Francja w nowej sytu­acji poli­tyczno-mili­tar­nej na świe­cie cz.I

Francja w nowej sytuacji polityczno-militarnej na świecie

Francja w nowej sytu­acji poli­tyczno-mili­tar­nej na świe­cie

W ostat­nich latach sytu­acja poli­tyczno-mili­tarna na świe­cie zmie­nia się bar­dzo dyna­micz­nie. W wielu wypad­kach krwawe kon­flikty lokalne nabie­rają roz­ma­chu i stają się dużym pro­ble­mem dla spo­łecz­no­ści mię­dzy­na­ro­do­wej. Działania woj­skowe na Ukrainie i anek­sja Krymu, wojna z dżi­ha­dy­stami na tere­nach Bliskiego Wschodu i Afryki skut­kują zwięk­sze­niem nakła­dów na bez­pie­czeń­stwo i obron­ność.

Dobrym przy­kła­dem jest tu Francja, która obec­nie wyra­sta na drugą po Stanach Zjednoczonych potęgę mili­tarną zaan­ga­żo­waną na wielu teatrach dzia­łań wojen­nych. Po wyco­fa­niu się z Afganistanu siły fran­cu­skie zostały zaan­ga­żo­wane przede wszyst­kim w dzia­ła­niach na tere­nie Afryki oraz Bliskiego Wschodu. Ilość samo­lo­tów dzia­ła­ją­cych prze­ciwko Państwu Islamskiemu została ogra­ni­czona w pierw­szych mie­sią­cach 2015 r., wcze­śniej prze­ciwko dżi­ha­dy­stom było zaan­ga­żo­wane lot­nic­two Sił Powietrznych i Sił Morskich Francji. Z kolei roz­ma­chu nabrały dzia­ła­nia na tere­nie pię­ciu państw Sahelu w ramach ope­ra­cji „Barkhane”, gdzie skie­ro­wano dodat­kowe samo­loty oraz roz­bu­do­wano zaple­cze logi­styczne.
Kolejnym impul­sem do zmian w pro­gra­mie zaku­pów uzbro­je­nia i sprzętu woj­sko­wego LPM (Loi de Programmation Militaire) był atak ter­ro­ry­styczny prze­pro­wa­dzony na redak­cję pisma saty­rycz­nego „Charlie Hebdo” w Paryżu 7 stycz­nia 2015 r. Dla zapew­nie­nia ochrony tery­to­rium kraju i bez­pie­czeń­stwa oby­wa­te­lom w ramach ope­ra­cji „Sentinelle” zaan­ga­żo­wano 10 000 żoł­nie­rzy, w tym 6000 w kraju. Koszt tej ope­ra­cji jest sza­co­wany na milion euro dzien­nie. Kolejna seria ata­ków ter­ro­ry­stycz­nych w Paryżu z 13 listo­pada 2015 r. jesz­cze bar­dziej przy­spie­szyła fran­cu­skie dzia­ła­nia doty­czące zwięk­sze­nia nakła­dów na bez­pie­czeń­stwo i obron­ność, jak rów­nież roz­sze­rzyła i zin­ten­sy­fi­ko­wała zaan­ga­żo­wa­nie mili­tarne poza gra­ni­cami kraju.

Nowe zamó­wie­nia oraz zmiany wywo­łane kon­trak­tami eks­por­to­wymi

Zwiększenie zaku­pów w pierw­szej poło­wie 2015 r. doty­czyło przede wszyst­kim sił spe­cjal­nych oraz środ­ków roz­po­zna­nia. Wzrost zaan­ga­żo­wa­nia w ope­ra­cjach poza gra­ni­cami kraju wymu­sił koniecz­ność wpro­wa­dze­nia dodat­ko­wych zmian w wydat­kach na obron­ność. 20 maja 2015 r. mini­ster obrony Jean-Yes le Drian zapre­zen­to­wał plan aktu­ali­za­cji pro­gramu zaku­pów LPM. Ze względu na sytu­ację w kraju, na tery­to­rium Ukrainy oraz zaan­ga­żo­wa­nie Francji poza gra­ni­cami kraju w misjach OPEX zapro­po­no­wał on dodat­kowe wydatki do 2019 r. na kwotę 3,8 mld euro, w tym 1,5 miliarda na zakup wypo­sa­że­nia.
Zapisy w „Białej Księdze” (Livre Blanc Défense et Sécurité National) z 2013 r. zakła­dały, że w misjach OPEX będzie uczest­ni­czyło ogó­łem 7000 żoł­nie­rzy i 12 samo­lo­tów bojo­wych. W 2015 r. żoł­nie­rzy zaan­ga­żo­wa­nych poza gra­ni­cami kraju było już jed­nak 10 000 a samo­lo­tów 25 sztuk. W grud­niu 2015 r. ilość samo­lo­tów uczest­ni­czą­cych w ope­ra­cji „Chammal”, po ponow­nym włą­cze­niu do dzia­łań fran­cu­skiego lot­nic­twa mor­skiego, wzro­sła do 38 sztuk. Tak więc rze­czy­wi­stość oka­zała się zupeł­nie inna, od tej prze­wi­dy­wa­nej.
W ramach nowych zało­żeń przy­jęto, że budżet na cele obronne w latach 2015 – 2019 powi­nien osią­gnąć poziom 162,41 mld euro. W wyniku zmian w pro­gra­mie LPM przy­jęto, że budżet na 2016 r. wynie­sie 32 mld euro. Oznaczało to, że pier­wotny budżet w kwo­cie 31,4 mld został powięk­szony o 600 milio­nów euro. Było to pierw­sze od zakoń­cze­nia zim­nej wojny, tak zna­czące zwięk­sze­nie nakła­dów na obron­ność we Francji.
Pewne zakłó­ce­nia w dosta­wach nowych samo­lo­tów dla Sił Powietrznych Francji spo­wo­do­wał zakup 24 wie­lo­za­da­nio­wych samo­lo­tów myśliw­skich Rafale przez egip­skie lot­nic­two woj­skowe. Bardzo szybko roz­po­częto reali­za­cję tego kon­traktu – zale­d­wie pięć mie­sięcy po jego pod­pi­sa­niu 20 lipca 2015 r. pierw­sze trzy samo­loty Rafale w bar­wach Sił Powietrznych Egiptu zostały prze­ka­zane egip­skim pilo­tom w bazie Istres (Bouches-du-Rhône) w cen­trum firmy lot­ni­czej Dassault Aviation (Centre d’Essais en Vol). Maszyny były pier­wot­nie prze­zna­czone dla fran­cu­skiego lot­nic­twa woj­sko­wego.
Na Rafale będą­cych na linii pro­duk­cyj­nej Dassault Aviation w Istres doko­nano mody­fi­ka­cji – pozba­wiono je moż­li­wo­ści prze­no­sze­nia stra­te­gicz­nych poci­sków rakie­to­wych ASMP‑A (Air-Sol Moyenne Portée – Amélioré) z jądro­wym ładun­kiem bojo­wym, sys­temu trans­mi­sji danych L16, sys­temu szy­fro­wa­nia kore­spon­den­cji radio­wej oraz sys­temu zobra­zo­wa­nia ROVER (Remotely Operated Video Enhanced Receiver).
Następnego dnia po mię­dzy­lą­do­wa­niu w bazie BA126 Solenzara na Korsyce prze­le­ciały one nad Morzem Śródziemnym i wylą­do­wały w Kairze. 28 stycz­nia 2016 r. kolejne trzy Rafale zostały prze­ka­zane Siłom Powietrznym Egiptu. Następne dostar­czane samo­loty będą mon­to­wane już z uwzględ­nie­niem wyma­gań odbiorcy i po obla­ta­niu będą bez­po­śred­nio prze­la­ty­wały na egip­skie lot­ni­ska.

  • Marek Łaz

To jest skrócona wersja artykułu.

CZYTAJ E-WYDANIE KUP WYDANIE PAPIEROWE