Eksportowy suk­ces Rosomak S.A.

WiT 2_2016_rosomak

Pierwszy trans­por­ter dla Zjednoczonych Emiratów Arabskich powstały w Rosomak S.A. pod­czas prób zakła­do­wych w stycz­niu br. Zwraca uwagę inny niż w pol­skich wozach układ zewnętrz­nej war­stwy opan­ce­rze­nia, który cechuje więk­sza odpor­ność bali­styczna. Pojazdowi nie posta­wiono wymogu pły­wa­nia, stąd nie ma falo­chronu ani pęd­ni­ków śru­bo­wych.

25 stycz­nia zakłady Rosomak S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. poin­for­mo­wały o prze­ka­za­niu pierw­szego egzem­pla­rza koło­wego trans­por­tera opan­ce­rzo­nego AMV 8×8 Rosomak wypro­du­ko­wa­nego dla zagra­nicz­nego odbiorcy. Ujawniono jedy­nie, że pro­duk­cja 40 pojaz­dów jest wyni­kiem umowy z fiń­ską spółką Patria Land Systems Oy, ale nie podano final­nego odbiorcy tych pojaz­dów. Kilka dni póź­niej – 28 stycz­nia – Finowie opu­bli­ko­wali ze swej strony lako­niczny komu­ni­kat pra­sowy, w któ­rym zawarto jed­nak infor­ma­cję, że kon­tra­hen­tem są Zjednoczone Emiraty Arabskie.

Pierwsze, wów­czas jesz­cze nie­ofi­cjalne, infor­ma­cje na temat udziału Rosomak S.A. z Siemianowic Śląskich w reali­za­cji zamó­wie­nia Sił Zbrojnych Zjednoczonych Emiratów Arabskich poja­wiły się w pol­skich mediach już w poło­wie listo­pada ubie­głego roku. Umowa w tej spra­wie, pomię­dzy Rosomak S.A. i nale­żącą do Patria Group fiń­ską spółką Patria Land Systems Oy została rze­czy­wi­ście zawarta w tym okre­sie. Dziś można już powie­dzieć, że opiewa ona na dostawę 40 koło­wych trans­por­te­rów opan­ce­rzo­nych AMV 8×8 Rosomak w wer­sji bazo­wej, a jej war­tość wynosi ok. 170 mln PLN. Pojazdy będą zbli­żone do pol­skiej kon­fi­gu­ra­cji, acz­kol­wiek są kom­ple­to­wane w odmia­nie nie­pły­wa­ją­cej. Z róż­nic należy wspo­mnieć o nowym sys­te­mie osłon bali­stycz­nych i prze­ciw­mi­no­wych, które pozwolą na uzy­ska­nie wyż­szej odpor­no­ści na ostrzał, a także wybu­chy min i IED – to m.in. wynik doświad­czeń z zasto­so­wa­nia pol­skich Rosomaków w woj­nie w Afganistanie i ana­lizy współ­cze­snych zagro­żeń. Wszystkie pojazdy mają zostać dostar­czone odbiorcy do końca maja bie­żą­cego roku.
To pierw­szy kon­trakt eks­por­towy o takiej skali reali­zo­wany przez nasze Zakłady. Zamówienie to bynaj­mniej nie jest zwień­cze­niem pracy, ale począt­kiem wspól­nych z PGZ S.A. dzia­łań eks­por­to­wych. Należy także pod­kre­ślić wymiar eko­no­miczny kon­traktu. Wartość kon­traktu znacz­nie wpły­nie na wyniki finan­sowe Spółki – powie­dział w komu­ni­ka­cie pra­so­wym Adam Janik, pre­zes zarządu Rosomak S.A.
Odbiorcą wypro­du­ko­wa­nych w Polsce pojaz­dów będzie Patria, ale po dopo­sa­że­niu i zamon­to­wa­niu uzbro­je­nia, tra­fią one do – co dziś można już ofi­cjal­nie potwier­dzić – Zjednoczonych Emiratów Arabskich. To dziś nadal spe­ku­la­cje, ale naj­praw­do­po­dob­niej pojazdy te doce­lowo zostaną uzbro­jone w zdal­nie ste­ro­wane sta­no­wi­sko z 12,7 mm wkm lub 40 mm gra­nat­ni­kiem auto­ma­tycz­nym.
W umo­wie z Patrią znaj­duje się opcja kon­trak­towa doty­cząca moż­li­wo­ści zamó­wie­nia kolej­nych kil­ku­dzie­się­ciu pojaz­dów w róż­nych wer­sjach, które mia­łyby zostać dostar­czone w kolej­nych latach. W przy­padku wyko­rzy­sta­nia tej opcji, łączna war­tość kon­traktu z Rosomak S.A. wynie­sie ponad 500 mln PLN.
Komunikat Rosomak S.A. i PGZ potwier­dził, że wśród pojaz­dów, któ­rych dostawa wyma­gać będzie potwier­dze­nia znajdą się wozy w warian­cie wydłu­żo­nym, zna­nym pod ozna­cze­niem AMV 8×8L. Logiczne wydaje się, że te ostat­nie wozy zostaną także przy­sto­so­wane do zamon­to­wa­nia wieży, ale z uzbro­je­niem więk­szego kali­bru, naj­praw­do­po­dob­niej rosyj­skiej wieży bojo­wego wozu pie­choty BMP‑3, uzbro­joną w 100 mm armatę średniociśnieniową/wyrzutnię ppk 2A70, 30 mm armatę auto­ma­tyczną 2A72 i 7,62 mm kara­bin maszy­nowy PKTM.
W tym miej­scu warto wspo­mnieć, że AMV 8×8L (L – len­gh­te­ned, wydłu­żony), spe­cjal­nie zmo­dy­fi­ko­wany w celu umoż­li­wie­nia zamon­to­wa­nia wieży od BMP‑3, od lat jest pro­mo­wany przez Patrię w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Po raz pierw­szy został publicz­nie zapre­zen­to­wany pod­czas ósmej mię­dzy­na­ro­do­wej wystawy i kon­fe­ren­cji obron­nej IDEX, która odbyła się w lutym 2007 r. w Abu Zabi. Wymagania dla tej odmiany sfor­mu­ło­wało w 2006 r. Dowództwo Wojsk Lądowych SZ ZEA, a u ich pod­staw stała uni­fi­ka­cja uzbro­je­nia z zasto­so­wa­nym w gąsie­ni­co­wych bojo­wych wozach pie­choty BMP‑3, któ­rych ZEA zaku­piło w Rosji, w latach 1994 – 2000, ok. 650. Ze względu na znaczną śred­nicę pier­ście­nia opo­ro­wego wieży, jej insta­la­cja wyma­gała dużego zakresu zmian w kadłu­bie trans­por­tera, przy czym nale­żało zacho­wać jesz­cze pły­wal­ność pojazdu.

  • Andrzej Kiński

To jest skrócona wersja artykułu.

CZYTAJ E-WYDANIE KUP WYDANIE PAPIEROWE