Euronaval 2016. Pod wodą

Euronaval 2016. Pod wodą. Najnowszy model Barracudy. Kolejne edycje Euronaval pozwoliły prześledzić zmiany w konstrukcji okrętu. Niektóre zastosowane po raz pierwszy w tych jednostkach rozwiązania i elementy wyposażenia mogą pojawić się w projektach eksportowych. W głębi model Shortfin Barracudy przeznaczonej dla Australii.

Euronaval 2016. Pod wodą. Najnowszy model Barracudy. Kolejne edy­cje Euronaval pozwo­liły prze­śle­dzić zmiany w kon­struk­cji okrętu. Niektóre zasto­so­wane po raz pierw­szy w tych jed­nost­kach roz­wią­za­nia i ele­menty wypo­sa­że­nia mogą poja­wić się w pro­jek­tach eks­por­to­wych. W głębi model Shortfin Barracudy prze­zna­czo­nej dla Australii.

W listo­pa­do­wym nume­rze „Wojska i Techniki” przed­sta­wiona została oferta pro­du­cen­tów jed­no­stek nawod­nych i sys­te­mów do nich, zapre­zen­to­wana w trak­cie 25. salonu Euronaval. Oczywiście, nie zabra­kło na nim także nowo­ści w sfe­rze uzbro­je­nia pod­wod­nego, na któ­rych sku­pimy się w dru­giej czę­ści spra­woz­da­nia z pary­skiej imprezy.

Ewolucja zadań sta­wia­nych okrę­tom pod­wod­nym o napę­dzie kon­wen­cjo­nal­nym, bo tylko takie można roz­pa­try­wać w kate­go­riach „ryn­ko­wych”, dopro­wa­dziła do zmian w ich kon­struk­cji oraz wypo­sa­że­niu i uzbro­je­niu. Obecnie dzia­łają one zazwy­czaj na wodach płyt­kich, o znacz­nym nasi­le­niu ruchu na powierzchni, w trud­nych warun­kach nawi­ga­cyj­nych i hydro­lo­gicz­nych. Oczekuje się od nich skry­to­ści dzia­ła­nia i zdol­no­ści do wypeł­nia­nia nowych zadań – roz­po­zna­nia na- i pod­wod­nego, czy prze­rzutu oddzia­łów sił spe­cjal­nych. De facto nie są to misje zupeł­nie nowe, ale dzięki naj­now­szym roz­wią­za­niom – bez­za­ło­gow­com, ślu­zom do sprzętu i nur­ków itp., weszły one na wyż­szy poziom roz­woju. Jeśli dodamy do tego moż­li­wość prze­pro­wa­dza­nia ata­ków z uży­ciem pre­cy­zyj­nego uzbro­je­nia o zasięgu stra­te­gicz­nym, to okaże się, że okręty pod­wodne są atrak­cyj­nym i sku­tecz­nym narzę­dziem obrony oraz pro­wa­dze­nia poli­tyki, w tym odstra­sza­nia. Francja stała się przy tym pierw­szym pro­du­cen­tem zachod­nim, ofe­ru­ją­cym poci­ski manew­ru­jące dale­kiego zasięgu prze­no­szone przez okręty pod­wodne zaufa­nym part­ne­rom, wśród któ­rych Polska była jed­nym z pierw­szych. Na Euronaval poka­zano rów­nież inte­re­su­jące roz­wią­za­nia z zakresu moder­ni­za­cji okrę­tów pod­wod­nych i ich napę­dów. Natomiast, podob­nie jak w przy­padku uzbro­je­nia okrę­tów nawod­nych, nie poja­wiły się zupeł­nie nowe wzory tor­ped czy rakiet. Czas ich opra­co­wa­nia jest względ­nie długi i nowo­ści w tym zakre­sie można było zoba­czyć przed dwoma oraz czte­rema laty.

Okręty pod­wodne – peł­no­wy­mia­rowe i minia­tury

W kate­go­rii okrę­tów pod­wod­nych, inte­re­su­ją­cych z punktu widze­nia pro­gramu Orka, nie odno­to­wa­li­śmy nowo­ści. Potentaci w tej dzie­dzi­nie, a jed­no­cze­śnie główni kon­ku­renci w spo­dzie­wa­nym prze­targu – DCNS, TKMS i Saab – przed­sta­wili dobrze nam znane kon­struk­cje, a Navantia, któ­rej naro­dowy pro­gram budowy jed­no­stek typu S‑80A cierpi na sku­tek pro­ble­mów tech­nicz­nych, w ogóle nie pre­zen­to­wała okrę­tów tej klasy. W tej sytu­acji inno­wa­cyjną oka­zała się oferta nie­for­mal­nego gospo­da­rza Euronaval – DCNS.

  • Tomasz Grotnik

To jest skrócona wersja artykułu.

CZYTAJ E-WYDANIE KUP WYDANIE PAPIEROWE