Eurofighter wyjąt­kowa plat­forma

Eurofighter wyjątkowa platforma

Eurofighter wyjąt­kowa plat­forma

Sprawdzony w warun­kach bojo­wych. Codziennie w dyżu­rze. Ośmiu użyt­kow­ni­ków, 600 zamó­wio­nych myśliw­ców.

Eurofighter Typhoon jest dziś naj­bar­dziej zaawan­so­wa­nym na świe­cie samo­lo­tem bojo­wym, zdol­nym do wypeł­nia­nia wielu zadań jed­no­cze­śnie (tzw. swing-role), spo­śród obec­nie dostęp­nych na świa­to­wym rynku. Jako efekt naj­więk­szego wspól­nego euro­pej­skiego pro­gramu mili­tar­nego, zapew­nia zarówno prze­wagę w powie­trzu jak i zdol­ność prze­pro­wa­dza­nia sku­tecz­nych ude­rzeń na cele naziemne. Udało się to uzy­skać dzięki zasto­so­wa­niu zaawan­so­wa­nych tech­no­lo­gii i roz­wią­zań tech­nicz­nych. Jak dotych­czas samo­lot został zamó­wiony przez osiem kra­jów – part­ne­rów pro­gramu: Niemcy, Wielką Brytanię, Włochy, Hiszpanię, a także: Austrię, Arabię Saudyjską, Oman i Kuwejt. Od kiedy wszedł do służby w 2003 roku, zamó­wio­nych zostało pra­wie 600 egzem­pla­rzy tych maszyn, a ponad 480 z nich znaj­du­ją­cych się w służ­bie osią­gnęło suma­ryczny nalot ponad 350 tysięcy godzin.
Typhoon sta­nowi zna­czące wzmoc­nie­nie sys­temu bez­pie­czeń­stwa i zdol­no­ści obron­nych państw, które zde­cy­do­wały się na jego zakup. Jest w pełni inte­ro­pe­ra­cyjny ze wszyst­kimi samo­lo­tami bojo­wymi NATO oraz Stanów Zjednoczonych i uwa­żany za dosko­nałą plat­formę. Manewrowość, moż­li­wo­ści sen­so­rów i potężne sil­niki umoż­li­wiają Typhoonowi zapew­nie­nie bez­pie­czeń­stwa prze­strzeni powietrz­nej użyt­kow­ni­ków w spo­sób szybki i efek­tywny. Obecnie siły powietrzne w Niemczech, Wielkiej Brytanii, we Włoszech, w Hiszpanii, Austrii i Arabii Saudyjskiej uży­wają Typhoonów do peł­nie­nia dyżu­rów bojo­wych (Quick Reaction Alert – QRA) w sys­te­mie obrony powietrz­nej.
W stycz­niu 2016 roku cztery Eurofightery Hiszpańskich Sił Powietrznych roz­po­częły swoją zmianę w ramach misji Baltic Air Policing, zabez­pie­cza­ją­cej prze­strzeń powietrzną Estonii, Łotwy i Litwy. Wcześniej zada­nie to wyko­ny­wały Eurofightery nie­miec­kie, bry­tyj­skie i wło­skie. We wrze­śniu 2016 roku Luftwaffe ponow­nie skie­ruje pięć Taifunów do Estonii w celu reali­za­cji zadań dozoru prze­strzeni powietrz­nej. Maszyny Eurofighter Typhoony były uży­wane także w trak­cie wielu innych ope­ra­cji i mię­dzy­na­ro­do­wych ćwi­czeń, m.in. w Stanach Zjednoczonych, na Alasce, w rejo­nie Zatoki Perskiej, Indiach, Malezji i Singapurze. Typhoon został po raz pierw­szy prze­te­sto­wany bojowo w cza­sie ope­ra­cji Sojuszu Północnoatlantyckiego Unified Protector i Ellamy, pod­czas kon­fliktu w Libii w 2011 roku, a obec­nie jest zaan­ga­żo­wany w wal­kach na tery­to­rium Syrii oraz Iraku.

Pełna wer­sja arty­kułu dostępna w e-wyda­niu za darmo »>

  • Eurofighter

To jest skrócona wersja artykułu.

CZYTAJ E-WYDANIE KUP WYDANIE PAPIEROWE