Francusko-indyj­skie ćwi­cze­nie lot­ni­cze „Garuda VI”

Dassault Rafale jest przez producenta określany jako omni rôle, czyli nadający się do wszystkich zadań, nie tak jak myśliwce wielozadaniowe, które mają rolę pierwszoplanową (samolotu myśliwskiego) i drugoplanową (zazwyczaj samolotu bombowego, szturmowego itp.). Dassault używa określenia omni rôle do zaakcentowania zdolności Rafale do przestawienia się z jednej roli na inną podczas wykonywania zadania. Pierwszym samolotem o takich własnościach był amerykański McDonnell Douglas F/A-18 Hornet.

Dassault Rafale jest przez pro­du­centa okre­ślany jako omni rôle, czyli nada­jący się do wszyst­kich zadań, nie tak jak myśliwce wie­lo­za­da­niowe, które mają rolę pierw­szo­pla­nową (samo­lotu myśliw­skiego) i dru­go­pla­nową (zazwy­czaj samo­lotu bom­bo­wego, sztur­mo­wego itp.). Dassault używa okre­śle­nia omni rôle do zaak­cen­to­wa­nia zdol­no­ści Rafale do prze­sta­wie­nia się z jed­nej roli na inną pod­czas wyko­ny­wa­nia zada­nia. Pierwszym samo­lo­tem o takich wła­sno­ściach był ame­ry­kań­ski McDonnell Douglas F/A‑18 Hornet.

Ćwiczenie lot­ni­cze „Garuda” to szko­le­nie sił powietrz­nych Francji i Indii, które jest pro­wa­dzone co kilka lat na zmianę w jed­nym, bądź dru­gim kraju. W bie­żą­cym roku ćwi­cze­nie zostało zor­ga­ni­zo­wane przez bazę lot­ni­czą Base Aérienne 118 „Colonel Rozanoff” w Mont-de-Marsan, w połu­dnio­wej Francji.

Ćwiczenie to odgrywa ważną rolę we fran­cu­skiej poli­tyce zagra­nicz­nej wobec regionu Azji Południowo-Wschodniej i Dalekiego Wschodu. Jest ono ukie­run­ko­wane na zwięk­sze­nie inte­ro­pe­ra­cyj­no­ści per­so­nelu lata­ją­cego i naziem­nego z Francji i z Indii w ofen­syw­nej i defen­syw­nej walce o prze­wagę w powie­trzu oraz w zwal­cza­niu sił lądo­wych prze­ciw­nika.
Scenariusze do prze­tre­no­wa­nia w powie­trzu zostały opra­co­wane wspól­nie przez spe­cja­li­stów z obu kra­jów, także przy­go­to­wa­nie do lotów per­so­nelu lata­ją­cego fran­cu­skiego i indyj­skiego było reali­zo­wane wspól­nie. Misje rów­nież wyko­ny­wano razem. Celem takiego dzia­ła­nia było przy­go­to­wa­nie fran­cu­skich i indyj­skich pilo­tów i ope­ra­to­rów sys­te­mów pokła­do­wych do fak­tycz­nych misji bojo­wych, pro­wa­dzo­nych wspól­nymi siłami obu kra­jów.
Tegoroczna edy­cja wyróż­niała się zaan­ga­żo­wa­niem znacz­nej liczby samo­lo­tów Sił Powietrznych Francji, z mak­sy­malną kon­cen­tra­cją w dru­gim tygo­dniu ćwi­cze­nia. Były to: Rafale, Mirage 2000, Alpha Jet (bojowe i szkolno-bojowe), C‑135FR (tan­ko­wa­nia powietrz­nego), E‑3F (dozoru radio­lo­ka­cyj­nego) oraz C‑130 Hercules i CN-235 (trans­por­towe). Z kolei Siły Powietrzne Indii skie­ro­wały do udziału w ćwi­cze­niu cztery samo­loty bojowe Su-30MKI i jeden tan­ko­wa­nia powietrz­nego Ił-78MKI. Ponadto dwa samo­loty trans­por­towe C‑17A Globemaster III zostały wyko­rzy­stane do prze­wozu per­so­nelu, sprzętu i nie­zbęd­nego zaopa­trze­nia.
Indyjskie myśliwce Su-30MKI nale­żały do 24. Dywizjonu „Hunting Hawks” z bazy lot­ni­czej Bareilly, nato­miast tan­ko­wiec Ił-78MKI pocho­dził z 78. Dywizjonu „Battle-Cry” z bazy lot­ni­czej Agra. Grupa samo­lo­tów z Indii wyru­szyła na ćwi­cze­nie 26 czerwca i po dro­dze miała dwa mię­dzy­lą­do­wa­nia w celu uzu­peł­nie­nia paliwa i odpo­czynku, w Zjednoczonych Emiratach Arabskich oraz w Egipcie. Do Francji grupa indyj­skich samo­lo­tów dotarła 28 czerwca. Dowódca bazy Mont-de-Marsan, puł­kow­nik pilot Gaudillere, przy­wi­tał indyj­ski kon­tyn­gent woj­skowy w momen­cie przy­by­cia (liczył on około 110 osób per­so­nelu).
Ostatnim dniem ćwi­cze­nia był pią­tek 12 lipca. Odlot do Indii nastą­pił w ponie­dzia­łek 15 lipca. Dla Sił Powietrznych Indii, „Garuda VI” było naj­więk­szym tego­rocz­nym, mię­dzy­na­ro­do­wym ćwi­cze­niem lot­ni­czym. Francję repre­zen­to­wał sta­cjo­nu­jący na miej­scu 2. Dywizjon z 30. Skrzydła Myśliwskiego (Escadron de Chasse EC2/30 „Normandie-Niemen”), wypo­sa­żony w bojowe odrzu­towce Rafale.
Siły Powietrzne Indii zaku­piły wie­lo­za­da­niowe samo­loty bojowe Dassault Rafale i te ćwi­cze­nia dały im szansę na przyj­rze­nie się z bli­ska ich naj­now­szemu nabyt­kowi w prak­tycz­nym dzia­ła­niu. Jesienią bie­żą­cego roku pierw­sze Rafale zostaną dostar­czone indyj­skiemu lot­nic­twu woj­sko­wemu i po sze­ściu mie­sią­cach szko­le­nia pilo­tów Sił Powietrznych Indii we Francji, oraz po zda­niu przez nich egza­mi­nów, zostaną one prze­ba­zo­wane do Indii w celu ich ofi­cjal­nego prze­ję­cia i wpro­wa­dze­nia do wypo­sa­że­nia indyj­skiego lot­nic­twa.
Przygotowania do ćwi­cze­nia lot­ni­czego „Garuda VI” roz­po­częto sześć mie­sięcy wcze­śniej. Pierwszym eta­pem była wstępna kon­fe­ren­cja pla­ni­styczna prze­pro­wa­dzona w Mont-de-Marsan, gdzie pla­ni­ści zaj­mu­jący się samo­lo­tami bojo­wymi oraz tan­kow­cami pod­jęli dys­ku­sje na temat zakresu i stop­nia skom­pli­ko­wa­nia ćwi­cze­nia.

  • Joris van Boven, Alex van Noye

To jest skrócona wersja artykułu.

CZYTAJ E-WYDANIE KUP WYDANIE PAPIEROWE