Forum Bezpieczeństwa Morskiego Państwa 2020

Tegoroczne Forum Bezpieczeństwa Morskiego Państwa rozpoczęła dyskusja o strategii morskiej Polski w kontekście wyzwań politycznych, wojskowych i gospodarczych.

Tegoroczne Forum Bezpieczeństwa Morskiego Państwa roz­po­częła dys­ku­sja o stra­te­gii mor­skiej Polski w kon­tek­ście wyzwań poli­tycz­nych, woj­sko­wych i gospo­dar­czych.

23 stycz­nia w Warszawie, już po raz piąty, odbyło się Forum Bezpieczeństwa Morskiego Państwa, orga­ni­zo­wane przez Zarząd Targów Warszawskich S.A. i Akademię Marynarki Wojennej z Gdyni. Miesięcznik „Wojsko i Technika” ponow­nie objął to wyda­rze­nie patro­na­tem medial­nym.

Głównym celem kon­fe­ren­cji jest upo­wszech­nia­nie roli i zna­cze­nia Marynarki Wojennej w sys­te­mie bez­pie­czeń­stwa pań­stwa. W cza­sie jej trwa­nia przed­sta­wi­ciele admi­ni­stra­cji pań­stwo­wej, Sił Zbrojnych RP i prze­my­słu mogą dys­ku­to­wać o róż­nych aspek­tach bez­pie­czeń­stwa mor­skiego oraz pro­ble­ma­tyce moder­ni­za­cji naszej floty.
W tego­rocz­nym Forum licz­nie wzięli udział przed­sta­wi­ciele: Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Komisji Obrony Narodowej Sejmu RP, Biura Bezpieczeństwa Narodowego, insty­tu­cji woj­sko­wych i cywil­nych, a także sił zbroj­nych państw sojusz­ni­czych i part­ner­skich oraz prze­my­słu stocz­nio­wego z Polski, Francji, Hiszpanii, Szwecji i Włoch. Poniżej przed­sta­wiamy pod­su­mo­wa­nie wypo­wie­dzi i pre­zen­ta­cji z tej kon­fe­ren­cji.
Podsekretarz stanu w MON Paweł Woźny pod­kre­ślał pod­czas swo­jego wystą­pie­nia, że zagro­że­nia naszego bez­pie­czeń­stwa mor­skiego są jasno okre­ślone. Stwierdził, że: naj­waż­niej­szym czyn­ni­kiem desta­bi­li­zu­ją­cym bez­pie­czeń­stwo mor­skie w naszym regio­nie jest Rosja. Ponadto z uwagi na pro­wa­dzone przez Federację Rosyjską ćwi­cze­nia, Polska, pań­stwa bał­tyc­kie i Szwecja były zmu­szone do czę­ścio­wego zamknię­cia obsza­rów mor­skich w ich wyłącz­nych stre­fach eko­no­micz­nych.
Natomiast zastępca szefa BBN Dariusz Gwizdała pod­kre­ślił, że pod­stawą pro­cesu odbu­dowy sił mor­skich powinno być opra­co­wa­nie stra­te­gicz­nych doku­men­tów nakre­śla­ją­cych, w jakim kie­runku należy podą­żać i z jakimi wyzwa­niami musimy się zmie­rzyć. Stwierdził, że: bez­pie­czeń­stwo mor­skie pań­stwa składa się z wielu aspek­tów: obron­no­ści, eko­no­mii, ener­ge­tyki, śro­do­wi­ska, dyplo­ma­cji, tury­styki. Konieczne jest więc wypra­co­wa­nie doku­mentu, który ujmie w jedne ramy wszyst­kie te dzie­dziny, okre­śla­jąc w obsza­rze poli­tyki mor­skiej zagro­że­nia, wyzwa­nia, inte­resy i szanse. Dodał, iż zapre­zen­to­wana pra­wie trzy lata temu Strategiczna Koncepcja Bezpieczeństwa Morskiego RP miała być tylko wstę­pem do powsta­nia kom­plek­so­wej Strategii Bezpieczeństwa Morskiego.
Z kolei prze­wod­ni­czący Komisji Obrony Narodowej Sejmu RP poseł Michał Jach pod­kre­ślił, że mimo upływu pię­ciu lat, naj­waż­niej­szy cel Forum pozo­stał nie­zmienny, tj. budowa świa­do­mo­ści zadań i roli Marynarki Wojennej. Stwierdził rów­nież, że jest jesz­cze dużo do zro­bie­nia, aby MW RP była przez decy­den­tów postrze­gana w takim zakre­sie, do jakiego jest pre­de­sty­no­wana, i w jakim jest ona postrze­gana w pań­stwach, które mocno sta­wiają na gospo­darkę mor­ską.
Po wystą­pie­niach ofi­cjal­nych odbyły się trzy panele dys­ku­syjne. W pierw­szym z nich „Strategia Polski na morzu a bie­żące uwa­run­ko­wa­nia poli­tyczne, gospo­dar­cze i obronne” udział wzięli: szef Zarządu Morskiego zastępca Inspektora Marynarki Wojennej kadm. Krzysztof Zdonek, zastępca szefa BBN Dariusz Gwizdała, dzie­kan Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich AMW kmdr dr hab. Bartłomiej Pączek, peł­no­moc­nik zarządu PGZ S.A. ds. prze­my­słu stocz­nio­wego i wice­pre­zes PGZ Stoczni Wojennej Sp. z o.o. Cezary Cierzan i dyrek­tor Przedstawicielstwa Naval Group w Polsce Janusz Przyklang.
Podczas tej sesji na szcze­gólną uwagę zasłu­guje wypo­wiedź wice­pre­zesa Cierzana, który przed­sta­wił wyniki ana­lizy opra­co­wa­nej w PGZ, według któ­rej odbu­dowę poten­cjału MW gwa­ran­to­wa­łoby wydat­ko­wa­nie 7% środ­ków zapla­no­wa­nych w Planie Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych RP w latach 2021 – 2035. Dałoby to łącz­nie 40 mld PLN, tyle ile wyno­szą roczne wpływy celno-skar­bowe z opłat nało­żo­nych w pol­skich por­tach. Analiza ta została przy­go­to­wana przy zało­że­niu sta­łego wzro­stu PKB (na ostroż­nym pozio­mie), wzro­stu poziomu wydat­ków obron­nych do
2,5% PKB w 2030 r. i wydat­ko­wa­niu 30% z nich na moder­ni­za­cję tech­niczną woj­ska. Tym samym roczne nakłady na MW, wyno­szące obec­nie 500 – 700 mln PLN, powinny zostać zwięk­szone trzy­krot­nie. Istotna była rów­nież wypo­wiedź kadm. Zdonka, który stwier­dził, że w ramach pro­gramu Miecznik pla­nuje się pozy­ska­nie okrętu klasy fre­gata, zdol­nego do zapew­nie­nia stre­fo­wej obrony prze­ciw­lot­ni­czej i prze­ciw­ra­kie­to­wej.
Interesujący prze­bieg miała rów­nież druga sesja „Polska Marynarka Wojenna w nowym Planie Modernizacji Technicznej do 2035 roku. Rola Marynarki Wojennej w cza­sie pokoju i w warun­kach kon­fliktu”. Wzięli w niej udział m.in. dowódca Centrum Operacji Morskich – Dowództwa Komponentu Morskiego wadm. Krzysztof Jaworski, szef Zarządu Uzbrojenia Inspektoratu Marynarki Wojennej kmdr Jacek Hamera, Błażej Wojnicz były pre­zes PGZ, wadm. rez. Ryszard Demczuk z Naval Group, odpo­wie­dzialni za pro­jekty mor­skie przed­sta­wi­ciele kon­cernu Leonardo Mike Clark i Simeone Solazzi, a także były szef Wydziału VII (Projektowania Okrętów i Systemów Bojowych) wło­skiej Marina Militare adm. Marco Tomassetti (obec­nie kie­row­nik pro­gramu OCCAR-EA PPA).

  • Andrzej Nitka

To jest skrócona wersja artykułu.

CZYTAJ E-WYDANIE KUP WYDANIE PAPIEROWE