Francusko – pol­ski Mustang

Jeden z prototypow samochodu ACMAT ALTV 2, czyli VLTP-NP w pierwszym standardzie wyposazenia, ktory poddano badaniom kwalifikacyjnym dopuszczajacym ten wariant do uzytku operacyjnego.

Jeden z pro­to­ty­pow samo­chodu ACMAT ALTV 2, czyli VLTP-NP w pierw­szym stan­dar­dzie wypo­sa­ze­nia, ktory pod­dano bada­niom kwa­li­fi­ka­cyj­nym dopusz­cza­ja­cym ten wariant do uzytku ope­ra­cyj­nego.

Takie kon­struk­cje jak: czołgi Renault FT i R‑35 czy pojazdy kołowe Panhard AMD-178, EBR, AML, ERC 90 Sagaie i VBL są iko­nami fran­cu­skiej armii oraz tech­niki woj­sko­wej. Wszystkie sta­no­wią też dzie­dzic­two, się­ga­jące końca XIX stu­le­cia (pierw­szy samo­chód marki Panhard – 1891 r., marki Renault – 1902 r., pierw­szy opan­ce­rzony pojazd Panhard – 1906 r.), jed­nego z naj­więk­szych na świe­cie pro­du­cen­tów pojaz­dów woj­sko­wych, jakim jest Renault Truck Defense, będą­cego czę­ścią Volvo Group Governmental Sales. Ta glo­balna grupa była do tej pory w nie­wiel­kim stop­niu aktywna na pol­skim rynku, co jed­nak ma się zmie­nić za sprawą dzia­łań zwią­za­nych przede wszyst­kim z uczest­nic­twem w pro­gra­mie Mustang (WiT 9/2016 i 8/2018).

Nie jest to zresztą pierw­sze podej­ście Renault Truck Defense (RTD) do pro­gramu zakupu samo­cho­dów cię­ża­rowo-oso­bo­wych wyso­kiej mobil­no­ści, mają­cych zastą­pić obec­nie eks­plo­ato­wane w woj­sku Honkery i wer­sje spe­cja­li­styczne UAZ-ów-469B/452 (np. wozy dowo­dze­nia WD-43). Po raz pierw­szy swoją ofertę fran­cu­ska grupa przed­sta­wiła Inspektoratowi Uzbrojenia MON w ramach dia­logu tech­nicz­nego ogło­szo­nego pod koniec czerwca 2013 r. Przypomnijmy, że w wyma­ga­niach tak­tyczno-tech­nicz­nych dla poszu­ki­wa­nego pojazdu, dla jego wer­sji opan­ce­rzo­nej wyma­gane były: poziom 2 ochrony bali­stycz­nej wg STANAG 4569 i 2b ochrony prze­ciw­mi­no­wej oraz m.in. koniecz­ność mon­tażu sie­dzisk prze­ciw­wy­bu­cho­wych. Takie roz­wią­za­nia mają sens w pojaz­dach o masie cał­ko­wi­tej rzędu 6 – 8 t i więk­szej, stąd do dia­logu zgło­szo­nych zostało kilka kon­struk­cji o DMC znacz­nie prze­kra­cza­ją­cej 3500 kg, w tym Panhard PVP (Petit Véhicule Protégé) Dagger o DMC do 5550 kg.
W 2014 r., w trak­cie XXII Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach zapre­zen­to­wane zostały dwa pojazdy Renault – Sherpa Light Scout i VAB (Véhicule de l’Avant Blindé) Mk. 3.

Pojazdy małe i duże

Wymienione wyżej kon­struk­cje to tylko nie­wielka część boga­tej oferty Renault Trucks Defense, która dziś obej­muje 20 typoszeregów/rodzin róż­nego typu pojaz­dów koło­wych: tak­tycz­nych, logi­stycz­nych, opan­ce­rzo­nych, nie­opan­ce­rzo­nych, gaśni­czych itp. o DMC w zakre­sie od 3000 do 50 000 kg, w tym rów­nież pły­wa­ją­cych. W przy­padku tych ostat­nich, RTD jest jedną z nie­wielu na świe­cie firm pro­du­ku­ją­cych opan­ce­rzone, pły­wa­jące pojazdy o DMC do 20 t. Potwierdzeniem tego jest pod­pi­sany nie­dawno kon­trakt z nie­ujaw­nio­nym zagra­nicz­nym odbiorcą na dostawę 100 koło­wych trans­por­te­rów opan­ce­rzo­nych VAB Mk. 3.
Obecnie Renault Trucks Defense zatrud­nia ponad 1600 pra­cow­ni­ków w pię­ciu zakła­dach pro­duk­cyj­nych (Saint-Nazaire, Marolles, Fourchambaut, Saint-Germain Laval, Limoges) i dwóch cen­trach biu­ro­wych (Wersal i Lion). W zakła­dach tych pro­wa­dzona jest zarówno pro­duk­cja nowych pojaz­dów (w tym pod­wozi 4×4 i 6×6 pod zabu­dowy), pod­ze­spo­łów (sil­niki, układy napę­dowe 6×6 i 8×8), remonty oraz moder­ni­za­cje obec­nie eks­plo­ato­wa­nych przez Siły Zbrojne Republiki Francuskiej (np. trans­por­tery VAB Mk. 1, cię­ża­rówki Renault GBC 180), jak i inte­gra­cje (np. BvS10 Mk II VHM). Grupa pełni też istotną rolę w sys­te­mie obron­nym Republiki Francuskiej, nie tylko jako dostawca nowych wozów, ale rów­nież jako główny pod­miot odpo­wie­dzialny za ser­wi­so­wa­nie więk­szo­ści z floty 25 000 pojaz­dów użyt­ko­wa­nych przez Siły Zbrojne Republiki Francuskiej.
Można uznać, że 95% lek­kich i śred­nich koło­wych pojaz­dów opan­ce­rzo­nych oraz nie­opan­ce­rzo­nych pocho­dzi od trzech marek grupy Renault Trucks Defence (RTD, Panhard i ACMAT).
Ważnym ele­men­tem zdol­no­ści RTD są prace badaw­czo-roz­wo­jowe doty­czące takich obsza­rów jak: kon­struk­cja pojaz­dów koło­wych, wzrost mobil­no­ści tak­tycz­nej, prze­ży­wal­ność na polu walki (osłony bali­styczne i prze­ciw­wy­bu­chowe), inte­gra­cja sys­te­mów (w tym roz­wój elek­tro­nicz­nej archi­tek­tury uła­twia­ją­cej ten pro­ces, jak Battlenet Inside, zasto­so­wany m.in. na VAB Mk. 3), zdal­nie ste­ro­wane sta­no­wi­ska uzbro­je­nia (np. WASP – Weapon under Armor for Self-Protection), czy napędy hybry­dowe. W roz­woju nowych kon­struk­cji pojaz­dów i sys­te­mów do nich RTD wyko­rzy­stuje dostępne w ramach grupy Volvo Group Governmental Sales roz­wią­za­nia i tech­no­lo­gie podwój­nego zasto­so­wa­nia (dual-use), co przy­nosi korzy­ści w postaci obni­że­nia kosz­tów prac badaw­czych oraz pro­duk­cji seryj­nej, jak i skraca czas trwa­nia fazy B+R. Dobrym przy­kła­dem zasto­so­wa­nia roz­wią­zań dual-use jest wspo­mniany wcze­śniej napęd hybry­dowy, w któ­rym wyko­rzy­stano rezul­taty opra­co­wań powsta­łych z myślą o cywil­nych kon­struk­cjach Volvo Group, które zamon­to­wano w demon­stra­to­rze VAB Mk. 3 Electer 6×6.
Ważnym ele­men­tem dzia­łal­no­ści Renault Truck Defense, będą­cym wyznacz­ni­kiem jego kom­pe­ten­cji, jest obszar wspar­cia eks­plo­ata­cji pojaz­dów. Oferowane w tym zakre­sie roz­wią­za­nia obej­mują wiele róż­nego rodzaju usług – od wspar­cia tech­nicz­nego, łań­cu­cha dostaw czę­ści, szko­le­nia per­so­nelu, po bar­dziej zaawan­so­wane, jak fleet mana­ge­ment (czyli zarzą­dza­nie flotą użyt­kow­nika i zapew­nie­nie mu ocze­ki­wa­nego poziomu jej goto­wo­ści ope­ra­cyj­nej) czy zin­te­gro­wa­nego wspar­cia logi­stycz­nego (Integrated Logistics Support), które umoż­li­wia opty­ma­li­za­cję sys­temu wspar­cia już na eta­pie pro­jek­to­wa­nia pojazdu. Dzięki przy­na­leż­no­ści do glo­bal­nej grupy VGGS, Francuzi mogą swoje usługi logi­styczne ofe­ro­wać na całym świe­cie, wyko­rzy­stu­jąc do tego sieć Volvo Global Logistics, obej­mu­jącą 40 cen­trów maga­zy­no­wych i 1600 punk­tów dys­try­bu­cji czę­ści zamien­nych na całym świe­cie. Z kolei glo­balna sieć ser­wi­sowa liczy 4000 punk­tów.
RTD przy wielu pro­jek­tach, jak VBCI (Véhicule blindé de com­bat d’infanterie) czy pro­gram Scorpion (pojazdy VBMR Griffon i EBRC Jaguar) jest człon­kiem kon­sor­cjów wspól­nie z Nexter Systems (jako współ­pro­du­cent VBCI), Thales Group, MBDA i Safran Electronics & Defense. Wśród part­ne­rów prze­my­sło­wych i biz­ne­so­wych RTD są takie firmy, jak: CMI Defense, Rába Automotive i VE Commercial Vehicle.
Obecnie RTD reali­zuje (samo­dziel­nie lub jako czło­nek kon­sor­cjów) cztery ważne pro­jekty, w tym trzy doty­czące wymiany floty pojaz­dów użyt­ko­wa­nych przez Siły Zbrojne Republiki Francuskiej. Są to:

  • Program Scorpion mający zaowo­co­wać wdro­że­niem następ­ców obec­nie eks­plo­ato­wa­nych w SZ RF pojaz­dów kilku typów: VAB, AMX-10 RC i ERC 90 Sagaie. Obejmuje on dwie rodziny wozów – VBMR Griffon (Véhicule blindé multi-rôles) i EBRC Jaguar (Engin blindé de recon­na­is­sance et de com­bat). Kontrakt z kon­sor­cjum, w skład któ­rego wcho­dzi Renault Trucks Defense, pod­pi­sany został na początku grud­nia 2014 r. Dostawy pierw­szych pojaz­dów (319 Griffonów i 20 Jaguarów), zamó­wio­nych w kwiet­niu 2017 r., mają się roz­po­cząć w tym roku.
  • Mateusz J. Multarzyński

To jest skrócona wersja artykułu.

CZYTAJ E-WYDANIE KUP WYDANIE PAPIEROWE