Gogle PNL-3 hitem na Ukrainie

Gogle PNL-3 używane są m.in. przez firmę Helitraining specjalizującą się w szkoleniu pilotów śmigłowców, także na rzecz wojska i struktur bezpieczeństwa.

Gogle PNL-3 uży­wane są m.in. przez firmę Helitraining spe­cja­li­zu­jącą się w szko­le­niu pilo­tów śmi­głow­ców, także na rzecz woj­ska i struk­tur bez­pie­czeń­stwa.

Jeszcze w 2013 r., a zatem jesz­cze przed roz­po­czę­ciem się zbroj­nego kon­fliktu na Ukrainie, PCO S.A. zawarło umowę na dostawę do tego kraju lot­ni­czych gogli nok­to­wi­zyj­nych PNL-3 Bielik, prze­zna­czo­nych dla załóg śmi­głow­ców. Do dziś, na mocy kolej­nych umów, sprze­da­nych zostało tam około 100 kom­ple­tów tych urzą­dzeń, wraz z heł­mami. Ich osta­tecz­nym odbiorcą, w więk­szo­ści przy­pad­ków, są odbiorcy insty­tu­cjo­nalni. Wykorzystywane są pod­czas noc­nych misji śmi­głow­ców, także w warun­kach bojo­wych. Używane są także przez komer­cyjne cen­trum szko­le­niowe, które posłu­guje się nimi w swo­ich symu­la­to­rach lotu.

U kra­ina zain­te­re­so­wała się zaku­pem lot­ni­czych gogli nok­to­wi­zyj­nych w Polsce w maju 2013 roku, pod­czas – zor­ga­ni­zo­wa­nego w Warszawie – I Ukraińsko-Polskiego Forum Współpracy Przemysłów Obronnych. Wtedy to PCO S.A. nawią­zało kon­takt w tej spra­wie z fimą Aviakon z Kijowa, spe­cja­li­zu­jacą się w remon­tach i moder­ni­za­cjach śmi­głow­ców pro­duk­cji Mila. W cza­sie kolej­nego pol­sko-ukra­iń­skiego forum, zor­ga­ni­zo­wa­nego w tym samym roku w listo­pa­dzie w Kijowie, PCO S.A. pod­pi­sało pierw­szy kon­trakt na sprze­daż gogli nok­to­wi­zyj­nych i heł­mów lot­ni­czych. Jego przed­mio­tem było osiem par gogli PNL-3 Bielik, a także 50 heł­mów lot­ni­czych THL-5 NV firmy FAS z Bielska-Białej. Całkowita war­tość tej trans­ak­cji wynio­sła 750,6 tys. zło­tych. Dostawa została zre­ali­zo­wana na początku 2014 r. Jak się wkrótce miało oka­zać, był to począ­tek owoc­nej współ­pracy. Od tego czasu Aviakon kil­ka­krot­nie doko­ny­wał kolej­nych zaku­pów gogli wraz z heł­mami i prze­ka­zy­wał te zestawy swoim kon­tra­hen­tom. Do końca 2015 r. PCO S.A. sprze­dało na Ukrainę już kil­ka­dzie­siąt zesta­wów gogli PNL-3, co nie­wąt­pli­wie świad­czy o wyso­kiej oce­nie pol­skiego pro­duktu. Jak stwier­dził dyrek­tor ds. sprze­daży PCO S.A Jacek Duliński, pozy­ska­nie Bielików nie jest dla Ukraińców ani łatwiej­sze z przy­czyn for­mal­nych, ani tań­sze w porów­na­niu z kon­ku­ren­cją. Na cenie nok­to­wi­zyj­nych gogli lot­ni­czych nie warto jed­nak oszczę­dzać. Ich cha­rak­te­ry­styki decy­dują o moż­li­wo­ściach i prze­ży­wal­no­ści na polu walki śmi­głowca woj­sko­wego, a ich koszt w porów­na­niu z kosz­tem wiro­płata jest nie­wielki. W przy­padku PNL-3 Ukraińcy musieli więc wysoko oce­nić para­me­try tech­niczne i eks­plo­ata­cyjne tego urzą­dze­nia.
Na początku 2014 roku do PCO S.A. zgło­sił się kolejny ukra­iń­ski klient. Tym razem była to firma Ukrainian Helicopters, odpo­wie­dzialna m.in. za wypo­sa­że­nie ukra­iń­skich śmi­głow­ców reali­zu­ją­cych zada­nia w Afryce, w ramach misji Organizacji Narodów Zjednoczonych. Ich zało­gom posta­wiono wymóg zdol­no­ści do wyko­ny­wa­nia lotów noc­nych. W pla­nach było wypo­sa­że­nie kil­ku­dzie­się­ciu śmi­głow­ców w zestawy po osiem par gogli nok­to­wi­zyj­nych. Chodziło o to, aby wła­sne PNL-3 miał każdy z eta­to­wych człon­ków czte­ro­oso­bo­wych (dwóch pilo­tów i dwóch tech­ni­ków) załóg dzia­ła­ją­cych na Czarnym Kontynencie śmi­gow­ców Mi-8, a do każ­dego ze śmi­głow­ców przy­dzie­lone były po dwie załogi. Ambitny pro­jekt zre­ali­zo­wano tylko czę­ściowo, jako że w obli­czu zaognia­ją­cego się kon­fliktu na wscho­dzie kraju, Ukraina wyco­fała około połowy śmi­głow­ców ope­ru­ją­cych w Afryce i Ukrainian Helicopters zaku­piło w PCO S.A. „zale­d­wie” kil­ka­dzie­siąt kom­ple­tów Bielików. Zamówienie to może jed­nak w przy­szło­ści zostać roz­sze­rzone.
Trzecim ukra­iń­skim odbiorcą lot­ni­czych gogli nok­to­wi­zyj­nych war­szaw­skiej spółki jest firma Helitraining, która jest wła­ści­cie­lem jed­nego z naj­więk­szych w Europie Środkowo-Wschodniej ośrod­ków szko­le­nio­wych załóg śmi­głow­ców.
  • Maciej Szopa

To jest skrócona wersja artykułu.

CZYTAJ E-WYDANIE KUP WYDANIE PAPIEROWE