Europejski debiut F‑35 Lightning II

Europejski debiut F-35 Lightning II

Europejski debiut F‑35 Lightning II

W tym roku po raz pierw­szy w histo­rii wie­lo­za­da­niowe samo­loty myśliw­skie o cechach utrud­nio­nej wykry­wal­no­ści Lockheed Martin F‑35 Lightning II przy­le­ciały do Europy. Zostały zapre­zen­to­wane na poka­zach lot­ni­czych w Holandii oraz w Wielkiej Brytanii.

Pierwotnie euro­pej­ski debiut samo­lotu myśliw­skiego F‑35 miał odbyć się na poka­zach lot­ni­czych Royal International Air Tattoo 2014 oraz na salo­nie Farnborough 2014. Jednakże 23 czerwca 2014 r. zapa­lił się sil­nik w samo­lo­cie F‑35A pod­czas startu z bazy Eglin na Florydzie. Zapadła wów­czas decy­zja o cza­so­wym wstrzy­ma­niu lotów na tym typie. Z tego też powodu pla­no­wany wów­czas prze­lot F‑35 do Wielkiej Brytanii został odwo­łany. Na euro­pej­ski debiut F‑35 trzeba było cze­kać jesz­cze dwa lata.

F‑35A w Holandii

23 maja bie­żą­cego roku do bazy Leeuwarden w Holandii przy­le­ciała lotem non-stop ze Stanów Zjednoczonych para holen­der­skich myśliw­ców F‑35A. Samoloty o nume­rach AN‑1 (F‑001) oraz AN‑2 (F‑002) są pierw­szymi egzem­pla­rzami F‑35A wypro­du­ko­wa­nymi dla Sił Powietrznych Holandii. Za ich ste­rami sie­dzieli holen­der­scy piloci: Col. Bert de Smit and Maj. Pascal Smaal. W Leeuwarden cze­kał na nich bli­sko dwu­ty­sięczny tłum, a pilo­tów oso­bi­ście powi­tała holen­der­ska mini­ster obrony Jeanine Hennis-Plasschaert. W ciągu kilku kolej­nych tygo­dni F‑35A wyko­ny­wały loty nad róż­nymi holen­der­skimi lot­ni­skami oraz rejo­nami kraju w ramach testów gło­śno­ści, jak rów­nież nad poli­go­nem na Morzu Północnym. Holandia przy­go­to­wuje się do zakupu 37 myśliw­ców F‑35A, które mają sta­cjo­no­wać w bazach: Leeuwarden (od 2019 r.) oraz Volkel (od 2021 r.).
10 czerwca oba holen­der­skie F‑35A wzięły udział w air­show „Luchtmachtdgen 2016” w bazie Leeuwarden. Razem z F‑16 z Sił Powietrznych Holandii oraz śmi­głow­cami AH-64 i CH-47 zapre­zen­to­wały symu­la­cję ataku na obiekty naziemne. Jeden z F‑35A wziął też udział we wspól­nym prze­lo­cie z for­ma­cją dzie­wię­ciu F‑16, a następ­nie w for­ma­cji z poje­dyn­czym F‑16 i zabyt­ko­wym myśliw­cem Spitfire.

Przylot F‑35 do Wielkiej Brytanii

Samoloty myśliw­skie F‑35 przy­le­ciały w dwóch gru­pach. W pierw­szej zna­la­zły się dwa myśliwce F‑35B nale­żące do ame­ry­kań­skiej pie­choty mor­skiej oraz jeden bry­tyj­ski F‑35B. W dru­giej były trzy F‑35A nale­żące do Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych.

  • Paweł Henski

To jest skrócona wersja artykułu.

CZYTAJ E-WYDANIE KUP WYDANIE PAPIEROWE