no­lo­gii suk­ce­syw­nie mody­fi­ko­wa­nych od 2015 r. Tylko te roz­wią­za­nia Jaśmina (oczy­wi­ście dosto­so­wane do aktu­al­nych wyma­gań) są rze­czy­wi­stymi odpo­wied­ni­kami WTI i mogą real­nie zapew­nić uni­fi­ka­cję oraz kon­ty­nu­ację budowy jed­no­li­tego w tym zakre­sie sys­temu wspar­cia dowo­dze­nia, dzia­ła­nia wojsk i łącz­no­ści SZ RP, w tym sprawne zarzą­dza­nie (a nie tylko ewen­tu­al­nie moni­to­ro­wa­nie) już wyko­rzy­sty­wa­nym ZWT Jaśmin. Ponadto wła­śnie węzły tele­in­for­ma­tyczne Jaśmin są bar­dzo dobrze znane żoł­nie­rzom, odno­siły suk­cesy także na are­nie mię­dzy­na­ro­do­wej i były wie­lo­krot­nie nagra­dzane oraz wyróż­niane;
❚ Zautomatyzowany System Dowodzenia Wojsk Lądowych Wierzba. Jego jedy­nym kra­jo­wym odpo­wied­ni­kiem jest SWD C3IS Jaśmin – HMS C3IS Jaśmin, wdro­żony do SZ RP, eks­plo­ato­wany i suk­ce­syw­nie mody­fi­ko­wany od 2015 r. Pozostaje w wypo­sa­że­niu oma­wia­nego ZWT Jaśmin i wraz z nim de facto sta­nowi HMS Jaśmin w wer­sjach: kon­te­ne­ro­wej i prze­no­śnej. Oprogramowanie to jest także dobrze znane żoł­nie­rzom, ma cer­ty­fi­katy NATO i refe­ren­cje eks­plo­ata­cyjne Akademii Sztuki Wojennej;
❚ System Zarządzania Walką Szczebla Batalionu – BMS. Bezpośrednio wpi­suje się w niego BMS Jaśmin, także jedyne dziś pol­skie roz­wią­za­nie tej klasy, zuni­fi­ko­wane i w pełni zin­te­gro­wane z HMS Jaśmin oraz mające około 80% zasad­ni­czych funk­cjo­nal­no­ści tego ostat­niego sys­temu, m.in. z tego względu jest znane wielu żoł­nie­rzom;
❚ Zintegrowany Zautomatyzowany System Dowodzenia Operacjami Specjalnymi Spartan. Wpisują się w to roz­wią­za­nie głów­nie HMS i BMS Jaśmin;
❚ Zintegrowany Indywidualny System Walki Tytan. W wyma­ga­nia do jego kom­po­nentu tele­in­for­ma­tycz­nego wpi­suje się DSS Jaśmin, rów­nież jedyny pol­ski sys­tem tej klasy, zuni­fi­ko­wany i w pełni zin­te­gro­wany z HMS oraz BMS Jaśmin itd.;
❚ System Wymiany Danych do Połączonego Wsparcia Ogniowego, w tym TZKOP. Wpisuje się w to roz­wią­za­nie JFSS Jaśmin, także jedyny naro­dowy sys­tem tej klasy, zuni­fi­ko­wany i w pełni zin­te­gro­wany z HMS, BMS, DSS itd.
Zatem nie ma potrzeby dal­szego eks­pe­ry­men­to­wa­nia, powie­la­nia tych samych błę­dów i tra­ce­nia kolej­nych lat, nie wyko­rzy­stu­jąc dobra naro­do­wego, jakim jest Jaśmin i zwią­zany z nim zbiór woj­sko­wych roz­wią­zań tele­in­for­ma­tycz­nych, który jest dostępny na wycią­gnię­cie ręki. Sprzyja temu cho­ciażby to, że wła­śnie wobec tak war­to­ścio­wych, jedy­nych, spraw­dzo­nych, zuni­fi­ko­wa­nych i wdro­żo­nych w dużej ilo­ści pro­duk­tów, zwy­kło się w Polsce sto­so­wać pro­stą, dużo tań­szą (także cza­sowo, orga­ni­za­cyj­nie, tech­nicz­nie, logi­stycz­nie itd.) zasadę kon­ty­nu­acji dostaw (co np. można by zasto­so­wać w odnie­sie­niu do WTI – dalej kupu­jąc naj­now­szą wer­sję ZWT Jaśmin i Wierzby – zama­wia­jąc sto­sow­nie zmo­dy­fi­ko­wany HMS C3IS Jaśmin bądź, jak dotych­czas, zama­wiać je razem w postaci HMS Jaśmin) i/lub wyboru opty­mal­nego dostawcy (w pozo­sta­łych przy­pad­kach). Jest ona rów­nież korzystna dla odbiorcy, ponie­waż zapew­nia cią­głość dostaw oraz brak pro­ble­mów z zaple­czem logi­stycz­nym, szko­le­niem i kom­pa­ty­bil­no­ścią sys­te­mów. Dokładnie tymi wzglę­dami umo­ty­wo­wano w ostat­nich latach pod­trzy­ma­nie dostaw innego wypo­sa­że­nia komu­ni­ka­cyj­nego, m.in.: apa­ra­towni łącz­no­ści cyfro­wych trans­mi­syj­nych RWŁC-10/T (w 2017 r.), Polowych Kancelarii Kryptograficznych (w 2016 r.) czy kolej­nych węzło­wych wozów kablo­wych (w 2014 r.). W więk­szo­ści są to znacz­nie prost­sze roz­wią­za­nia i przez to łatwiej­sze do zastą­pie­nia innym sprzę­tem niż ten, któ­rego doty­czy niniej­szy arty­kuł i który rze­czy­wi­ście pozwoli wpro­wa­dzić tech­niczną moder­ni­za­cję SZ RP w XXI wiek.

Artykuł przy­go­to­wano na pod­sta­wie mate­ria­łów firmy TELDAT

  • Robert Włodek

To jest skrócona wersja artykułu.

CZYTAJ E-WYDANIE KUP WYDANIE PAPIEROWE