Gniazdo Gryfów Skaraborgs Flyflottilj F7

Saab-JAS-39A-B-Gripen-

Saab JAS-39A/B Gripen roz­po­czął w pełni ope­ra­cyjną służbę w bazie Såtenäs 9 czerwca 1996 r.,a kolejna wer­sja JAS-39C/D, od 2012 r., kiedy wyco­fano ze służby ostat­nie egzem­pla­rze JAS-39A/B.

Trwa pra­co­wity pora­nek w Skrzydle Skaraborg w Såtenäs. Przybywają ucznio­wie szko­lący się na wie­lo­za­da­nio­wych samo­lo­tach myśliw­skich Gripen, przy­jeż­dża­jąc rowe­rami wraz ze swo­imi instruk­to­rami na płytę lot­ni­ska. Cztery JAS-39C uzbro­jone w kie­ro­wane poci­ski rakie­towe „powie­trze-powie­trze” AIM-120 AMRAAM i IRIS‑T star­tują na ćwi­cze­nie w walce powietrz­nej nad Morzem Bałtyckim.

Baza Såtenäs ulo­ko­wana w połu­dnio­wej Szwecji, pomię­dzy Trollhättan i Lidköping, nad jezio­rem Vänern, została otwarta w 1940 r. Jej poło­że­nie, w rów­nej odle­gło­ści od Morza Bałtyckiego i Morza Północnego, sto­sun­kowo nie­da­leko od sto­licy Szwecji, czyni ją jedną z naj­waż­niej­szych baz lot­ni­czych. Pierwszymi samo­lo­tami, które tu sta­cjo­no­wały, były dwu­sil­ni­kowe bom­bowce Caproni Ca.313S. Z powodu swo­ich licz­nych wad i wielu wypad­ków, już w 1942 r. zostały one zastą­pione bom­bow­cami nur­ku­ją­cymi SAAB B17 budo­wa­nymi w Szwecji. Po dru­giej woj­nie świa­to­wej, począw­szy od 1946 r., SAAB B17 zostały z kolei zastą­pione nowymi samo­lo­tami myśliw­skimi SAAB J‑21, uży­wa­nymi w roli sztur­mow­ców, a od 1948 r. uży­wano też dwu­sil­ni­ko­wych bom­bow­ców SAAB B18. Na początku lat pięć­dzie­sią­tych baza Såtenäs wkro­czyła w erę odrzu­tową, wraz z wpro­wa­dze­niem samo­lo­tów SAAB J‑21R. Już w 1954 r., po bar­dzo krót­kiej służ­bie, zostały one zastą­pione samo­lo­tami SAAB J‑29 Tunnan. Także i ten typ słu­żył w Såtenäs bar­dzo krótko i w 1956 r. został zastą­piony przez SAAB A‑32 Lansen. W 1973 r. w bazie Såtenäs poja­wiły się samo­loty wie­lo­za­da­niowe SAAB AJ-37 Viggen, wyko­rzy­sty­wane do róż­no­rod­nych zadań, w tym do ata­ko­wa­nia celów naziem­nych i roz­po­zna­nia. W 1996 r. dostar­czono do bazy pierw­szy wie­lo­za­da­niowy samo­lot myśliw­ski SAAB JAS-39 Gripen, wkrótce wypo­sa­żono w nie dwa dywi­zjony skrzy­dła, a zada­nia bazy po raz pierw­szy zmie­niły się z ata­ko­wa­nia celów naziem­nych i roz­po­zna­nia na obronę powietrzną.

Kolebka Gripenów

Saab JAS-39A/B Gripen roz­po­czął w pełni ope­ra­cyjną służbę w bazie Såtenäs 9 czerwca 1996 r., a kolejna wer­sja JAS-39C/D, od 2012 r., kiedy wyco­fano ze służby ostat­nie egzem­pla­rze JAS-39A/B. Dla wielu pilo­tów wyco­fa­nie bar­dzo lubia­nych Viggenów było smut­nym momen­tem w histo­rii bazy. Jednakże dla samego skrzy­dła bazu­ją­cego w Såtenäs i jego dwóch dywi­zjo­nów bojo­wych był to począ­tek nowej ery, nowe wyzwa­nie. Siły Powietrzne Szwecji wyzna­czyły bowiem tę jed­nostkę jako wio­dącą we wpro­wa­dza­niu nowej tech­niki lot­ni­czej i w ten spo­sób baza stała się kolebką Gripenów. Wszyscy nowi piloci kie­ro­wani do jed­no­stek eks­plo­atu­ją­cych ten typ samo­lotu tu wła­śnie prze­cho­dzili prze­szko­le­nie trwa­jące sześć mie­sięcy. Poza czę­ścią teo­re­tyczną obej­muje ono 20 misji na symu­la­to­rach, na Multi-Mission-Trainer lub na kom­plek­so­wym Full Mission Simulator (FMS). Dopiero wtedy roz­po­czy­nają się loty na dwu­miej­sco­wym JAS-39D.

  • Martin Scharenborg & Ramon Wenink

To jest skrócona wersja artykułu.

CZYTAJ E-WYDANIE KUP WYDANIE PAPIEROWE