Dziesięciotysięczny Airbus

Jubileuszowym dziesięciotysięcznym samolotem Airbusa był komunikacyjny A350 XWB-900, a odbiorcą linie lotnicze Singapore Airlines. Fot Airbus

Jubileuszowym dzie­się­cio­ty­sięcz­nym samo­lo­tem Airbusa był komu­ni­ka­cyjny A350 XWB-900, a odbiorcą linie lot­ni­cze Singapore Airlines. Fot Airbus

Airbus 14 paź­dzier­nika 2016 r. uro­czy­ście prze­ka­zał liniom lot­ni­czym Singapore Airlines, jubi­le­uszowy dzie­się­cio­ty­sięczny samo­lot wypro­du­ko­wany z zakła­dach kon­sor­cjum. Był nim A350 XWB-900, o nume­rze seryj­nym MSN54 i zna­kach reje­stra­cyj­nych 9V-SMF. Otrzymał spe­cjalne logo „10,000th Airbus Aircraft” i pod koniec paź­dzier­nika wszedł do służby linio­wej, obsłu­gu­jąc połą­cze­nie pomię­dzy Singapurem a San Francisco. Wchodzącemu na rynek w 1974 r. Airbusowi wypro­du­ko­wa­nie pierw­szego tysiąca samo­lo­tów zajęło 19 lat, nato­miast ostat­niego 19 mie­sięcy. Do chwili obec­nej wyko­nały one 110 mln rej­sów, poko­nały trasę 213 mld km, prze­wo­żąc na swo­ich pokła­dach 12 mld pasa­że­rów.

Jubileuszowy dzie­się­cio­ty­sięczny samo­lot zbu­do­wany w zakła­dach kon­sor­cjum Airbusa był jed­nym spo­śród 16 746 maszyn zamó­wio­nych przez 393 klien­tów. Prawdopodobnie nie przez przy­pa­dek nie był nim naj­po­pu­lar­niej­szy wąsko­ka­dłu­bowy A320, ale naj­no­wo­cze­śniej­szy pro­dukt euro­pej­skiego kon­sor­cjum: Airbus A350 XWB-900. Samolot nie dość, że jest obec­nie maszyną sze­ro­ko­ka­dłu­bową z którą pro­du­cent wiąże naj­więk­sze plany ale i tra­fił do odpo­wied­niego ope­ra­tora. Zostały nim linie Singapore Airlines (SIA), które zama­wia­jąc 67 tego typu maszyn są jed­nym z naj­więk­szych klien­tów. Jubileuszowy Airbus A350 o nume­rze seryj­nym MSN54 był jed­no­cze­śnie 42. tego typu wypro­du­ko­wa­nym samo­lo­tem i jako szó­sty tra­fił do floty tego prze­woź­nika. Należy nad­mie­nić, że linie Singapore Airlines zło­żyły pierw­sze zamó­wie­nie w Airbusie w 1979 r., a z bie­giem lat prze­woź­nik i jego spółki zależne zama­wiały kolejne modele air­bu­sów. Obecnie Singapore Airlines eks­plo­atują samo­loty A330, A350 XWB i A380, a jej regio­nalne spółki latają na maszy­nach z wąsko­ka­dłu­bo­wej rodziny A320.
Przekazanie samo­lotu uświet­niła spe­cjalna cere­mo­nia, którą oso­bi­ście pro­wa­dził dyrek­tor gene­ralny Airbus Group Tom Anders, z udzia­łem dyrek­tora gene­ral­nego Singapore Airlines. …Od chwili powsta­nia inno­wa­cja była w cen­trum wszyst­kiego, co robimy w Airbusie. To pozwala widzieć nas jako wdra­ża­ją­cych to, co jest dziś w świa­to­wej flo­cie naj­bar­dziej nowo­cze­sne. Przy sil­nym naci­sku na bada­nia i roz­wój, cią­głą inno­wa­cję i ulep­sze­nia zapew­nimy, że pozo­sta­niemy na czo­ło­wej pozy­cji, dostar­cza­jąc liniom lot­ni­czym naj­lep­sze samo­loty. Jesteśmy szcze­gól­nie dumni, że świę­tu­jemy ten milowy krok z liniami Singapore Airlines, które są jed­nym z naszych sta­łych klien­tów i praw­dzi­wym part­ne­rem. Obecnie linie Grupy SIA ope­rują samo­lo­tami z całego naszego asor­ty­mentu pro­duk­tów, o naj­wyż­szych pozio­mach dosko­na­ło­ści tech­nicz­nej. Nie ma lep­szego potwier­dze­nia dla naszych pro­duk­tów i dzię­ku­jemy SIA za stałe zaufa­nie, part­ner­stwo i wspar­cie – powie­dział Tom Enders, dyrek­tor gene­ralny Airbus Group pod­czas cere­mo­nii prze­ka­za­nia jubi­le­uszo­wego samo­lotu.
Zbudowanie dzie­się­cio­ty­sięcz­nego samo­lotu zajęło pro­du­cen­towi 42 lata i 5 mie­sięcy, a droga do tego wyniku nie była usłana różami. Samoloty kon­struk­cji Airbusa były przez cały czas suk­ce­syw­nie moder­ni­zo­wane, a każdy kolejny model przy­no­sił istotne korzy­ści pod wzglę­dem oszczęd­no­ści paliwa, nie­za­wod­no­ści ope­ra­cyj­nej i kom­fortu lotu. A zaczęło się to wszystko 47 lat temu…

Powstanie kon­sor­cjum i Airbus A300/A310

W 1969 r. został uru­cho­miony pro­gram budowy pierw­szego na świe­cie dwu­sil­ni­ko­wego samo­lotu sze­ro­ko­ka­dłu­bo­wego. Historia prac jest ści­śle zwią­zane z pro­du­cen­tem, gdyż do jego budowy zostało powo­łane euro­pej­skie kon­sor­cjum Airbus Industrie.

Kalendarium wyda­rzeń pro­duk­cyj­nych Airbusa

29.05.1969 r. Uruchomienie pro­gramu budowy samo­lotu A300
09.11.1971 r. Air France składa pierw­sze zamó­wie­nie na samo­loty Airbusa
28.10.1972 r. Oblot pro­to­typu samo­lotu A300
10.05.1974 r. Airbus dostar­cza liniom Air France pierw­szego A300
03.04.1982 r. Oblot pro­to­typu samo­lotu A310
02.03.1984 r. Uruchomieniu pro­gramu budowy samo­lotu wąsko­ka­dłu­bo­wego A320
05.06.1987 r. Uruchomienie pro­gramu budowy samo­lo­tów A330/A340
22.02.1987 r. Oblot pro­to­typu samo­lotu wąsko­ka­dłu­bo­wego A320
26.03.1988 r. Airbus dostar­cza liniom Air France pierw­szego A320
25.10.1991 r. Oblot pro­to­typu samo­lotu sze­ro­ko­ka­dłu­bo­wego A340
02.11.1992 r. Oblot pro­to­typu samo­lotu sze­ro­ko­ka­dłu­bo­wego A330
2.02.1993 r. Airbus dostar­cza liniom Lufthansa pierw­szego A340
11.03.1993 r. Oblot pro­to­typu samo­lotu wąsko­ka­dłu­bo­wego A321
25.03.1993 r. Airbus reali­zuje dostawę 1000. samo­lotu. Samolot typu A340-300 odbie­rają linie Air France
17.01.1994 r. Airbus dostar­cza liniom Air Inter pierw­szego A330
13.09.1994 r. Oblot samo­lotu towa­ro­wego A300-600 ST Beluga
19.08.1995 r. Oblot pro­to­typu samo­lotu wąsko­ka­dłu­bo­wego A319
25.04.1996 r. Airbus dostar­cza liniom Swissair pierw­szego A319
18.05.1999 r. Airbus reali­zuje dostawę 2000. samo­lotu. Samolot typu A340-300 odbie­rają linie Lufthansa
19.12.2000 r. Uruchomienie pro­gramu budowy dwu­po­kła­do­wego samo­lotu A380
15.01.2002 r. Oblot pro­to­typu samo­lotu wąsko­ka­dłu­bo­wego A318
19.07.2002 r. Airbus reali­zuje dostawę 3000. samo­lotu. Samolot typu A320 odbie­rają linie Jet Blue Airways
22.07.2003 r. Airbus dostar­cza liniom Frontier Airlines pierw­szego A318
27.04.2005 r. Oblot pro­to­typu samo­lotu A380
9.09.2005 r. Airbus reali­zuje dostawę 4000. samo­lotu. A330-300 odbie­rają linie Lufthansa
17.01.2007 r. Uruchomienie pro­gramu budowy samo­lotu towa­ro­wego A330-200F
5.07.2007 r. Zakończenie pro­duk­cji A300/A310 oraz ostat­nia dostawa dla FedEx
15.10.2007 r. Airbus dostar­cza Singapore Airlines pierw­szego A380
13.12.2007 r. Airbus reali­zuje dostawę 5000. samo­lotu. Samolot A330-200 odbie­rają linie Qantas
28.09.2008 r. W Tianjin (Chiny) zostaje uru­cho­miona linia mon­tażu koń­co­wego A320
18.01.2010 r. Airbus reali­zuje dostawę 6000. samo­lotu. Samolot typu A380 odbie­rają linie Emirates Airline
9.08.2010 r. Linie Etihad Crystal Cargo odbie­rają pierw­szy A330-200F
10.11.2011 r. Airbus ogła­sza zakoń­cze­nie pro­duk­cji A340. Ostatni samo­lot został prze­ka­zany dla firmy leasin­go­wej AJW Capital Partners
12.12.2011 r. Airbus reali­zuje dostawę 7000. samo­lotu. Samolot typu A321 odbie­rają linie US Airways
20.01.2012 r. Middle East Airlines odbie­rają 5‑tysieczny samo­lot wąsko­ka­dłu­bowy rodziny A320
14.06.2013 r. Oblot pro­to­typu samo­lotu A350 XWB-900
19.07.2013 r. Cathay Pacific z Hongkongu obie­rają tysięczny A330
5.08.2013 r. Airbus reali­zuje dostawę 8000. samo­lotu. Samolot typu A320 odbie­rają indo­ne­zyj­skie linie AirAsia
22.12.2014 r. Airbus dostar­cza liniom Qatar Airways pierw­szego A350 XWB
14.09.2015 r. W Mobile zostaje uru­cho­miona linia mon­tażu koń­co­wego samo­lo­tów A320
20.03.2015 r. Airbus reali­zuje dostawę 9000. samo­lotu. Samolot typu A321 odbie­rają wiet­nam­skie linie VietJet Air
20.01.2016 r. Airbus dostar­cza liniom Lufthansa pierw­szego A320neo
25.04.2016 r. JetBlue odbie­rają pierw­szy samo­lot A321 zmon­to­wany w ame­ry­kań­skie wytwórni Airbusa w Mobile
14.10.2016 r. Airbus reali­zuje dostawę 10000. samo­lotu. Samolot typu A350XWB odbie­rają linie Singapore Airlines

  • Jerzy Liwiński

To jest skrócona wersja artykułu.

CZYTAJ E-WYDANIE KUP WYDANIE PAPIEROWE