Flota Bałtycka Federacji Rosyjskiej

Okręt flagowy Floty Bałtyckiej – niszczyciel Nastojcziwyj

Okręt fla­gowy Floty Bałtyckiej – nisz­czy­ciel Nastojcziwyj – wcho­dzi do Gdyni w cza­sie swej ostat­niej wizyty w w Polsce, lipiec 2008 r. Jednostki tego typu są jed­nymi z ostat­nich napę­dza­nych tur­bi­nami paro­wymi.

Federacja Rosyjska powoli, lecz kon­se­kwent­nie, reali­zuje pro­ces moder­ni­za­cji swo­jego Wojenno-Morskowo Fłota. Działania te nie omi­nęły także ope­ru­ją­cej po sąsiedzku Floty Bałtyckiej, która w przy­szłym roku obcho­dzić będzie 315. rocz­nicę utwo­rze­nia. Z oczy­wi­stych wzglę­dów jest ona dla nas naj­bar­dziej inte­re­su­ją­cym związ­kiem tak­tycz­nym WMF.

Morze Bałtyckie jest dla Rosji waż­nym akwe­nem, ze względu na kon­cen­tra­cję na jego wybrzeżu zarówno prze­my­słu stocz­nio­wego, jak i okrę­to­wego zaple­cza badaw­czo-nauko­wego. W Petersburgu poło­żo­nym nad Zatoką Fińską swoje sie­dziby ma m.in. pięć waż­nych biur pro­jek­to­wych. W jego obsza­rze admi­ni­stra­cyj­nym, a także na tere­nie całego Obwodu Leningradzkiego, znaj­duje się z kolei 9 naj­waż­niej­szych w Rosji stoczni. W więk­szo­ści są one sku­pione w ramach, utwo­rzo­nej 21 marca 2007 r., kor­po­ra­cji OSK (Obiediennaja Sudostroitielnaja Korporacija). Kolejne dwa zakłady znaj­dują się w jedy­nej rosyj­skiej eks­kla­wie – Obwodzie Kaliningradzkim, są to stocz­nia remon­towa Nr 33 w Bałtyjsku oraz „Jantar” w Kaliningradzie. Obecnie, co warto pod­kre­ślić, w zakła­dach bał­tyc­kich powstają naj­bar­dziej zaawan­so­wane tech­nicz­nie jed­nostki budo­wane zarówno dla Rosji, jak i na eks­port. Wśród nich są okręty pod­wodne proj. 0636106363 (naj­now­sze wcie­le­nia „Warszawianek”), fre­gaty proj. 22350 Admirał Fłota Sowietskowo Sojuza Gorszkow oraz 11356 Admirał Grigorowicz, kor­wety proj. 20380 Stierieguszczij, 20385 Griemaszczij i 20386 Dierzkij. Powstają tutaj także mniej­sze jed­nostki ude­rze­niowe, jak małe okręty rakie­towe proj. 22800 Karakurt, duże okręty desan­towe proj. 11711 Iwan Grien i jed­nostki spe­cjal­nego prze­zna­cze­nia (w tym okręty roz­po­zna­nia radio­elek­tro­nicz­nego proj. 18280).

Historia

Wchodząca w skład Zachodniego Okręgu Wojskowego, dwu­krot­nie odzna­czona Orderem Czerwonego Sztandaru Flota Bałtycka (FB), to jeden z 5 mor­skich związ­ków ope­ra­cyj­nych WMF. Poza nią w skład WMF wcho­dzą floty: Północna, Oceanu Spokojnego, Morza Czarnego oraz Flotylla Kaspijska. Co warte pod­kre­śle­nia, FB jest naj­star­szą z nich. Za dzień jej utwo­rze­nia uznaje się bowiem 18 maja 1703 r., kiedy to dowo­dzona przez Piotra I flo­tylla wygrała swoją pierw­szą ważną bitwę w trak­cie tzw. Wielkiej Wojny Północnej (1700−1721), zdo­by­wa­jąc u ujścia Newy dwa szwedz­kie okręty.
Morze Bałtyckie, podob­nie jak Kaspijskie, było rejo­nem, gdzie reali­zo­wano próby mor­skie wielu uni­ka­to­wych jed­no­stek pły­wa­ją­cych. Do dzi­siaj w FB służą okręty, któ­rych próżno szu­kać w któ­rej­kol­wiek innej rosyj­skiej flo­cie. Mowa tu m.in. o naj­więk­szych podusz­kow­cach desan­to­wych świata – proj. 12322 Zubr oraz mają­cych już za sobą ponad 30 lat eks­plo­ata­cji małych okrę­tach ZOP proj. 133.1M (NATO: Parchim II).

  • Marcin Chała

To jest skrócona wersja artykułu.

CZYTAJ E-WYDANIE KUP WYDANIE PAPIEROWE