Iskandery w Obwodzie Kaliningradzkim

Samobieżna wyrzutnia SPU 9P78-1 i pojazd transportowo-załadowczy TZM 9T250 (na pierwszym planie) systemu Iskander.

Samobieżna wyrzut­nia SPU 9P78‑1 i pojazd trans­por­towo-zała­dow­czy TZM 9T250 (na pierw­szym pla­nie) sys­temu Iskander.

Od roku 2008 jed­nym ze sta­łych ele­men­tów wojen: psy­cho­lo­gicz­nej, infor­ma­cyj­nej i gry poli­tycz­nej, jest infor­mo­wa­nie o zwięk­sza­niu poten­cjału ofen­syw­nego Sił Zbrojnych FR w Obwodzie Kaliningradzkim – czy to poda­wa­nie infor­ma­cji o moż­li­wo­ści roz­miesz­cze­nia tam tak­tycz­nej broni jądro­wej, czy poci­sków bali­stycz­nych Iskander. Przemieszczenie bate­rii Iskanderów do Kaliningradu w paź­dzier­niku br., także – zapewne nie bez satys­fak­cji Rosjan – wywo­łało spore zamie­sza­nie.

Jako pierw­szy o prze­miesz­cze­niu Iskanderów do Kaliningradu poin­for­mo­wał 7 paź­dzier­nika – via Twitter – ofi­cjalny przed­sta­wi­ciel Estonii w NATO Lauri Lepik. Powołując się na wia­ry­godne źró­dło, Lepik napi­sał, że wyrzut­nie są trans­por­to­wane na pokła­dzie promu pasa­żer­skiego Ambał. Jako potwier­dze­nie tej infor­ma­cji Lepik na swym blogu opu­bli­ko­wał zrzut ekranu mapy, na któ­rej zazna­czony jest prom, który odpły­nął z portu Ust-Ługa do Bałtyjska. Potem także przed­sta­wi­ciele służb wywia­dow­czych Stanów Zjednoczonych poin­for­mo­wali – nie­ofi­cjal­nie – że wyrzut­nie Iskanderów prze­ba­zo­wano do Obwodu Kaliningradzkiego.
Na tę aktyw­ność infor­ma­cyjną na Zachodzie odpo­wie­działo natych­miast Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej. 8 paź­dzier­nika, w reak­cji na infor­ma­cje pra­sowe, rosyj­ski resort obrony potwier­dził, że na tery­to­rium Obwodu Kaliningradzkiego zostały prze­trans­por­to­wane drogą mor­ską Iskandery. Generał mjr Igor Konaszenkow, przed­sta­wi­ciel MO FR, powie­dział: wiel­kiej tajem­nicy z trans­portu sys­temu na statku Ambał nikt nie czy­nił. Powiem wię­cej – jeden Iskander został spe­cjal­nie wysta­wiony jesz­cze przed zała­dun­kiem pod prze­la­tu­ją­cego ame­ry­kań­skiego sate­litę roz­po­znaw­czego dla dokład­nego okre­śle­nia para­me­trów pracy tego kosmicz­nego apa­ratu. Zdaniem Konaszenkowa, dzięki temu dzia­ła­niu Rosjanie mogli uzy­skać kom­plek­sowe dane o cha­rak­te­ry­sty­kach sate­lity.
Wykryte prze­ba­zo­wa­nie ope­ra­cyj­nych ele­men­tów sys­temu 9K720 Iskander do Obwodu Kaliningradzkiego miało miej­sce w ramach spraw­dzianu goto­wo­ści bojo­wej związ­ków tak­tycz­nych Zachodniego Okręgu Wojskowego (OW). Początkowo przy­pusz­czano, że cho­dzi o bate­rię 26. Brygady Rakietowej Zachodniego Okręgu Wojskowego FR, sta­cjo­nu­ją­cej w miej­sco­wo­ści Ługa w Obwodzie Leningradzkim, a więc naj­bli­żej wiel­kiego węzła trans­por­to­wego, jakim jest Ust-Ługa. Brygada pod­lega, utwo­rzo­nemu w 2010 r., dowódz­twu 6. Armii (dowódz­two Sankt Petersburg) i jako pierw­szy zwią­zek tak­tyczny szcze­bla bry­gady została w latach 2010 – 2011 prze­zbro­jona z sys­temu 9K79‑1 Toczka‑U na 9K720 Iskander‑M. Tymczasem bar­dziej szcze­gó­łowa ana­liza donie­sień pra­so­wych wska­zuje, że 6 paź­dzier­nika w stan goto­wo­ści alar­mo­wej w ramach ćwi­czeń posta­wiona została druga bry­gada Zachodniego OW. Chodzi o 112. Brygadę Rakietową w mie­ście Szuja, w Obwodzie Iwanowskim. Zgodnie z poda­nymi infor­ma­cjami, ten zwią­zek tak­tyczny miał za zada­nie m.in. prze­ćwi­cze­nie prze­mar­szu i ele­men­tów zała­do­wa­nia oraz wyła­do­wa­nia z trans­portu kole­jo­wego.

Aspekty poli­tyczne

Retoryka Kremla doty­cząca Iskanderów, ich ewen­tu­al­nej dys­lo­ka­cji, czy to do Obwodu Kaliningradzkiego, czy na zachod­nie obszary Białorusi, nie jest nowa. Pojawia się co jakiś czas, co naj­mniej od 2008 r., w zależ­no­ści od sytu­acji poli­tyczno-woj­sko­wej. W ostat­nim cza­sie zwią­zana jest z aktyw­no­ścią NATO na zachod­niej flance Federacji Rosyjskiej, która uwa­żana jest w Rosji za dzia­ła­nie wro­gie. Chodzi m.in. o roz­miesz­cze­nie kom­po­nen­tów ame­ry­kań­skiej tar­czy anty­ra­kie­to­wej w Rumunii i Polsce, ale także o bie­żącą poli­tykę, np. zapo­wiedź roz­miesz­cze­nia wojsk NATO, w tym Stanów Zjednoczonych, na tery­to­rium państw bał­tyc­kich, Polski i Bałkanów, czy tego­roczne duże ćwi­cze­nia woj­skowe w Polsce i pań­stwach bał­tyc­kich.

  • Marcin Gawęda

To jest skrócona wersja artykułu.

CZYTAJ E-WYDANIE KUP WYDANIE PAPIEROWE