IDEF-2017

Dominującym eksponatem stoiska Otokara był czołg podstwowy Altay AHT z bogatym pakietem wyposażenia dodatkowego, optymalizującym go do działań w środowisku zurbanizowanym.

Dominującym eks­po­na­tem sto­iska Otokara był czołg pod­stwowy Altay AHT z boga­tym pakie­tem wypo­sa­że­nia dodat­ko­wego, opty­ma­li­zu­ją­cym go do dzia­łań w śro­do­wi­sku zur­ba­ni­zo­wa­nym.

Organizatorzy, uczest­nicy i goście tego­rocz­nej wystawy IDEF zde­cy­do­wa­nie mogą zali­czyć to przed­się­wzię­cie do uda­nych. To oczy­wi­ście nie tylko zasługa orga­ni­za­to­rów czy zain­te­re­so­wa­nia lokal­nym ryn­kiem świa­to­wych poten­ta­tów, ale przede wszyst­kim rosną­cej atrak­cyj­no­ści pro­po­zy­cji turec­kiego prze­my­słu obron­nego dla kon­tra­hen­tów z całego świata.

Międzynarodowa wystawa prze­my­słu obron­nego IDEF, która w tym roku została zor­ga­ni­zo­wana po raz trzy­na­sty, odbyła się w dniach 9 – 12 maja na tere­nie cen­trum wysta­wien­ni­czo-kon­gre­so­wego TÜYAP w dziel­nicy Büyükçekmece Stambułu, naj­więk­szego mia­sta Turcji, poło­żo­nego na dwóch kon­ty­nen­tach – w Europie i Azji. Formalnym orga­ni­za­to­rem IDEF‑u jest mini­ster obrony naro­do­wej Turcji, współ­pra­cu­jący w tym zakre­sie z Fundacją Sił Zbrojnych Turcji, zaś ope­ra­to­rem cen­trum TÜYAP. Honorowym patro­nem przed­się­wzię­cia był pre­zy­dent Turcji Recep Tayyip Erdoğan.
Według potar­go­wego spra­woz­da­nia orga­ni­za­to­rów, w wysta­wie IDEF-2017 wzięło udział 818 wystaw­ców, a pod­czas czte­rech dni jej trwa­nia
odwie­dziło ją 135 dele­ga­cji z 74 kra­jów świata. Organizatorzy skru­pu­lat­nie wyli­czyli, że w skła­dzie tych dele­ga­cji było dwóch pre­zy­den­tów, 30 sze­fów resor­tów, 15 sekre­ta­rzy stanu i 16 wice­mi­ni­strów, sze­ściu sze­fów szta­bów gene­ral­nych i pię­ciu ich zastęp­ców, 10 dowód­ców rodza­jów sił zbroj­nych, a także wielu cywil­nych i woj­sko­wych urzęd­ni­ków orga­nów ds. zaku­pów sprzętu woj­sko­wego.
Mieli oni oka­zję zapo­znać się z mnó­stwem nowo­ści, w tym świa­to­wymi pre­mie­rami, które oprócz turec­kich przed­się­biorstw, zapre­zen­to­wały także czo­łowe firmy z całego świata. W tej rela­cji sku­piamy się jed­nak na pro­po­zy­cjach turec­kiego prze­my­słu obron­nego i pla­có­wek naukowo-badaw­czych. Było ich tak wiele, że skła­da­jący się z dwóch czę­ści arty­kuł w akcep­to­wal­nej obję­to­ści pozwala w zasa­dzie wyłącz­nie na zasy­gna­li­zo­wa­nie postę­pów klu­czo­wych pro­gra­mów pro­wa­dzo­nych od kilku lat i przed­sta­wie­nie wybra­nych nowo­ści.

Nowości na gąsie­ni­cach i kołach

Opracowywany przez turecki prze­mysł czołg pod­sta­wowy Altay dziś już nie jest „gorącą” nowo­ścią – jego makietę na IDEF-ie poka­zano w 2011 r., w kolej­nych latach na wysta­wie poka­zano także jego kolejne pro­to­typy, w tym – w 2015 r. – repre­zen­tu­jące stan­dard bli­ski seryj­nemu. W tym roku grupa prze­my­słowa Otokar wysta­wiła piąty pro­to­typ Altaya, skon­fi­gu­ro­wany w odmia­nie do dzia­łań w śro­do­wi­sku miej­skim, ofe­ro­wa­nej Siłom Zbrojnym Turcji.
Wariant, ozna­czony Altay AHT (tur. Asimetrik Harp Tankı), ma odpo­wia­dać na wyzwa­nia zwią­zane z dzia­ła­niami w kon­flik­tach asy­me­trycz­nych, wymu­sza­jące m.in. poło­że­nie naci­sku na ochronę wozu przed zagro­że­niami ze wszyst­kich kie­run­ków (prze­ciw­pan­cerne poci­ski kie­ro­wane, poci­ski gra­nat­ni­ków prze­ciw­pan­cer­nych, miny i IED) i zapew­nie­nie zało­dze świa­do­mo­ści sytu­acyj­nej w pro­mie­niu 360° wokół wozu. W związku z kom­plek­sem zagro­żeń, które mogą dziś spo­tkać czołg pod­sta­wowy w peł­no­ska­lo­wym, ale także hybry­do­wym lub asy­me­trycz­nym kon­flik­cie, Altay AHT został wypo­sa­żony w pasywne opan­ce­rze­nie kom­po­zy­towe, uzu­peł­nione w naj­bar­dziej new­ral­gicz­nych obsza­rach kadłuba i wieży modu­łami opan­ce­rze­nia reak­tyw­nego, a w przy­padku tyl­nej czę­ści wieży – w któ­rej nie ma sta­no­wisk załogi – a także tyl­nej czę­ści pod­wo­zia, dodat­kową osłonę two­rzą panele tzw. pan­ce­rza listwo­wego. W skład nowego wypo­sa­że­nia weszły m.in.: lemiesz, sys­tem detek­cji strza­łów, zdal­nie ste­ro­wane sta­no­wi­sko strze­lec­kie, opto­elek­tro­niczna gło­wica obser­wa­cyjna, sys­tem samo­obrony typu soft-kill ze zin­te­gro­wa­nymi lase­ro­wymi czuj­ni­kami ostrze­gaw­czymi i gene­ra­to­rem zakłó­ceń. Wszystko w celu zwięk­sze­nia świa­do­mo­ści sytu­acyj­nej załogi i praw­do­po­do­bień­stwa prze­ży­cia na współ­cze­snym polu walki, nie­za­leż­nie od cha­rak­teru kon­fliktu i śro­do­wi­ska dzia­łań.
Zdalnie ste­ro­wane sta­no­wi­sko strze­lec­kie zostało zamon­to­wane po pra­wej czę­ści stropu wieży, inte­gruje ono blok dzienno-noc­nych przy­rzą­dów obser­wa­cyjno-celow­ni­czych i 7,62 lub 12,7 mm kara­bin maszy­nowy lub 40 mm gra­nat­nik auto­ma­tyczny. Stanowisko może być obsłu­gi­wane przez dowódcę lub ładow­ni­czego. W przy­padku obsługi sta­no­wi­ska przez dowódcę, dzięki jego wypo­sa­że­niu opto­elek­tro­nicz­nemu, może on wykry­wać cele pano­ra­micz­nie. Możliwość inte­gra­cji sta­no­wi­ska i jego przy­rzą­dów obser­wa­cyjno-celow­ni­czych do sys­temu kie­ro­wa­nia ogniem czołgu zapew­nia tryb hun­ter-kil­ler.

  • Miroslav Gyűrösi

To jest skrócona wersja artykułu.

CZYTAJ E-WYDANIE KUP WYDANIE PAPIEROWE