Defilada „Wierni Polsce”

Największe ugrupowanie samolotów bojowych na katowickim niebie. Tworzące je sześć myśliwców F-16 Jastrząb pochodziło z 32. BLT w Łasku.

Największe ugru­po­wa­nie samo­lo­tów bojo­wych na kato­wic­kim nie­bie. Tworzące je sześć myśliw­ców F‑16 Jastrząb pocho­dziło z 32. BLT w Łasku.

Defilada „Wierni Polsce” była kul­mi­na­cyj­nym punk­tem tego­rocz­nych obcho­dów Święta Wojska Polskiego. Po raz pierw­szy w Katowicach defi­lo­wało ponad 2,5 tys. żoł­nie­rzy – repre­zen­tanci wszyst­kich Rodzajów Sił Zbrojnych RP i przed­sta­wi­ciele sił sojusz­ni­czych z NATO, sta­cjo­nu­ją­cych w Polsce. Odbył się pokaz stat­ków powietrz­nych, a także histo­rycz­nego i współ­cze­snego uzbro­je­nia i sprzętu woj­sko­wego. W uro­czy­sto­ści wzięli udział: Prezydent RP, Andrzej Duda, Prezes Rady Ministrów RP, Mateusz Morawiecki, mini­ster Obrony Narodowej, Mariusz Błaszczak, przed­sta­wi­ciele naj­wyż­szych władz pań­stwo­wych oraz kadry kie­row­ni­czej Sił Zbrojnych RP.

Nie była to pierw­sza parada pol­skiego lot­nic­twa woj­sko­wego w Katowicach. Pierwsza miała miej­sce 22 lipca 1953 r. z oka­zji Narodowego Święta Odrodzenia Polski oraz 10-lecia Sił Zbrojnych PRL. Trasa prze­lotu woj­sko­wych stat­ków powietrz­nych prze­bie­gała nad obecną ulicą Warszawską w ści­słym cen­trum mia­sta. Główne zgru­po­wa­nie samo­lo­tów bio­rą­cych udział w defi­la­dzie miało miej­sce na lot­ni­sku w Mierzęcicach w miej­scu sta­cjo­no­wa­nia 39. pułku lot­nic­twa myśliw­skiego (plm). Wtedy było to wyłącz­nie lot­ni­sko woj­skowe (ruch pasa­żer­ski zain­au­gu­ro­wano 6 paź­dzier­nika 1966 r. z portu lot­ni­czego wybu­do­wa­nego w Pyrzowicach), co znacz­nie uła­twiało zor­ga­ni­zo­wa­nie zgru­po­wa­nia.
Tego dnia paradę powietrzną otwo­rzył dowódca 35. pułku lot­nic­twa bom­bo­wego (plb) z Bydgoszczy mjr pil. Kazimierz Wierzbicki na bom­bowcu Tu-2S, który był lide­rem ugru­po­wa­nia. Kolejnymi maszy­nami na ślą­skim nie­bie były odrzu­towe samo­loty bom­bowe Ił-28 z 7. i 33. plb, dla któ­rych była to pierw­sza publiczna pre­zen­ta­cja.
W ślad za bom­bow­cami swoją pre­zen­ta­cję miały odrzu­towe samo­loty myśliw­skie Jak-23 w kolum­nie tró­jek. Pierwszą pro­wa­dził mjr pil. Z. Ulanowski, a kolejne: kpt. pil. B. Kuczyński, kpt. pil. C. Dużyński, por. pil. P. Rojek i por. pil. J. Majorowski. Na ślą­skim nie­bie poja­wiły się także naj­now­sze myśliwce ze skrzy­dłami sko­śnymi MiG-15, które w pię­ciu trój­kach pro­wa­dził dowódca 13. plm z Łęczycy mjr pil. Stanisław Wiącek. Nad Katowicami, które w latach 1953 – 1956 nosiły nazwę Stalinogród, zade­mon­stro­wano także inne woj­skowe statki powietrzne, w tym samo­loty sztur­mowe Ił-10 i szkolne Jak-18. Przeloty były wyko­ny­wane w prze­dziale wyso­ko­ści 300 do 600 m z pręd­ko­ściami 450 do 700 km/h, robiąc na publicz­no­ści duże wra­że­nie…
Na początku bie­żą­cego roku jesz­cze nikt nie mówił, że tego­roczne cen­tralne uro­czy­sto­ści z oka­zji Święta Wojska Polskiego mogą zostać zor­ga­ni­zo­wane w sto­licy Górnego Śląska. Pierwsza zapo­wiedź tego wyda­rze­nia przez Mariusza Błaszczaka, mini­stra Obrony Narodowej, miała miej­sce 15 maja 2019 r. w trak­cie kon­fe­ren­cji pra­so­wej zor­ga­ni­zo­wa­nej w Wojewódzkim Sztabie Wojskowym w Katowicach, który stwier­dził, że chce w ten spo­sób uczcić 100. rocz­nicę wybu­chu I Powstania Śląskiego. Dwa mie­siące póź­niej decy­zję tę ogło­szono ofi­cjal­nie.
Bezpośrednie przy­go­to­wa­nia do defi­lady „Wierni Polsce” roz­po­częto 6 sierp­nia 2019 r. Poszczególne samo­loty i śmi­głowce bio­rące udział w przed­się­wzię­ciu zostały prze­ba­zo­wane na kilka lot­nisk w cen­tral­nej Polsce. I tak samo­loty TS-11 z zespołu akro­ba­cyj­nego „Biało-Czerwone Iskry” oraz PZL-130 z zespołu „Orlik” zostały prze­miesz­czone do 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego (BLT) na lot­ni­sko w Łasku. W 33. Bazie Lotnictwa Transportowego (BLTr) w Powidzu wylą­do­wały cztery samo­loty C‑295M oraz cztery M‑28PT-II Bryza z 8. BLTr w Krakowie. Kolejny klucz maszyn Bryza, po zabez­pie­cze­niu prze­ba­zo­wa­nia samo­lo­tów z 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego (BLSz) w Dęblinie na miej­sce zgru­po­wa­nia zespo­łów akro­ba­cyj­nych w Łasku rów­nież dołą­czył do powidz­kiej grupy trans­por­to­wej. Tam także 8 sierp­nia wylą­do­wały cztery samo­loty myśliw­sko-bom­bowe Su-22 z 21. BLT w Świdwinie. Ostatnie prze­miesz­cze­nie stat­ków powietrz­nych odbyło się z 42. BLSz w Radomiu do 31. BLT w Poznaniu-Krzesinach. Na poznań­skie lot­ni­sko piloci przy­pro­wa­dzili samo­loty szkolne M‑346 Bielik. Pozostałe statki powietrzne bio­rące udział w defi­la­dzie ope­ro­wały z baz macie­rzy­stych – Boenig-737 i Gulfstream G550 z . Bazy Lotnictwa Transportowego w Warszawie, a towa­rzy­sząca im asy­sta w postaci wie­lo­za­da­nio­wych samo­lo­tów myśliw­skich F‑16 Jastrząb z 31. BLT w Poznaniu-Krzesinach. Pozostałe wystę­pu­jące na kato­wic­kim nie­bie F‑16 Jastrząb pocho­dziły z 32. BLT w Łasku.
Biorące udział w defi­la­dzie śmi­głowce przy­go­to­wa­nia do prze­lotu roz­po­częły w jed­nost­kach macie­rzy­stych. Wyjątkiem były śmi­głowce Lotnictwa Marynarki Wojennej (Mi-14PŁ i W‑3WARM), które prze­miesz­czono na lot­ni­sko 56. Bazy Lotniczej (BL) w Inowrocławiu (1. Brygada Lotnictwa Wojsk Lądowych). Pozostali piloci ope­ro­wali z lot­nisk Łęczyca oraz Glinik koło Tomaszowa Mazowieckiego – miejsc sta­łego bazo­wa­nia dywi­zjo­nów lot­ni­czych 25. Brygady Kawalerii Powietrznej.

  • Adam Gołąbek, Andrzej Wrona

To jest skrócona wersja artykułu.

CZYTAJ E-WYDANIE KUP WYDANIE PAPIEROWE