Czeski NIMR

Ajban 440N z wprowadzonymi przez VOP CZ modyfikacjami był wiosną tego roku intensywnie testowany na torze prób Wojskowego Instytutu Technicznego Wojsk Lądowych (VTUPV) w Vyškovie.

Ajban 440N z wpro­wa­dzo­nymi przez VOP CZ mody­fi­ka­cjami był wio­sną tego roku inten­syw­nie testo­wany na torze prób Wojskowego Instytutu Technicznego Wojsk Lądowych (VTUPV) w Vyškovie.

W lutym tego roku, pod­czas salonu IDEX 2017 w sto­licy Zjednoczonych Emiratów Arabskich Abu Zabi doszło do zawar­cia umowy pomię­dzy fir­mami VOP CZ s.p. a NIMR Automotive, wcho­dzącą w skład pań­stwo­wej grupy Emirates Defence Industries Company. Podpisane poro­zu­mie­nie doty­czy zacie­śnie­nia współ­pracy i wspól­nego ofe­ro­wa­nia pojaz­dów opan­ce­rzo­nych pro­du­centa z ZEA w kra­jach Grupy Wyszehradzkiej: Czechach, Polsce na Słowacji i Węgrzech.

Umowa prze­wi­duje m.in. prze­nie­sie­nie linii mon­ta­żo­wej do zakła­dów VOP CZ w Šenovie koło Nového Jičína i ulo­ko­wa­nie na tere­nie Czech cen­trum ser­wi­so­wego samo­cho­dów Ajban 440A/N oraz innych pojaz­dów NIMR Automotive.
Na zacie­śnie­nie kon­tak­tów pomię­dzy obiema fir­mami miała na pewno wpływ ich dotych­cza­sowa współ­praca, roz­po­częta w 2015 r., kiedy w zakła­dach VOP CZ ruszyła pro­duk­cja opan­ce­rzo­nych kabin do wozów Ajban 440A.

Europa na celow­niku

Rosnące nakłady państw euro­pej­skich na obron­ność, a co za tym idzie wzrost wydat­ków na zakupy nowego uzbro­je­nia i sprzętu, sta­no­wią sporą zachętę dla przed­się­biorstw branży zbro­je­nio­wej z róż­nych zakąt­ków świata do zain­te­re­so­wa­nia się tym, dość her­me­tycz­nym dotąd, ryn­kiem. Również pro­wa­dzone w wielu pań­stwach euro­pej­skich poszu­ki­wa­nie następ­ców, obec­nie użyt­ko­wa­nych pojaz­dów koło­wych, powo­duje zain­te­re­so­wa­nie euro­pej­skim ryn­kiem wielu pro­du­cen­tów, także spoza Europy czy Stanów Zjednoczonych.
Nawiązanie współ­pracy z cze­ską spółką sta­no­wić ma dla NIMR Automotive swego rodzaju prze­pustkę na rynek euro­pej­ski i zapewne plany arab­skiego pro­du­centa nie ogra­ni­czają się tylko do Grupy V4. Stąd wybór firmy z kraju będą­cego zarówno człon­kiem NATO, jak i Unii Europejskiej. Dodatkowo firma VOP CZ ze swoją ponad 70-let­nią histo­rią oraz doświad­cze­niem w remon­tach, moder­ni­za­cjach i wypo­sa­ża­niu pojaz­dów woj­sko­wych róż­nych kate­go­rii, w tym koło­wych, jak kołowe bojowe wozy pie­choty GDELS Pandur II 8×8 CZ i ich odmiany, a także Iveco LMV, jest na pewno wła­ści­wym part­ne­rem do tego celu.
Z kolei, powstała na początku XXI w., NIMR Automotive, od 2010 r. nale­żąca do pręż­nie dzia­ła­ją­cego kon­cernu Tawazun Holdings, a w 2015 r. prze­ka­zana do Emirates Defence Industries Company (powsta­łej w 2014 r. z ini­cja­tywy rządu ZEA, a łączą­cej firmy zbro­je­niowe nale­żące do Tawazun Holdings i Mubadala Development Company), to firma, która odnio­sła spory suk­ces na wła­snym rynku, na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej. W 2015 r. w zakła­dach NIMR Company, zlo­ka­li­zo­wa­nych w Tawazun Industrial Park, o powierzchni ponad 37 000 m², w sąsiedz­twie któ­rych jest rów­nież tor testowy, wypro­du­ko­wany został tysięczny pojazd.
Pojazdy z logo NIMR Automotive pro­du­ko­wane są rów­nież w Algierii na mocy zawar­tej w 2012 r. umowy, w zakła­dach nale­żą­cych do NIMR-Algerie Joint Stock Company.
Poza pojaz­dami Ajban/Haafet w ofer­cie NIMR Automotive znaj­dują się rów­nież pojazdy mino­od­porne Jais 4×4 i 6×6, powstałe w wyniku trans­feru tech­no­lo­gii RG-35 ory­gi­nal­nie opra­co­wa­nego przez BAE Land Systems South Africa.

  • Mateusz J. Multarzyński

To jest skrócona wersja artykułu.

CZYTAJ E-WYDANIE KUP WYDANIE PAPIEROWE