Forum Bezpieczeństwa Morskiego, czyli stycz­niowe dekla­ra­cje doty­czące przy­szło­ści Marynarki Wojennej

WiT-2_2016_FBM
Początek bie­żą­cego roku był pełen dekla­ra­cji, wystą­pień i ofi­cjal­nych pre­zen­ta­cji na temat moder­ni­za­cji tech­nicz­nej Marynarki Wojennej RP. Szczególnie ważne było Forum Bezpieczeństwa Morskiego, zor­ga­ni­zo­wane w Warszawie 14 stycz­nia, ponie­waż w jego trak­cie, po raz pierw­szy w obec­no­ści poli­ty­ków, doszło do otwar­tej dys­ku­sji na temat pol­skich sił mor­skich. Wynikało z niej mię­dzy innymi, że pro­gramy okrę­towe będą kon­ty­nu­owane, zmie­nione zostaną kon­cep­cja „Bałtyk +” i podej­ście do sze­roko poję­tego bez­pie­czeń­stwa mor­skiego.

Najważniejsze dekla­ra­cje zapa­dły na Forum Bezpieczeństwa Morskiego (FBM), zor­ga­ni­zo­wa­nym 14 stycz­nia br. w Warszawie przez Akademię Marynarki Wojennej i Zarząd Targów Warszawskich S.A. Były one o tyle istotne, że w FBM wzięła udział duża grupa poli­ty­ków i urzęd­ni­ków pań­stwo­wych m.in.: zastępca szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jarosław Brysiewicz, prze­wod­ni­czący Sejmowej Komisji Obrony poseł Michał Jach, pod­se­kre­tarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Tomasz Szatkowski, pod­se­kre­tarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Krzysztof Kozłowski i zastępca dyrek­tora Departamentu Bezpieczeństwa Ministerstwa Spraw Zagranicznych Michał Miarka. W FBM uczest­ni­czyła rów­nież liczna grupa woj­sko­wych, w tym: szef Inspektoratu Uzbrojenia MON gen. bryg. Adam Duda, inspek­tor Marynarki Wojennej w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych wadm. Marian Ambroziak, dowódca Centrum Operacji Morskich – Dowództwa Komponentu Morskiego wadm. Stanisław Zarychta, komen­dant Morskiego Oddziału Straży Granicznej kadm. SG Piotr Stocki, rek­tor-komen­dant Akademii Marynarki Wojennej kmdr prof. dr hab. Tomasz Szubrycht, dowódca 3. Flotylli Okrętów kadm. Mirosław Mordel i przed­sta­wi­ciel Zarządu Planowania Strategicznego P5 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego kmdr Jacek Ochman.

Swoich repre­zen­tan­tów na FBM miał rów­nież kra­jowy i zagra­niczny prze­mysł zbro­je­niowy. Obecni byli przed­sta­wi­ciele: stoczni Remontowa Shipbuilding S.A. z Gdańska i Stoczni Remontowej Nauta S.A. z Gdyni, kon­cer­nów stocz­nio­wych – fran­cu­skiego DCNS i nie­miec­kiego TKMS oraz firm ofe­ru­ją­cych sys­temy uzbro­je­nia, w tym pol­skich spółek: ZM Tarnów S.A., PIT-RADWAR S.A., KenBIT Sp.j., WASKO S.A. i OBR Centrum Techniki Morskiej S.A., a także zagra­nicz­nych: Kongsberg Defence Systems, Thales oraz firmy Wärtsilä France.

Koniec kon­cep­cji „Bałtyk +”

Zmiana podej­ścia do, wyge­ne­ro­wa­nej przez poprzed­nie kie­row­nic­two Biura Bezpieczeństwa Narodowego, stra­te­gii „Bałtyk +” była widoczna w wypo­wie­dziach w zasa­dzie każ­dego poli­tyka. Jak na razie nie wia­domo, jak to się prze­łoży na kształt przy­szłych pro­gra­mów okrę­to­wych, ale można przy­pusz­czać, że akwen dzia­ła­nia MW RP nie będzie ogra­ni­czony jedy­nie do Morza Bałtyckiego, a zada­nia sił mor­skich do dzia­łań typowo woj­sko­wych.

Było to szcze­gól­nie widoczne w wystą­pie­niu przed­sta­wi­ciela MSZ Michała Miarki, który wyraź­nie wska­zał na inne zada­nia okrę­tów, w tym na ich misje poli­tyczne i dyplo­ma­tyczne. W ten spo­sób – po raz pierw­szy od wielu lat – ofi­cjal­nie uznano, że MW RP jest potrzebna do reali­za­cji zadań nie tylko resortu obrony.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych w swo­ich obec­nych dzia­ła­niach zaczęło doce­niać zna­cze­nie świa­to­wego sys­temu trans­portu na morzach uzna­jąc, że z powodu sze­roko poję­tej glo­ba­li­za­cji Polska musi być jego inte­gralną czę­ścią: …dłu­go­ter­mi­nowy roz­wój Polski, i bez­pie­czeń­stwo zależą od jako­ści i skali inte­gra­cji Polski ze świa­to­wymi, mor­skimi liniami komu­ni­ka­cyj­nymi, wymiany gospo­dar­czej oraz regio­nal­nymi dzia­ła­niami inte­gra­cyj­nymi z Europą. Dlatego pomimo, że kraje euro­pej­skie są naszym naj­więk­szym odbiorcą, to nasze rezerwy są gdzie indziej, rezerwy są dalej, …za morzem – w Azji Wschodniej i Południowej i w Afryce. Według MSZ, chcąc zwięk­szyć (zgod­nie z zało­że­niami rządu) udział eks­portu w PKB z 45 do 60%, trzeba moc­niej zin­te­gro­wać Polskę z gospo­darką glo­balną, a to wymaga rów­nież dostar­cze­nia nowych zdol­no­ści MW RP. Zdaniem Miarki, obec­nie reali­zo­wana poli­tyka bez­pie­czeń­stwa ener­ge­tycz­nego zależy od bez­pie­czeń­stwa na mor­skich liniach komu­ni­ka­cyj­nych. Tylko ono zapewni bowiem stałe dostawy do Polski towa­rów i surow­ców – w tym przede wszyst­kim gazu i ropy naf­to­wej. Zablo­ko­wa­nie cie­śniny Ormuz jest mniej wię­cej tak samo ważne z punktu widze­nia eko­no­micz­nego, jak zablo­ko­wa­nie Cieśnin Duńskich. Musimy myśleć o Bałtyku, bo za nas nikt tego nie zrobi. Ale nie możemy myśleć wyłącz­nie o Bałtyku – mówił Miarka.

  • Maksymilian Dura

To jest skrócona wersja artykułu.

CZYTAJ E-WYDANIE KUP WYDANIE PAPIEROWE