Dwie odsłony Husara

Oba pojazdy – Tatra Husar i Otokar Cobra II były prezentowane na pokazie zorganizowanym na terenie poligonu Wojskowego Instytutu technicznego Uzbrojenia. W jego trakcie demonstrowano m.in. możliwości tych wozów w poruszaniu się w trudnym terenie.

Oba pojazdy – Tatra Husar i Otokar Cobra II były pre­zen­to­wane na poka­zie zor­ga­ni­zo­wa­nym na tere­nie poli­gonu Wojskowego Instytutu tech­nicz­nego Uzbrojenia. W jego trak­cie demon­stro­wano m.in. moż­li­wo­ści tych wozów w poru­sza­niu się w trud­nym tere­nie.

W trak­cie tego­rocz­nego Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego miało miej­sce istotne z punktu widze­nia pol­skiego rynku obron­nego wyda­rze­nie, a mia­no­wi­cie powrót do tej branży, po 15 latach nie­obec­no­ści, spółki H. Cegielski-Poznań S.A. Na X MSPO Cegielski pre­zen­to­wał 7,62 mm kara­bin maszy­nowy UKM-2000, nagro­dzony wów­czas Defenderem. W tym roku Spółka zapre­zen­to­wała dwa pojazdy, które mają two­rzyć zarówno nowy roz­dział w ponad 80-let­niej tra­dy­cji pro­duk­cji spe­cjal­nej w poznań­skich zakła­dach, jak i być prze­pustką do udziału w pro­gra­mach moder­ni­za­cyj­nych Sił Zbrojnych RP.

Powrót do zbro­je­nio­wego biz­nesu spółki H. Cegielski-Poznań S.A. (HCP), zaini­cjo­wany w maju br. poprzez pod­pi­sa­nie pierw­szej umowy doty­czą­cej pro­duk­cji spe­cjal­nej z zagra­nicz­nym part­ne­rem, był i zapewne nadal jest, pew­nym zasko­cze­niem, a nawet zagadką dla wielu osób zwią­za­nych z branżą obronną. To trudny rynek z silną kra­jową i zagra­niczną kon­ku­ren­cją, na któ­rym domi­nują obec­nie głów­nie pań­stwowe pod­mioty nale­żące do Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. Wejście na ten rynek wymaga dys­po­no­wa­nia zarówno cie­kawą, kon­ku­ren­cyjną ofertą, jak i opra­co­waną w szcze­gó­łach stra­te­gią dzia­ła­nia oraz odpo­wied­nim kapi­ta­łem. Pojawienie się na rynku nowego gra­cza, mają­cego duże doświad­cze­nie, będą­cego spółką Skarbu Państwa i ofe­ru­ją­cego od początku cie­kawe kon­struk­cje, na pewno zaostrzy walkę kon­ku­ren­cyjną. Ta zaś powinna sta­no­wić siłę napę­dową inno­wa­cyj­no­ści, mobi­li­zo­wać do poszu­ki­wa­nia nowych ryn­ków czy ryn­ko­wych nisz oraz roz­sze­rze­nia oferty o dodat­kowe pro­dukty i usługi. Jej ele­men­tem jest oczy­wi­ście także walka cenowa, ale nie powi­nien to być jedyny ele­ment zwięk­sza­nia prze­wagi nad kon­ku­ren­cją.
Bogatsza oferta ryn­kowa jest korzystna z punktu widze­nia nabywcy, który ma „w czym wybie­rać” i może liczyć na lep­sze dosto­so­wa­nie pro­duk­tów do swo­ich potrzeb.
Wydaje się, więc że powrót HCP na rynek mili­tarny powi­nien przy­nieść korzy­ści z punktu widze­nia głów­nego odbiorcy – Sił Zbrojnych RP. Szczególnie, że Spółka roz­po­czyna swoją dzia­łal­ność w zakre­sie pro­duk­cji spe­cjal­nej mając w ręku naj­waż­niej­sze atuty: doświad­czoną kadrę inży­nier­ską, kon­struk­cyjną i solid­nych part­ne­rów zagra­nicz­nych, zapew­nia­ją­cych trans­fer tech­no­lo­gii pojaz­dów opan­ce­rzo­nych 4×4, nowo­cze­sne zaple­cze tech­no­lo­giczne, uni­ka­towy park maszy­nowy, cie­kawe pro­dukty i kapi­tał.

Ponad 170 lat doświad­cze­nia

Historia firmy zało­żo­nej przez Hipolita Cegielskiego sięga roku 1846, a więk­szo­ści Polaków marka ta koja­rzy się głów­nie z pro­duk­cją loko­mo­tyw, wago­nów i wol­no­obro­to­wych okrę­to­wych sil­ni­ków wyso­ko­pręż­nych (od 1956 r.).
W branży zbro­je­nio­wej poznań­ska spółka dzia­łała przez 80 lat, budu­jąc m.in. pociągi pan­cerne, pro­du­ku­jąc 37 mm i 40 mm armaty na licen­cji Boforsa (w oddziale w Rzeszowie), 7,62 mm pisto­lety maszy­nowe PPS wz. 43 czy 7,62 mm cięż­kie kara­biny maszy­nowe SG-43, a potem uni­wer­salne kara­biny maszy­nowe PK/PKM/PKS/PKMS.
Obecnie HCP kon­cen­truje się przede wszyst­kim na pro­duk­cji cywil­nej, w tym na roz­woju nowo­cze­snych roz­wią­zań napę­dów elek­trycz­nych do pojaz­dów koło­wych i szy­no­wych (pociągi i tram­waje), dostar­cza­niu goto­wych („pod klucz”) elek­trowni koge­ne­ra­cyj­nych (także na bio­pa­liwa), pro­duk­cji dmu­chaw pro­mie­nio­wych (od 1992 r.), wytwa­rza­niu kon­struk­cji sta­lo­wych czy ser­wi­so­wa­niu tur­bin wia­tro­wych. HCP ofe­ruje rów­nież pro­dukty i usługi w branży OZE (Odnawialne Źródła Energii) oraz inży­nie­rii śro­do­wi­sko­wej. Zaplecze zakła­dów, w tym: hale pro­duk­cyjne, malar­nia, park maszy­nowy (obra­biarki bra­mowe), doświad­cze­nie w reali­za­cji róż­nego typu pro­jek­tów (wła­sny Dział Badań i Rozwoju) oraz kapi­tał ludzki, dają solidne pod­stawy do roz­sze­rze­nia dzia­łal­no­ści spółki o nowy obszar.
W tym roku zarząd HCP zawarł kilka, klu­czo­wych z punktu widze­nia pla­nów zwią­za­nych z reak­ty­wa­cją pro­duk­cji spe­cjal­nej, poro­zu­mień i umów. Najważniejsze doty­czą współ­pracy z dwoma pro­du­cen­tami pojaz­dów – Tatra Defence Vehicle a.s. i Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş. Dzięki tym poro­zu­mie­niom HCP może zaofe­ro­wać woj­sku i innym służ­bom mun­du­ro­wym, a także odbior­com zagra­nicz­nym, rodzinę pojaz­dów Husar o DMC od 10 do 14 ton.

Z ziemi cze­skiej do Polski

Pierwsze z nich zostało zawarte w trak­cie Międzynarodowych Targów Techniki Wojskowej i Służ Bezpieczeństwa IDET 2017 w cze­skim Brnie. Zostało one pod­pi­sane przez przed­sta­wi­cieli cze­skiego hol­dingu zbro­je­nio­wego Czechoslovak Group (CSG) i H. Cegielski-Poznań S.A., a doty­czy współ­pracy zwią­za­nej z roz­wo­jem i pro­duk­cją opan­ce­rzo­nych pojaz­dów 4×4. Głównym part­ne­rem HCP po cze­skiej stro­nie będzie Tatra Defence Vehicle, nale­żąca do hol­dingu CSG i spe­cja­li­zu­jąca się w pro­jek­to­wa­niu, pro­duk­cji i ser­wi­so­wa­niu, a także moder­ni­za­cji pojaz­dów koło­wych i gąsie­ni­co­wych. W jej ofer­cie znaj­dują się m.in. kołowe trans­por­tery opan­ce­rzone Pandur II 8×8 i pojazdy opan­ce­rzone TITUS 6×6.
Współpraca z HCP doty­czy przede wszyst­kim roz­woju i pro­duk­cji nowego pojazdu, zapre­zen­to­wa­nego po raz pierw­szy na tego­rocz­nym MSPO pod nazwą Husar.

  • Mateusz J. Multarzyński

To jest skrócona wersja artykułu.

CZYTAJ E-WYDANIE KUP WYDANIE PAPIEROWE