Francja 2017. Projekt budżetu na cele obronne

Samoloty myśliwsko-bombowe Dassault Mirage 2000D uczestniczą we wszystkich ostatnich operacjach poza granicami kraju. Jednocześnie zostały one poddane wielokrotnie odkładanej w czasie modernizacji. Fot. EMA

Samoloty myśliw­sko-bom­bowe Dassault Mirage 2000D uczest­ni­czą we wszyst­kich ostat­nich ope­ra­cjach poza gra­ni­cami kraju. Jednocześnie zostały one pod­dane wie­lo­krot­nie odkła­da­nej w cza­sie moder­ni­za­cji. Fot. EMA

Czwartego paź­dzier­nika 2016 r. mini­ster obrony Francji Jean-Yves Le Drian zapre­zen­to­wał wstępne zało­że­nia budżetu prze­zna­czo­nego na cele obronne. Obecnie pro­jekt budżetu na 2017 r. jest dys­ku­to­wany w par­la­men­cie fran­cu­skim.

Wzrastające zaan­ga­żo­wa­nie Sił Zbrojnych Francji w ope­ra­cjach poza gra­ni­cami kraju wymaga zwięk­sze­nia wydat­ków na cele obronne. Obecnie fran­cu­skie siły zbrojne są zaan­ga­żo­wane w trzech dużych ope­ra­cjach – „Chammal” na Bliskim Wschodzie, „Barkhane w Afryce Północnej i „Sangaris” w Republice Środkowoafrykańskiej. W mniej­szym zakre­sie fran­cu­skie kon­tyn­genty woj­skowe znaj­dują się w innych rejo­nach Afryki (Senegal, Gabon, Djibouti„ Mayotte, wyspy Reunion), Ameryki Środkowej i Oceanii (Martynika, Gujana, Nowa Kaledonia, Polinezja). W przy­padku Sił Powietrznych Francji jeden samo­lot wcze­snego ostrze­ga­nia, dowo­dze­nia i kie­ro­wa­nia E‑3F wyko­nuje loty nad Polską, a na tere­nie kraju w dyżu­rze bojo­wym znaj­duje się osiem odrzu­to­wych samo­lo­tów bojo­wych (dwu­sa­mo­lo­towe sek­cje w goto­wo­ści do natych­mia­sto­wego startu alar­mo­wego; Rafale, Mirage 2000C i Mirage 2000 – 5) oraz cztery zespoły śmi­głow­ców (Paryż, Saint-Dizier, Orange i Bordeaux). Ponadto od 1964 r. w dyżu­rze bojo­wym znaj­dują się samo­loty myśliw­sko-bom­bowe – nosi­ciele broni jądro­wej lot­nic­twa stra­te­gicz­nego, obec­nie Rafale i Mirage 2000NK3 oraz ostat­nio zmo­der­ni­zo­wane samo­loty tan­ko­wa­nia powietrz­nego C‑135FRENO2 i KC-135RG.
Z kolei dąże­nie do powstrzy­ma­nia ata­ków ter­ro­ry­stycz­nych prze­pro­wa­dza­nych przez fun­da­men­ta­li­stów islam­skich na tery­to­rium Francji wymaga zwięk­sze­nia nakła­dów nie tylko na poli­cję i żan­dar­me­rię ale rów­nież oddziały woj­skowe skie­ro­wane do zapew­nie­nia bez­pie­czeń­stwa w wielu rejo­nach kraju. W goto­wo­ści do udzie­le­nia natych­mia­sto­wego wspar­cia znaj­dują się dodat­kowe samo­loty trans­por­towe i śmi­głowce.
Według pro­jektu budżetu na cele obronne ogło­szo­nego przez mini­stra Le Drian nowy budżet wzro­śnie o 600 milio­nów euro w sto­sunku do wstęp­nych zało­żeń zawar­tych w LPI (loi de pro­gram­ma­tion ini­tiale) z ostat­niego roku. Ogłoszony w 2013 r. LPM (loi de pro­gram­ma­tion mili­ta­ire) prze­wi­dy­wał na 2017 r. wydat­ko­wa­nie 31,6 miliarda euro, ale został teraz pod­nie­siony do 32,7 miliarda. Oznacza to zwięk­sze­nie kwoty wydat­ków o 1,1 miliarda euro w sto­sunku do zało­żeń z 2013 r. i o 417 milio­nów w sto­sunku do zak­tu­ali­zo­wa­nego w lipcu 2015 r. kolej­nego LPM. Kwota zwią­zana z wydat­kami na wypo­sa­że­nie wzra­sta pra­wie o 300 milio­nów i osią­gnie war­tość 17,3 miliarda (w 2014 r. – 16,4 miliarda).

  • Marek Łaz

To jest skrócona wersja artykułu.

CZYTAJ E-WYDANIE KUP WYDANIE PAPIEROWE