HAI Heli Expo 2016

Pierwszego dnia targów, Finmeccanica Helicopter Division zaprezentowała rozwojową wersję śmigłowca SW-4 z PZL-Świdnik noszącą nazwę AW009. Fot. FHD

Pierwszego dnia tar­gów, Finmeccanica Helicopter Division zapre­zen­to­wała roz­wo­jową wer­sję śmi­głowca SW‑4 z PZL-Świdnik noszącą nazwę AW009. Fot. FHD

Jedną z naj­więk­szych na świe­cie imprez branży śmi­głow­co­wej są targi HAI Heli Expo, odby­wa­jące się co roku w Stanach Zjednoczonych. Ostatnia edy­cja imprezy została zor­ga­ni­zo­wana na prze­ło­mie lutego i marca w Louisville w sta­nie Kentucky, zgro­ma­dziła ponad 700 wystaw­ców.

Targi stały pod zna­kiem począt­ków spo­wol­nie­nia w branży pasa­żer­skich prze­wo­zów śmi­głow­co­wych, spo­wo­do­wa­nych znacz­nym spad­kiem cen ropy naf­to­wej. Przemysł wydo­byw­czy jest jed­nym z głów­nych klien­tów firm zaj­mu­ją­cych się trans­por­tem pasa­że­rów i ładun­ków za pomocą wiro­pła­tów. Stagnacja w tej branży ozna­cza mniej­sze zamó­wie­nia na duże i śred­nie pła­towce, sta­no­wiące znaczną część przy­cho­dów naj­więk­szych pro­du­cen­tów śmi­głow­ców.

Leonardo – daw­niej Finmeccanica Helicopter Division, daw­niej AgustaWestland

Trwająca od kilku lat kon­so­li­da­cja pro­du­cen­tów śmi­głow­ców pod sil­nymi świa­to­wymi mar­kami nie omi­nęła wło­sko-bry­tyj­skiej grupy AgustaWestland. Heli Expo było pierw­szymi tar­gami, na któ­rych AgustaWestland wystą­piła pod nową nazwą, jako Finmeccanica Helicopter Division (FHD). Zmiany struk­tury wło­skiego kon­cernu spo­wo­do­wały nieco zamie­sza­nia nazew­ni­czego odno­śnie poszcze­gól­nych dzia­łów; śmi­głowce jed­nak będą wciąż ozna­czane lite­rami „AW”. Konsolidacja pod jedną marką nie jest koń­cem zmian, gdyż w poło­wie marca pre­zes ogło­sił, że od 2017 r. kon­cern zmieni nazwę na „Leonardo”.
O ile „boha­te­rami” ubie­gło­rocz­nej edy­cji Heli Expo były śmi­głowce śred­nie AW139 i AW189, w tym roku śro­dek cięż­ko­ści prze­niósł się w stronę lżej­szych maszyn. Największym kon­trak­tem była umowa na 25 egzem­pla­rzy AW119Kx w wer­sji sani­tar­nej, zamó­wio­nych przez chiń­ską firmę Sino-US. Maszyny z sil­ni­kami PWC PT6B-37A będą użyt­ko­wane przez firmę Kingwing, two­rzącą w Chinach pro­gram pod nazwą China Helicopter Air Ambulance.
Najciekawszą nowo­ścią z pol­skiego punktu widze­nia było nie­wąt­pli­wie przed­sta­wie­nie śmi­głowca AW009. Pod tą nazwą ukrywa się zmo­der­ni­zo­wany świd­nicki PZL SW‑4. Najmniejszy śmi­gło­wiec FHD zosta­nie wypo­sa­żony w nową awio­nikę firmy Genesys, podobną jak na AW109 Trekker; zmniej­szono drga­nia pła­towca, co pozy­tyw­nie wpły­nie na kom­fort lotu. Zmodyfikowany wariant ma zostać cer­ty­fi­ko­wany we współ­pracy z firmą AAL USA i wej­dzie do sprze­daży jesz­cze w tym roku. Finmeccanica poin­for­mo­wała o zain­te­re­so­wa­niu nowym śmi­głow­cem ze strony ame­ry­kań­skich klien­tów, m.in. poli­cji z Riverside w Kalifornii.
Kolejną i naj­więk­szą pla­no­waną zmianą ma być zasto­so­wa­nie jed­nostki napę­do­wej o więk­szej mocy. Silnik RR M250-C30 o mocy 480 kW ma zastą­pić obec­nie sto­so­wany model 250-C20 (336 kW). Modyfikacja ta pozwoli na zna­czący wzrost osią­gów i moż­li­wo­ści pła­towca, co powinno pozy­tyw­nie wpły­nąć na zain­te­re­so­wa­nie nabyw­ców.
Włoski kon­cern mógł w trak­cie tar­gów pochwa­lić się oblo­tem swo­jego naj­now­szego śmi­głowca, prze­zna­czo­nego głów­nie na rynek ame­ry­kań­ski. 2 marca w Cascina Costa doko­nano oblotu pro­to­typu AW109 Trekker, czyli wypo­sa­żo­nego w pod­wo­zie pło­zowe wariantu AW109S Grand. Ma być to odpo­wiedź pro­du­centa na prośby użyt­kow­ni­ków o prost­szą, tań­szą i wytrzy­mal­szą odmianę śmi­głowca, prze­zna­czoną głów­nie do zadań ratow­nic­twa medycz­nego oraz dla służb publicz­nych. Wśród nowego wypo­sa­że­nia jest rów­nież tablica przy­rzą­dów pilota oparta o wyświe­tla­cze wie­lo­funk­cyjne firmy Genesys. Udział w tego­rocz­nym pro­gra­mie cer­ty­fi­ka­cyj­nym wezmą dwa pro­to­typy; Trekkery będą pro­du­ko­wane w zakła­dach Finmeccanica w Filadelfii.
Kolejnym wiro­pła­tem wysta­wia­nym przez FHD i cie­szą­cym się znacz­nym zain­te­re­so­wa­niem ope­ra­to­rów medycz­nych jest 4,5‑tonowy AW169. Włoski pro­du­cent spo­dziewa się uzy­skać cer­ty­fi­kat FAA dla tego modelu w naj­bliż­szych mie­sią­cach. Śmigłowiec będący obec­nie jedyną nowo­cze­sną pro­po­zy­cją w swo­jej kla­sie wago­wej kon­ku­ruje bez­po­śred­nio z Airbusem H155 (daw­niej SA365 Dauphin). Finmeccanica poin­for­mo­wała, że dys­po­nuje zamó­wie­niami na 150 egzem­pla­rzy, z czego więk­szość pocho­dzi od ope­ra­to­rów śmi­głow­co­wego ratow­nic­twa medycz­nego; znaczna część będzie rów­nież dostar­czona w pasa­żer­skiej wer­sji o pod­wyż­szo­nym stan­dar­dzie.

  • Paweł Bondaryk

To jest skrócona wersja artykułu.

CZYTAJ E-WYDANIE KUP WYDANIE PAPIEROWE