Jaskry już w woj­sku

Jaskry w wojsku

Jaskry w woj­sku. Przykładowe wizu­ali­za­cje z sys­temu symu­la­tora przed­sta­wia­jące: poli­gon w Biedrusku, poko­ny­wa­nie prze­szkody wod­nej i poru­sza­nie się w tere­nie miej­skim.

Konsorcjum, na czele któ­rego stoją zakłady Rosomak S.A. z Siemianowic Śląskich, zre­ali­zo­wało w grud­niu zapla­no­wane na bie­żący rok dostawy symu­la­to­rów szko­le­nia kie­rowcy KTO Rosomak typu Jaskier. W sumie cztery takie urzą­dze­nia tra­fiły do: Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu, Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu i obiek­tów szko­le­nio­wych 12. Brygady Zmechanizowanej ze Szczecina.

D ostawa symu­la­to­rów Jaskier do cen­trów szko­le­nia i jed­no­stek Wojsk Lądowych jest wyni­kiem umowy, zawar­tej 31 lipca 2015 r. przez kon­sor­cjum w skła­dzie: Rosomak S.A. (lider) i Autocomp Management Sp. z o.o. z Inspektoratem Uzbrojenia (umowa IU/57/X‑84/ZO/NZO/Z/2014/322), doty­czą­cej zakupu, insta­la­cji i uru­cho­mie­nia w latach 2015 – 2017 dzie­wię­ciu symu­la­to­rów do szko­le­nia kie­row­ców KTO Rosomak. Wartość umowy wynosi nieco ponad 22 mln zło­tych (brutto).
Postępowanie prze­tar­gowe w tej spra­wie było pro­wa­dzone od 11 wrze­śnia 2014 roku, zgod­nie z ustawą Prawo zamó­wień publicz­nych . w try­bie nego­cja­cji z ogło­sze­niem. W wyzna­czo­nym na listo­pad 2014 r. ter­mi­nie, wnio­ski o dopusz­cze­nie do udziału w prze­targu zło­żyło czte­rech ofe­ren­tów: CAE Elektronik GmbH z Niemiec, Zen Technologies Limited z Indii, ETC-PZL Aerospace Industries Sp. z o.o. i kon­sor­cjum Rosomak S.A. i Autocomp Management Sp. z o.o. Ze wzglę­dów for­mal­nych do prze­targu został dopusz­czony tylko ostatni ofe­rent i z nim kon­ty­nu­owano nego­cja­cje warun­ków dostawy, zakoń­czone pod­pi­sa­niem umowy 31 lipca br. Na jej mocy, jesz­cze w 2015 r., kon­sor­cjum zobo­wią­zało się do dostawy i uru­cho­mie­nia czte­rech urzą­dzeń (w CSWL – 2, w WSOWL – 1 i w 12. BZ – 1), w 2016 r. dwóch, zaś w 2017 r. ostat­nich trzech.

Jaskier – ewo­lu­cja

Idea opra­co­wa­nia symu­la­tora kie­rowcy Rosomaka poja­wiła się około roku 2010, kiedy roz­po­częto moder­ni­za­cję Ośrodka Szkolenia Specjalistów, wypo­sa­ża­jąc go w nowo­cze­sne pomoce dydak­tyczne wyko­rzy­sty­wane w ramach reali­zo­wa­nego w nim pierw­szego etapu szko­le­nia załóg Rosomaków, a także szko­le­nie per­so­nelu tech­nicz­nego. Na początku dekady do wyre­mon­to­wa­nego OSS tra­fiło pro­fe­sjo­nalne wypo­sa­że­nie mul­ti­me­dialne, umoż­li­wia­jące pro­jek­cję modeli trój­wy­mia­ro­wych, fil­mów instruk­ta­żo­wych, sche­ma­tów ukła­dów i wizu­ali­za­cji pod­ze­spo­łów pojazdu, urzą­dze­nia kom­pu­te­rowe wspo­ma­ga­jące szko­le­nie dowód­ców i dzia­ło­no­wych typu CBT oraz tre­na­żer TH‑1, dodat­kowo zain­sta­lo­wano także pierw­szy model tre­na­żera kie­rowcy TK‑1 Rosiczka. Jest to sto­sun­kowo pro­ste – jak na obecne stan­dardy – urzą­dze­nie, które powstało we współ­pracy WZM S.A. i firmy Trinity Interactive Sp. z o.o. Trenażer ten służy do wstęp­nego szko­le­nia kie­row­ców w zakre­sie: zapo­zna­nia się z wypo­sa­że­niem sta­no­wi­ska, kie­ro­wa­nia pojaz­dem w dowol­nych warun­kach tere­no­wych (wizu­ali­za­cja 3D), wyko­ny­wa­nia czyn­no­ści obsłu­go­wych i symu­lo­wa­nia awa­rii wozu. Główną jego wadą jest brak rucho­mej plat­formy, która pozwa­la­łaby na znacz­nie bar­dziej reali­styczne odwzo­ro­wa­nie warun­ków pracy kie­rowcy w znaj­du­ją­cym się w ruchu pojeź­dzie.
Niedostatek ten zde­cy­do­wano się wyeli­mi­no­wać w rodzi­nie nowo­cze­snych urzą­dzeń dydak­tyczno-szko­le­nio­wych prze­zna­czo­nych do wstęp­nego szko­le­nia załóg Rosomaków, w skład któ­rej wejść miały: kom­plek­sowy symu­la­tor szko­le­nia kie­row­ców pojazdu typu Jaskier i (w 2013 r.) symu­la­tor szko­le­nia dowód­ców i dzia­ło­no­wych typu Tasznik. Oba symu­la­tory miały zostać zamon­to­wane na rucho­mych plat­for­mach o sze­ściu stop­niach swo­body odtwa­rza­ją­cej rze­czy­wi­ste ruchy pojazdu pod­czas jazdy w róż­nych warun­kach tere­no­wych i po zin­te­gro­wa­niu two­rzyć kom­plek­sowy symu­la­tor szko­le­nia załóg KTO Rosomak.

  • Andrzej Kiński

To jest skrócona wersja artykułu.

CZYTAJ E-WYDANIE KUP WYDANIE PAPIEROWE