Dostawy śred­nich i cięż­kich pojaz­dów użyt­ko­wych dla Sił Zbrojnych RP w 2015 roku cz. I

Dostawy pojazdów użytkowych. Jelcz 882.53 8×8 z hakowym systemem załadowczym Multilift Mk IV i elementami składowymi mostu pontonowego IRB/PL koncernu General Dynamics European Land Systems, z platformą nośną Cargotec.

Dostawy pojaz­dów użyt­ko­wych. Jelcz 882.53 8×8 z hako­wym sys­te­mem zała­dow­czym Multilift Mk IV i ele­men­tami skła­do­wymi mostu pon­to­no­wego IRB/PL kon­cernu General Dynamics European Land Systems, z plat­formą nośną Cargotec.

W 2015 roku Siły Zbrojne RP nabyły ponad 400 cię­ża­ró­wek róż­nych typów, śred­niej i cięż­kiej klasy tona­żo­wej, czyli o dopusz­czal­nej masie cał­ko­wi­tej powy­żej 6000 kg. Do tego trzeba dodać kil­ka­dzie­siąt auto­bu­sów i zmo­der­ni­zo­wa­nych samo­cho­dów. To naj­lep­szy wynik w tym obsza­rze uzy­skany po 2008 roku.

Pomijając zatem kry­zy­sowy rok 2009, gdy z uza­sad­nio­nych eko­no­micz­nie przy­czyn woj­sko wzbo­ga­ciło się tylko o 47 pojaz­dów oma­wia­nych klas, w następ­nych latach nastą­pił powrót do wzro­sto­wych ten­den­cji. W 2010 roku dostawy prze­kro­czyły 210 egzem­pla­rzy, w 2011 roku – 370, z kolei w 2012 roku aż ponad 500 egzem­pla­rzy. Na tej pod­sta­wie, przy stale noto­wa­nym wzro­ście gospo­dar­czym, nale­żało przy-
pusz­czać, iż w kolej­nych latach będą one sys­te­ma­tycz­nie rosnąć. Niestety, rok 2013 kom­plet­nie roz­cza­ro­wał, ponie­waż woj­sko zaku­piło aż o 50% mniej cię­ża­ró­wek niż w roku 2012 i o 40% mniej jed­no­stek taboru sil­ni­ko­wego, jeśli w tej sta­ty­styce uwzględni się zarówno cię­ża­rówki, jak i auto­busy. Mogło to budzić zdzi­wie­nie ze względu cho­ciażby na cał­kiem nie­złą kon­dy­cję kra­jo­wej gospo­darki i powią­zany z nią budżet MON. Co gor­sze, ten swo­isty marazm trwał jesz­cze przez rok, bo 2014 rok także roz­cza­ro­wał – dostawy wynio­sły, ana­lo­gicz­nie jak w roku 2013, poni­żej 300 sztuk. Niemniej w roku 2015 nastą­pił wresz­cie tak długo ocze­ki­wany wzrost – ilo­ściowo dostawy zwięk­szyły się o około 40%, do ponad 400 sztuk. Główna w tym zasługa Jelcza, wcho­dzą­cego w skład Grupy Huta Stalowa Wola S.A., a tym samym Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. W jego przy­padku dostawy wzro­sły mia­no­wi­cie z nie­spełna 180 aut do aż 328, czyli o prze­szło 80%! Gdyby więc nie ten wzrost zamó­wień w Jelczu, popyt nadal kształ­to­wałby się na prze­cięt­nym pozio­mie poni­żej 300 sztuk. Przy czym ten wzrost wyni­kał przede wszyst­kim ze zwięk­sze­nia liczby prze­ka­za­nych aut śred­niej ładow­no­ści i wyso­kiej mobil­no­ści – 442.32 4×4, następcy Starów 266. Tu dostawy w 2015 roku, porów­nu­jąc z rokiem poprzed­nim, pod­nio­sły się z 75 do aż 268 pojaz­dów, a zatem ponad 2,5‑krotnie. Tym samym Jelcz wresz­cie zaczął prze­ka­zy­wać ten model w ilo­ściach zbli­żo­nych do uzgod­nio­nych w kontr­ak­cie.
Ogólnie pod­wro­cław­ski zakład, od 2013 roku będący naj­więk­szym dostawcą cię­ża­ró­wek dla Sił Zbrojnych RP, prze­ka­zał w 2015 roku poniż­sze odmiany w nastę­pu­ją­cych ilo­ściach:
❚ P662D.43 6×6 – 3‑osiowe pod­wo­zie wyso­kiej mobil­no­ści tak­tycz­nej pod zabu­dowy spe­cjalne – 29;
❚ S662D.43 6×6 – 3‑osiowy samo­chód skrzy­niowy wyso­kiej mobil­no­ści tak­tycz­nej – 3;
❚ P862D.43 8×6 – 4‑osiowe pod­wo­zie pod­wyż­szo­nej mobil­no­ści tak­tycz­nej pod zabu­dowy spe­cjalne z hako­wym sys­te­mem samo­za­ła­dow­czym Multilift Mk IV, ewen­tu­al­nie uzu­peł­nio­nym o zaka­bi­nowy żuraw Hiab – 16;
❚ C642D.35 6×4 – lekko ute­re­no­wiony 3‑osiowy cią­gnik sio­dłowy do lot­ni­sko­wych zesta­wów słu­żą­cych do trans­portu i dys­try­bu­cji paliwa z nacze­pami cyster­nami dwóch typów – CN33 i CN27 – 4;
❚ P662D.34 6×6 – 3‑osiowe pod­wo­zie pod zabu­dowy spe­cjalne w postaci cystern do prze­wozu paliw lub wody – 7;
❚ P882D.43 8×8 – 4‑osiowe pod­wo­zie wyso­kiej mobil­no­ści pod zabu­dowy spe­cjalne – 1;
❚ 442.32 4×4 – pod­wo­zie pod zabu­dowy uni­wer­salne, spe­cja­li­zo­wane i spe­cjalne – łącz­nie aż 268, w tym w wer­sji skrzy­nio­wej z ław­kami i opoń­czą 176 oraz jako pod­wo­zie pod zabu­dowy spe­cjalne – 92.
  • Jarosław Brach

To jest skrócona wersja artykułu.

CZYTAJ E-WYDANIE KUP WYDANIE PAPIEROWE