Ekspozycje syryj­skie w Parku Patriot

Bojowy woz piechoty BMP-1 z improwizowanym opancerzeniem dodatkowym, wykorzystywany przez bojownikow ugrupowania Dzabhat an-Nusra kontrolowanego przez Al-Kaide. Zostal zdobyty przez syryjskie wojska rzadowe we wrzesniu 2017 r. na polnoc od miasta Hama.

Bojowy woz pie­choty BMP‑1 z impro­wi­zo­wa­nym opan­ce­rze­niem dodat­ko­wym, wyko­rzy­sty­wany przez bojow­ni­kow ugru­po­wa­nia Dzabhat an-Nusra kon­tro­lo­wa­nego przez Al-Kaide. Zostal zdo­byty przez syryj­skie woj­ska rza­dowe we wrze­sniu 2017 r. na polnoc od mia­sta Hama.

Podczas Międzynarodowego Forum Wojskowo-Technicznego Armija 2017 jego orga­ni­za­to­rzy przy­go­to­wali w cha­rak­te­rze przed­się­wzię­cia towa­rzy­szą­cego wystawę, poświę­coną Zgrupowaniu Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej w Syryjskiej Republice Arabskiej, a także uzbro­je­niu i sprzę­towi zdo­by­temu pod­czas walk w tym pań­stwie.

Pawilon, który przed­sta­wi­ciele rosyj­skich mediów szybko okre­ślili mia­nem „syryj­skiej eks­po­zy­cji“, orga­ni­za­to­rzy ulo­ko­wali w rejo­nie kom­pleksu muze­alno-wysta­wien­ni­czego Patriot, zna­nym jako „par­ty­zancka wio­ska“. W jed­nej z sal, oprócz pod­sta­wo­wych infor­ma­cji na temat dzia­łań Zgrupowania Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej w Syryjskiej Republice Arabskiej, zgro­ma­dzono sprzęt – ory­gi­nalny i w postaci modeli – uży­wany przez rosyj­skich żoł­nie­rzy, a także wiele egzem­pla­rzy uzbro­je­nia i wypo­sa­że­nia – wyko­na­nego samo­dziel­nie i zagra­nicz­nej pro­we­nien­cji – zdo­by­tego na oddzia­łach tzw. pań­stwa islam­skiego pod­czas ope­ra­cji bojo­wych w pro­win­cjach Aleppo, Hims, Hama i innych rejo­nach Syrii. Kolejne tablice infor­ma­cyjne poświę­cone były poszcze­gól­nym rodza­jom wojsk, ich uży­ciu w kon­flik­cie, a także osią­gnię­tym suk­ce­som pod­czas dzia­łań bojo­wych.

Obrona prze­ciw­lot­ni­cza

W czę­ści eks­po­zy­cji poświę­co­nej Siłom Powietrzno-Kosmicznym (WKS, Wozduszno-Kosmiczeskije Siły, do 31 lipca 2015 r. WWS, Wojenno-Wozdusznyje Siły), poza infor­ma­cjami na temat uży­cia rosyj­skiego lot­nic­twa nad Syrią, a także dzia­ła­nia służb wspar­cia dzia­łań, nie zabra­kło także kilku cie­ka­wo­stek na temat wyko­rzy­sta­nia środ­ków obrony prze­ciw­lot­ni­czej. Należy uświa­do­mić sobie, że roz­miesz­cze­nie środ­ków tej kate­go­rii i ich obec­ność w Syrii jest waż­nym instru­men­tem pro­pa­gandy, ale wia­ry­god­nych infor­ma­cji na temat rze­czy­wi­stego składu, a przede wszyst­kim dzia­łal­no­ści bojo­wej tego ugru­po­wa­nia, wciąż jest nie­wiele.
Dużo mate­ria­łów foto­gra­ficz­nych i fil­mo­wych doty­czą­cych środ­ków OPL Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej (MO FR) udo­stęp­niło pod­czas pierw­szej fazy lot­ni­czego prze­rzutu ele­men­tów rakie­to­wego sys­temu prze­ciw­lot­ni­czego S‑400 do bazy lot­ni­czej Humajmim. Potem poszcze­gólne ele­menty budo­wa­nego sys­temu docie­rały do Syrii nie tylko samo­lo­tami, ale także drogą mor­ską. Na dostęp­nych foto­gra­fiach i kadrach tele­wi­zyj­nych repor­taży, na tere­nie bazy Humajmim, która jest zasad­ni­czym miej­scem roz­lo­ko­wa­nia sił WKS w Syrii, widoczne są nie tylko wszyst­kie zasad­ni­cze ele­menty sys­temu S‑400 (radar śle­dze­nia i napro­wa­dza­nia 92N6, radar wykry­wa­nia celów 96Ł6 WWO, radar wykry­wa­nia celów dale­kiego zasięgu 91N6, co naj­mniej cztery wyrzut­nie 5P85SM2-01), a także inne środki ogniowe (prze­ciw­lot­ni­cze rakie­towe wozy bojowe 72W6‑4 Pancyr‑S), ale także sys­temy walki elek­tro­nicz­nej (Krasucha‑4).
Kolejny pod­od­dział wypo­sa­żony w sys­tem rakie­towy S‑400 został roz­lo­ko­wany praw­do­po­dob­nie nie­da­leko miej­sco­wo­ści Masjaf w pro­win­cji Hama i osła­nia bazę Tartus. W tym przy­padku zestaw sprzętu jest ana­lo­giczny do zaob­ser­wo­wa­nego w Humajmim, a do bez­po­śred­niej osłony sys­temu S‑400 wyko­rzy­stano PRWB 72W6‑4 Pancyr‑S. W rejo­nie Masjaf potwier­dzono także fakt roz­wi­nię­cia poje­dyn­czego zestawu mobil­nej sta­cji radio­lo­ka­cyj­nej 48Ja6M Podljot‑M, prze­zna­czo­nej do wykry­wa­nia celów nisko­le­cą­cych o małej sku­tecz­nej powierzchni odbi­cia radio­lo­ka­cyj­nego, a do takich należą np. bez­za­ło­gowce powietrzne.
Samobieżne arty­le­ryj­sko-rakie­towe prze­ciw­lot­ni­cze wozy bojowe rodziny 72W6 sys­temu Pancyr‑S (nie wia­domo, czy odmiany 72W6‑2, czy 72W6‑4 z now­szym typem radaru wykry­wa­nia celów) zostały także włą­czone do sys­temu obrony bazy mor­skiej Tartus.
Podczas forum Armija 2017 MO FR ujaw­niło przy oka­zji eks­po­zy­cji syryj­skiej wybrane infor­ma­cje doty­czące dzia­łań środ­ków OPL rosyj­skiego kon­tyn­gentu w Syrii w okre­sie od marca do lipca 2017 r. Do dziś brak jest jed­nak jakich­kol­wiek infor­ma­cji o zasto­so­wa­niu w dzia­ła­niach bojo­wych sys­temu rakie­to­wego S‑400 bądź okrę­to­wego sys­temu S‑300F, znaj­du­ją­cego się w uzbro­je­niu krą­żow­ni­ków rakie­to­wych Warjag i Moskwa (proj. 1164) oraz Pietr Wielikij (proj. 11442), które okre­sowo biorą udział w ope­ra­cjach we wschod­niej czę­ści Morza Śródziemnego. Jeśli taki fakt miałby miej­sce, zapewne infor­mo­wa­łyby o nim świa­towe media, ponie­waż byłby nie­mal nie­moż­liwy do ukry­cia przed opi­nią publiczną.
Mimo że wspo­mniane infor­ma­cje nie są pełne, można z nich wnio­sko­wać, że wio­sną i latem 2017 r. rosyj­ska OPL w Syrii dzia­łała dosyć inten­syw­nie. Odległości na jakie pro­wa­dzono ogień, a także kate­go­rie zwal­cza­nych celów wska­zują, że lwią część zadań zre­ali­zo­wały obsługi PRWB sys­temu Pancyr‑S. We wspo­mnia­nym okre­sie dekla­ro­wano łącz­nie 12 przy­pad­ków otwar­cia ognia do kon­kret­nych celów (w jed­nym z następ­nych nume­rów WiT udzia­łowi sys­temu Pancyr‑S w dzia­ła­niach w Syrii poświę­cony zosta­nie odrębny arty­kuł).

Marynarka wojenna

Częścią rosyj­skiego kon­tyn­gentu woj­sko­wego w Syrii jest także Grupa Operacyjna Marynarki Wojennej Federacji Rosyjskiej na Morzu Śródziemnym. W sierp­niu 2017 r. wymie­niano udział w dzia­ła­niach u brze­gów Syrii m.in.: cięż­kiego krą­żow­nika lot­ni­czego Admirał Fłota Sowieckowo Sojuza Kuzniecow (proj. 11435), cięż­kiego krą­żow­nika rakie­to­wego Pietr Wielikij (proj. 11442), dużego okrętu ZOP Wiceadmirał Kułakow (proj. 1155), fre­gaty Admirał Essen (proj. 11356), okrętu pod­wod­nego Krasnodar (proj. 6363), dozo­rowca Dagestan (proj. 11661), małych okrę­tów rakie­to­wych proj. 21631 (Uglicz, Grad Swijażsk i Wielikij Ustiug). Potwierdzono uży­cie bojowe poci­sków manew­ru­ją­cych 3M-14, a także nad­brzeż­nego sys­temu rakie­to­wego Bastion z kie­ro­wa­nymi poci­skami prze­ciw­o­krę­to­wymi Oniks.

  • Miroslav Gyűrösi

To jest skrócona wersja artykułu.

CZYTAJ E-WYDANIE KUP WYDANIE PAPIEROWE