Czas zmian

Na ten rok jest przewidziane doskonalenie kadry z 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego wyznaczonej do wykonywania lotow na M-346. Zakladamy, ze pierwsza grupe podchorazych zaczniemy szkolic w 2019 r.

Na ten rok jest prze­wi­dziane dosko­na­le­nie kadry z 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego wyzna­czo­nej do wyko­ny­wa­nia lotow na M‑346. Zakladamy, ze pierw­sza grupe pod­cho­ra­zych zaczniemy szko­lic w 2019 r.

Z puł­kow­ni­kiem pilo­tem Wojciechem Pikułą, dowódcą 4. Skrzydła Lotnictwa Szkolnego, o wyzwa­niach zwią­za­nych z moder­ni­za­cją floty samo­lo­tów szkol­nych i roz­bu­dową bazy symu­la­to­ro­wej oraz zwią­za­nych z tym zmia­nach w pro­gra­mach szko­le­nia lot­ni­czego, roz­ma­wia Jerzy Gruszczyński.

Jakie zada­nia posta­wili prze­ło­żeni przed 4. Skrzydłem Lotnictwa Szkolnego?
Zasadniczym zada­niem skrzy­dła jest szko­le­nie pod­cho­rą­żych na kie­run­kach: pilot samo­lotu trans­por­to­wego, pilot śmi­głowca i pilot samo­lotu odrzu­to­wego. To także dosko­na­le­nie kadry instruk­tor­skiej, wyko­nu­ją­cej loty na wszyst­kich typach stat­ków powietrz­nych jakimi dys­po­nuje skrzy­dło.
Jakimi środ­kami dys­po­nuje Skrzydło? Jakie pod­le­gają mu bazy i ośrodki?
4. Skrzydło Lotnictwa Szkolnego to cztery jed­nostki woj­skowe: 41. Baza Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie jest wypo­sa­żona w „tra­dy­cyjne” samo­loty odrzu­towe TS-11 Iskra, śmi­głowce Mi‑2 i SW‑4 Puszczyk, a od kilku mie­sięcy dys­po­nuje także nowo­cze­snymi samo­lo­tami szkol­nymi M‑346. Z kolei 42. Baza Lotnictwa Szkolnego w Radomiu jest wypo­sa­żona w samo­loty M28 Bryza i PZL-130 Orlik. Do tego mamy Wojskowy Ośrodek Szkoleniowo-Kondycyjny w Zakopanem, któ­rego głów­nym obsza­rem dzia­łal­no­ści są przy­go­to­wa­nie kon­dy­cyjne i odnowa bio­lo­giczna woj­sko­wego per­so­nelu lot­ni­czego wszyst­kich rodza­jów Sił Zbrojnych RP. Jest też Ośrodek Szkolenia Wysokościowo-Ratowniczego i Spadochronowego zlo­ka­li­zo­wany w Poznaniu na tere­nie 31. Bazy Lotnictwa Taktycznego. Jego głów­nym zada­niem jest szko­le­nie i dosko­na­le­nie spa­do­chro­no­wej kadry instruk­tor­skiej. Część z niej jest wyzna­czana do spa­do­chro­no­wej repre­zen­ta­cji Wojska Polskiego.
Czy to szko­le­nie spa­do­chro­nowe obej­muje całe Siły Zbrojne czy tylko Siły Powietrzne? Chodzi mi np. o nale­żącą do Wojsk Lądowych 6. Brygadę Powietrznodesantową…
6. Brygada i ośro­dek wspól­nie wyko­nują pewne zada­nia na zgru­po­wa­niach, ale tej jed­nostki nie zabez­pie­czamy szko­le­niowo. Wyjątkiem jest wyda­wa­nie przeze mnie decy­zji o wyko­na­niu lotów przez samo­loty M28 Bryza do zabez­pie­cze­nia szko­le­nia 6. BPD.
Ostatnio zapa­dły decy­zje o moder­ni­za­cji sys­temu szko­le­nia pilo­tów odrzu­to­wych samo­lo­tów bojo­wych. Zaczęło się od wpro­wa­dze­nia samo­lo­tów M‑346, ale pod­pi­sano też umowę na moder­ni­za­cję dru­giej par­tii PZL-130 Orlik… Jak obec­nie wygląda sto­pień zaawan­so­wa­nia wdro­że­nia M‑346 w 4. Skrzydle Lotnictwa Szkolnego?
Obecnie jest to począt­kowy etap wdro­że­nia M‑346 do eks­plo­ata­cji, podob­nie jak całego sys­temu szko­le­nia zaawan­so­wa­nego. Na ten rok jest prze­wi­dziane dosko­na­le­nie kadry z 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego wyzna­czo­nej do wyko­ny­wa­nia lotów na tym samo­lo­cie. Zakładamy, że pierw­szą grupę pod­cho­rą­żych zaczniemy szko­lić w 2019 roku. Ci pod­cho­rą­żo­wie szkolą się obec­nie na PZL-130 Orlik w 42. Bazie Lotnictwa Szkolnego. Programy szko­le­nia lot­ni­czego na samo­lo­tach PZL-130 Orlik i na M‑346 są ze sobą kom­pa­ty­bilne tak, żeby osta­tecz­nie zapew­nić opty­malny poziom wyszko­le­nia przy­szłych pilo­tów samo­lo­tów wie­lo­za­da­nio­wych F‑16.

  • Jerzy Gruszczyński

To jest skrócona wersja artykułu.

CZYTAJ E-WYDANIE KUP WYDANIE PAPIEROWE