Flota linii lot­ni­czych 2016

Flota linii lotniczych 2016

Flota linii lot­ni­czych 2016

W liniach lot­ni­czych na świe­cie jest użyt­ko­wa­nych 27,4 tys. samo­lo­tów komu­ni­ka­cyj­nych, a ich średni wiek wynosi dwa­na­ście lat. Posiadają jed­no­ra­zową zdol­ność prze­wo­zową 3,8 mln pasa­że­rów i 95 tys. ton ładun­ków. Najpopularniejszymi samo­lo­tami są Boeingi 737 (6512 szt.), Airbusy serii A320 (6510 szt.) i Boeingi 777, a wśród regio­nal­nych: Embraery E‑Jets i tur­bo­śmi­głowe ATR 4272. Największymi flo­tami dys­po­nują linie ame­ry­kań­skie: American Airlines (944 szt.), Delta Air Lines (823 szt.), United Airlines i Southwest Airlines. Flota euro­pej­skich prze­woź­ni­ków liczy 6,8 tys., a jej średni wiek dzie­sięć lat.

Komunikacja lot­ni­cza to nowo­cze­sna i dyna­micz­nie roz­wi­ja­jąca się dzie­dzina trans­portu, będąc zara­zem jed­nym z naj­więk­szych sek­to­rów świa­to­wej gospo­darki. Duża pręd­kość prze­miesz­cza­nia, wysoki kom­fort podróży, bez­pie­czeń­stwo i speł­nia­nie wymo­gów eko­lo­gicz­nych, to główne kry­te­ria dzia­łal­no­ści. Na świe­cie zada­nia trans­por­towe reali­zuje dwa tysiące linii lot­ni­czych, które prze­wożą dzien­nie ponad 10 mln pasa­że­rów i 150 tys. ton ładun­ków, wyko­nu­jąc przy tym 95 tys. rej­sów.

Flota linii lot­ni­czych w sta­ty­styce

W lipcu 2016 r. w liniach lot­ni­czych na świe­cie użyt­ko­wa­nych było 27,4 tys. samo­lo­tów komu­ni­ka­cyj­nych, o pojem­no­ści 14 i wię­cej miejsc pasa­żer­skich lub zabie­ra­ją­cych ekwi­wa­lentny ładu­nek cargo. Liczba ta nie uwzględ­nia samo­lo­tów zgro­ma­dzo­nych w cen­trach kon­ser­wa­cji i maszyn dys­po­zy­cyj­nych użyt­ko­wa­nych przez firmy na wła­sne potrzeby. Największą flotą 8,1 tys. samo­lo­tów dys­po­nują prze­woź­nicy z Ameryki Północnej (udział 29,5%). W pań­stwach Europy i byłego ZSRR użyt­ko­wa­nych jest łącz­nie 6,8 tys. szt.; Azji i wysp Pacyfiku – 7,8 tys.; Ameryki Południowej – 2,1 tys.; Afryki – 1,3 tys. i Bliskiego Wschodu – 1,3 tys.
W ran­kingu pro­du­cen­tów pierw­sze miej­sce zaj­muje ame­ry­kań­ski Boeing – 10 098 samo­lo­tów w służ­bie linio­wej (udział 38%). Liczba ta obej­muje 675 maszyn McDonnell Douglasa, wypro­du­ko­wa­nych do 1997 r., tj. do czasu prze­ję­cia akty­wów firmy przez Boeinga. Drugie miej­sce zaj­muje euro­pej­ski Airbus – 8340 szt. (udział 30%), a kolejne: kana­dyj­ski Bombardier – 2173, bra­zy­lij­ski Embraer – 1833, fran­cu­sko-wło­ski ATR – 941, ame­ry­kań­ski Hawker Beechcraft – 440, bry­tyj­ski BAE Systems – 358 i ukra­iń­ski Antonow – 348. Należy nad­mie­nić, że lider ran­kingu Boeing samo­loty komu­ni­ka­cyjne z napę­dem odrzu­to­wym wytwa­rza seryj­nie od 1958 r. i do końca lipca 2016 r. zbu­do­wał ich 17 591 szt., z tego naj­wię­cej modelu B737 (9093 szt.) i B727. Natomiast Airbus samo­loty pro­du­kuje od 1974 r. i zbu­do­wał ich 9920 szt., z tego naj­wię­cej A320 (7203 szt.).
W ran­kingu linii lot­ni­czych pod wzglę­dem wiel­ko­ści floty w pierw­szej dzie­siątce znaj­duje się sze­ściu prze­woź­ni­ków ze Stanów Zjednoczonych, trzech z Chin i jeden z Irlandii. Największymi flo­tami dys­po­nują: American Airlines – 944 szt., Delta Air Lines – 823, United Airlines – 715, Southwest – 712 i China Southern – 498. Dużo samo­lo­tów mają także euro­pej­scy prze­woź­nicy: Ryanair – 353, Turkish Airways – 285, Lufthansa – 276, British Airways – 265, easyJet – 228 i Air France – 226. Natomiast naj­więk­szymi flo­tami samo­lo­tów towa­ro­wych dys­po­nują linie kurier­skie FedEx Express (367) i UPS United Parcel Service (237).
W liniach lot­ni­czych użyt­ko­wa­nych jest 150 róż­nych typów i wer­sji samo­lo­tów. W poje­dyn­czych egzem­pla­rzach są eks­plo­ato­wane, m.in.: Antonowy An-225, An-22, An-38 i An-140; McDonnell Douglas DC‑8, Fokker F28, Lockheed L‑188 Electra, Comac ARJ21, Bombardier CS100 i japoń­ski NAMC YS-11.
W okre­sie ostat­nich 12 mie­sięcy do służby linio­wej weszło 1500 nowych samo­lo­tów, w tym m.in.: Boeing 737NG – 490 szt., Boeing 787 – 130, Boeing 777 – 100, Airbus A320 – 280, Airbus A321 – 180, Airbus A330 – 100, Embraer 175 – 80, Bombardier CRJ – 40, ATR 72 – 80, Bombardier Q400 – 30 i Suchoj SSJ100 – 20. Natomiast z eks­plo­ata­cji zostało wyco­fa­nych 800 maszyn star­szych typów, które oka­zały się mało eko­no­miczne i nie zawsze speł­niały restryk­cyjne wymogi ochrony śro­do­wi­ska. Wśród wyco­fa­nych samo­lo­tów były m.in.: Boeing 737 Classic – 90 szt., Boeing 747 – 60, Boeing 757 – 50 szt., Boeing 767 – 35, Boeing MD-80 – 25, Embraer ERJ 145 – 65, Fokker 50 – 25, Fokker 100 – 20 i Bombardier Dash Q100/2/3 – 30. Należy jed­nak nad­mie­nić, że część wyco­fa­nych samo­lo­tów pasa­żer­skich przej­dzie kon­wer­sję do wer­sji towa­ro­wej i zosta­nie włą­czona do floty cargo. Przedmiotem ich kon­wer­syj­nej mody­fi­ka­cji będzie: zabu­dowa dużych drzwi ładun­ko­wych na lewej bur­cie kadłuba, wzmoc­nie­nie pod­łogi pokładu głów­nego i wypo­sa­że­nie jej w prze­suwne rolki, zabu­dowa urzą­dzeń do zała­dunku i wyła­dunku towa­rów oraz wygo­spo­da­ro­wa­nie pomiesz­czeń dla zapa­so­wej załogi.

  • Jerzy Liwiński

To jest skrócona wersja artykułu.

CZYTAJ E-WYDANIE KUP WYDANIE PAPIEROWE