Gulfstream Aerospace

Flagowy model bizjeta firmy Gulfstream Aerospace – Gulfstream G650. Wraz z odmianą G650ER o wydłużonym zasięgu są to największe, najcięższe i najdroższe samoloty w dotychczasowej historii firmy.

Flagowy model bizjeta firmy Gulfstream Aerospace – Gulfstream G650. Wraz z odmianą G650ER o wydłu­żo­nym zasięgu są to naj­więk­sze, naj­cięż­sze i naj­droż­sze samo­loty w dotych­cza­so­wej histo­rii firmy.

Należąca do kon­cernu zbro­je­nio­wego General Dynamics firma Gulfstream Aerospace jest jed­nym z naj­więk­szych i naj­bar­dziej zna­nych w świe­cie pro­du­cen­tów bizje­tów, czyli odrzu­to­wych samo­lo­tów dys­po­zy­cyj­nych. Jej spe­cjal­no­ścią są duże, luk­su­sowo wypo­sa­żone maszyny o mię­dzy­kon­ty­nen­tal­nym zasięgu. Od chwili oblotu pierw­szego Gulfstreama w 1958 r. wypro­du­ko­wano ponad 2500 egzem­pla­rzy wszyst­kich modeli. Ponad jedna czwarta ame­ry­kań­skich przed­się­biorstw z listy Fortune 500 używa samo­lo­tów Gulfstream. W wielu kra­jach maszyny tej marki są wyko­rzy­sty­wane do prze­wozu głów państw i sze­fów rzą­dów.

W 2015 r. Gulfstream Aerospace dostar­czył klien­tom 154 w pełni wypo­sa­żone samo­loty, czyli o cztery egzem­pla­rze (2,7%) wię­cej niż rok wcze­śniej. Dało to fir­mie szó­ste miej­sce wśród świa­to­wych pro­du­cen­tów samo­lo­tów dys­po­zy­cyj­nych pod wzglę­dem liczby sprze­da­nych maszyn. Przychód seg­mentu lot­ni­czego kon­cernu General Dynamics – oprócz Gulfstream Aerospace obej­mu­ją­cego także firmę usłu­gową Jet Aviation – wyniósł 8,851 mld dola­rów, a zysk z dzia­łal­no­ści ope­ra­cyj­nej 1,706 mld dola­rów. W porów­na­niu z wyni­kami osią­gnię­tymi w 2014 r. sta­nowi to wzrost o (odpo­wied­nio) 2,3% i 5,9%. Pod wzglę­dem uzy­ska­nego przy­chodu Gulfstream Aerospace zajął pierw­sze miej­sce, wyprze­dza­jąc kana­dyj­skiego Bombardiera. Portfel zamó­wień na koniec 2015 r. osią­gnął war­tość 13,4 mld dola­rów. Do naj­więk­szych ryn­ków zbytu firmy Gulfstream wciąż należą Stany Zjednoczone (45% war­to­ści sprze­daży), ale coraz więk­sze zna­cze­nie zyskuje region Azji i Pacyfiku (zwłasz­cza Chiny, Indie i Australia). Prezesem zarządu Gulfstream Aerospace i zara­zem wice­pre­ze­sem General Dynamics jest Mark L. Burns.

Pod szyl­dem Grummana

W dru­giej poło­wie lat pięć­dzie­sią­tych w fir­mie Grumman Aircraft Engineering Corporation z Bethpage w sta­nie Nowy Jork – zna­nej głów­nie z budowy samo­lo­tów pokła­do­wych dla US Navy – opra­co­wano pro­jekt samo­lotu dys­po­zy­cyj­nego (exe­cu­tive trans­port) G‑159 Gulfstream I. Samolot był napę­dzany dwoma sil­ni­kami tur­bo­śmi­gło­wymi Rolls-Royce Dart 529 o mocy po 2190 shp i mógł zabrać 12 – 14 pasa­że­rów. Przeznaczony był do użytku pre­ze­sów i człon­ków zarzą­dów wiel­kich kor­po­ra­cji, któ­rzy chcieli szybko i o róż­nych porach doby prze­miesz­czać się pomię­dzy roz­rzu­co­nymi po całym kraju oddzia­łami swo­ich firm, unie­za­leż­nia­jąc się od roz­kła­do­wych połą­czeń lot­ni­czych. Gulfstream I (GI) był pierw­szym w świe­cie samo­lo­tem zapro­jek­to­wa­nym spe­cjal­nie do takich zadań. Zapoczątkował roz­wój nowej kate­go­rii dużych samo­lo­tów biz­ne­so­wych (busi­ness air­craft), mają­cych prze­stronną kabinę zapew­nia­jącą pod­czas podróży kom­for­towe warunki do pracy i odpo­czynku. Prototyp GI został obla­tany 14 sierp­nia 1958 r. Wydarzenie to jest uzna­wane za datę naro­dzin marki Gulfstream. W ciągu jede­na­stu lat wypro­du­ko­wano 200 egzem­pla­rzy GI, w tym dzie­więć dla US Navy do szko­le­nia nawi­ga­to­rów (ozna­cze­nie woj­skowe TC-4C) i jeden dla US Coast Guard (VC-4A).
Następcą GI został G‑1159 Gulfstream II (GII), któ­rego pierw­szy egzem­plarz obla­tano 2 paź­dzier­nika 1966 r. Samolot był napę­dzany dwoma sil­ni­kami tur­bo­od­rzu­to­wymi Rolls-Royce Spey 511 – 8 o ciągu po 50,73 kN, umiesz­czo­nymi po bokach tyl­nej czę­ści kadłuba. Zastosowano w nim sko­śne skrzy­dła i uste­rze­nie w ukła­dzie T. GII zabie­rał 19 pasa­że­rów, osią­gał pręd­kość Ma=0,88 na wyso­ko­ści 13 716 m i zasięg 6815 km. Był pierw­szym samo­lo­tem klasy bizjet (busi­ness jet), który mógł bez mię­dzy­lą­do­wa­nia prze­le­cieć nad Atlantykiem ze Stanów Zjednoczonych do Europy. Pierwszy taki prze­lot odbył się 4 maja 1968 r. Specjalnie na potrzeby pro­duk­cji GII 29 wrze­śnia 1967 r. otwarto nową fabrykę w Savannah w Georgii. Do stycz­nia 1980 r. wypro­du­ko­wano 256 egzem­pla­rzy GII, część w wer­sji o wydłu­żo­nym zasięgu, mają­cej dodat­kowe zbior­niki paliwa na koń­cach skrzy­deł. Oprócz pod­sta­wo­wej funk­cji samo­lo­tów dys­po­zy­cyj­nych wiele GII słu­żyło jako maszyny doświad­czalne do róż­nych badań i prób, m.in. w NASA do szko­le­nia pilo­tów pro­mów kosmicz­nych w pro­ce­du­rze podej­ścia do lądo­wa­nia. Jeden egzem­plarz tra­fił do US Coast Guard jako VC-11A.

  • Leszek A. Wieliczko

To jest skrócona wersja artykułu.

CZYTAJ E-WYDANIE KUP WYDANIE PAPIEROWE