DGT 25 lat służy, łączy, inte­gruje

DGT 25 lat służy, łączy, integruje

DGT 25 lat służy, łączy, inte­gruje

Elastyczne inte­gro­wa­nie wielu sys­te­mów łącz­no­ści jest nie­zbędne do zapew­nie­nia inte­ro­pe­ra­cyj­no­ści róż­no­rod­nie wypo­sa­żo­nych lub odmien­nie zor­ga­ni­zo­wa­nych służb i użyt­kow­ni­ków. Od 25 lat ta umie­jęt­ność jest stra­te­gicz­nym atu­tem gdań­skiego pro­du­centa sys­te­mów tele­ko­mu­ni­ka­cyj­nych – firmy DGT Sp. z o.o., zapew­nia­jąc mu trwałą pozy­cję zaufa­nego dostawcy i inte­gra­tora dla woj­ska oraz dla cywil­nych służb ratow­ni­czych, kry­zy­so­wych i porządku publicz­nego.

Zdobywana latami wie­dza eks­percka DGT bywała też wie­lo­krot­nie doce­niana przez komer­cyj­nych ope­ra­to­rów tele­ko­mu­ni­ka­cyj­nych, któ­rych eko­no­mika roz­woju sieci czę­sto zmu­sza do łącze­nia budo­wa­nych w róż­nym cza­sie urzą­dzeń i sieci. Pochodzące od wielu pro­du­cen­tów sys­temy róż­nych gene­ra­cji z reguły nie są do końca ustan­da­ry­zo­wane. Są trudne do zestro­je­nia ze względu na odmienne kon­cep­cje tech­niczne, a na świe­cie jest nie­wiele firm, które podej­mują się sku­tecz­nego roz­wią­zy­wa­nia tego rodzaju pro­ble­mów.
DGT w swoim cza­sie został pod­sta­wo­wym dostawcą sys­te­mów sta­cjo­nar­nej łącz­no­ści jaw­nej dla jed­no­stek orga­ni­za­cyj­nych Ministerstwa Obrony Narodowej. Systemy DGT są też dobrze znane żoł­nie­rzom pol­skich misji woj­sko­wych w: Bośni, Kosowie, Iraku, Czadzie, Kongo i Afganistanie. Polowe, mobilne sys­temy tele­ko­mu­ni­ka­cyjne DGT są wyko­rzy­sty­wane pod­czas misji sta­bi­li­za­cyj­nych, ćwi­czeń na poli­go­nach, wresz­cie w celu zabez­pie­cze­nia łącz­no­ści na polu walki. Urządzenia wcho­dzą rów­nież w skład wypo­sa­że­nia wozów Ruchomych Węzłów Łączności Cyfrowej RWŁC-10/CT, które mają za zada­nie zabez­pie­czyć łącz­ność jawną i orga­ni­za­cję węzła łącz­no­ści tym­cza­so­wego sta­no­wi­ska dowo­dze­nia.
Pomimo bez­względ­nej kon­ku­ren­cji ze strony lepiej roz­po­zna­wal­nych świa­to­wych marek, sys­temy DGT są też jed­nym z istot­nych ele­men­tów ogól­no­pol­skiego sys­temu powia­da­mia­nia ratun­ko­wego OST 112, roz­wi­ja­nego obec­nie w ramach pro­jektu System Zintegrowanej Komunikacji Ogólnopolskiej Sieci Teleinformatycznej numeru 112.
W wypo­sa­ża­nych i inte­gro­wa­nych przez DGT w całej Polsce od 2011 roku, węzłach i cen­trach powia­da­mia­nia ratun­ko­wego OST 112 zgło­sze­nia zda­rzeń odby­wają się mię­dzy innymi przy pomocy kon­sol dys­po­zy­tor­skich DGT 5810 – 10 i ser­we­rów komu­ni­ka­cyj­nych pro­duk­cji DGT. Obsługują one obec­nie ok. 20 milio­nów połą­czeń rocz­nie. Jednym z pod­sta­wo­wych wyzwań tech­nicz­nych, któ­rych roz­wią­za­nia pod­jęło się z powo­dze­niem DGT było skró­ce­nie czasu pod­ję­cia i obsługi połą­cze­nia.
Prace badaw­czo-roz­wo­jowe DGT nadal sku­piają się na pro­ble­ma­tyce zarzą­dza­nia infor­ma­cją w sys­te­mach obsłu­gu­ją­cych misje kry­tyczne. Chodzi o dąże­nie do: sku­tecz­niej­szego zarzą­dza­nia zaso­bami służb ratun­ko­wych i porządku publicz­nego, w tym skra­ca­nie czasu zadys­po­no­wa­nia środ­kami, lep­szej orga­ni­za­cji dzia­łań w miej­scu zda­rze­nia, zapew­nie­nia inte­ro­pe­ra­cyj­no­ści róż­nych służb, tech­nicz­nego wspo­ma­ga­nia pro­ce­sów decy­zyj­nych.
DGT jest nie tylko przy­go­to­wane do moder­ni­za­cji sieci łącz­no­ści Sił Zbrojnych RP, w tym z myślą o for­mo­wa­nej obec­nie obro­nie tery­to­rial­nej, ale zamie­rza roz­wi­jać i ofe­ro­wać nowe roz­wią­za­nia i sys­temy, mogące zna­leźć zasto­so­wa­nie w typo­wych misjach woj­sko­wych, ale także pod­od­dzia­łach obrony cyber­prze­strzeni.
Rdzennie pol­ska firma z ogra­ni­czoną zdol­no­ścią zdo­by­wa­nia naj­bar­dziej opła­cal­nych świa­to­wych ryn­ków, poka­zała nie raz, że potrafi sku­tecz­nie kon­ku­ro­wać z naj­więk­szymi kon­cer­nami sek­tora tele­ko­mu­ni­ka­cji, IT i zbro­je­nio­wego, bynaj­mniej nie tylko wyko­rzy­stu­jąc nisze, któ­rych inni nie zago­spo­da­ro­wali, ale rów­nież wyka­zu­jąc zdol­ność opra­co­wa­nia ory­gi­nal­nych inno­wa­cyj­nych roz­wią­zań.
  • Piotr Rutkowski, Mariusz Miszewski, Marcin Adler

To jest skrócona wersja artykułu.

CZYTAJ E-WYDANIE KUP WYDANIE PAPIEROWE