Cyberkomponent Wojsk Obrony Terytorialnej

Cyberkomponent Wojsk Obrony Terytorialnej

Cyberkomponent Wojsk Obrony Terytorialnej.

W powsta­ją­cym wła­śnie w ramach Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT) Zespole Działań Cyberprzestrzennych (ZDC) słu­żyć będzie 100 żoł­nie­rzy. Znaczną część, bo aż 90%, sta­no­wić mają ochot­nicy peł­niący tery­to­rialną służbę woj­skową (TSW). Cyberkomponent WOT ma być zbu­do­wany – podob­nie jak sek­cje lek­kiej pie­choty – na zasa­dzie łącze­nia eks­per­tów z mło­dymi talen­tami. Szkolenia i przy­go­to­wa­nie do dzia­łań eli­tar­nej grupy TSW ma orga­ni­zo­wać oraz koor­dy­no­wać dzie­się­ciu sta­ran­nie wyse­lek­cjo­no­wa­nych żoł­nie­rzy zawo­do­wych.

Nadal rekru­tu­jemy

Szukamy do ZDC osób dys­po­nu­ją­cych wie­dzą z branży IT i cyber­bez­pie­czeń­stwa. Ważne są dla nas osoby z zami­ło­wa­niem i pasją w tej dzie­dzi­nie. Każdy ochot­nik musi przejść naj­pierw szko­le­nie pod­sta­wowe lub wyrów­naw­cze. Wszystko po to, by zro­zu­mieć spe­cy­fikę służby w Wojskach Obrony Terytorialnej. Żołnierz bez względu na to, jakie wyko­nuje zada­nia, musi umieć prak­tycz­nie posłu­gi­wać się bro­nią, znać zasady zacho­wa­nia na polu walki, prze­trwa­nia, pierw­szej pomocy i topo­gra­fii.

Dopiero po zakoń­cze­niu szko­le­nia pod­sta­wo­wego i zło­że­niu przy­sięgi woj­sko­wej lub odby­ciu szko­le­nia wyrów­naw­czego pro­ces szko­le­nia cyber­spe­cja­li­stów będzie odmienny od trybu szko­le­nia żoł­nie­rzy peł­nią­cych TSW w pod­od­dzia­łach lek­kiej pie­choty. Wynika to z tego, że od kan­dy­da­tów wymaga się szcze­gól­nych, spe­cja­li­stycz­nych umie­jęt­no­ści. Zespół Działań Cyberprzestrzennych będzie bowiem reali­zo­wał zada­nia w nowej dome­nie ope­ra­cyj­nej, jaką jest cyber­prze­strzeń, jak rów­nież będzie roz­wią­zy­wał zupeł­nie inne niż pozo­stała część for­ma­cji pro­blemy i zagad­nie­nia.

Jeżeli jesteś naszym żoł­nie­rzem, posia­dasz opi­sane umie­jęt­no­ści i prze­sze­dłeś szko­le­nie pod­sta­wowe lub wyrów­naw­cze, masz zde­cy­do­wa­nie krót­szą drogę do służby w ZDS. Przeczytasz o tym poni­żej.

Forma szko­le­nia

Szkolenie cyber­kom­po­nentu WOT zosta­nie podzie­lone na trzy etapy:

  • Pierwszy rok to jed­no­lite szko­le­nie dla wszyst­kich żoł­nie­rzy w celu wyrów­na­nia poziomu wie­dzy i kom­pe­ten­cji.
  • Drugi rok to szko­le­nie spe­cja­li­styczne w gru­pach: defen­der, buil­der i foren­sic.
  • Trzeci rok to szko­le­nie zgry­wa­jące, które ma na celu naucze­nie współ­dzia­ła­nia spe­cja­li­stów z róż­nych dzie­dzin cyber. Dowództwo zamie­rza kształ­cić tę grupę rów­nież za gra­nicą. Standardy szko­le­nia będą zbli­żone do roz­wią­zań funk­cjo­nu­ją­cych w cyber­kom­po­nen­cie Gwardii Narodowej Stanów Zjednoczonych. W ame­ry­kań­skich woj­skach lądo­wych podobne grupy jak ta, która obec­nie powstaje w WOT, odpo­wia­dają za 40% poten­cjału do obrony cyber­prze­strzeni.

Z punktu widze­nia cało­ści sys­temu cyber­bez­pie­czeń­stwa, WOT jest tzw. for­ce­pro­vi­de­rem. Oznacza to, że odpo­wiada za orga­ni­za­cję, wypo­sa­że­nie i wyszko­le­nie sił zgod­nie ze stan­dar­dami okre­ślo­nymi przez Dowódcę Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. Na czas real­nych dzia­łań siły te wejdą w pod­po­rząd­ko­wa­nie ope­ra­cyjne Dowódcy WOC.

Jeśli się zde­cy­du­jesz

Musisz wie­dzieć, że nasi żoł­nie­rze przede wszyst­kim mogą reali­zo­wać swoje pasje, nie rezy­gnu­jąc z dotych­cza­so­wego życia pry­wat­nego. Z nami możesz łączyć życie oso­bi­ste, stu­dia lub pracę ze służbą woj­skową.

Już w pierw­szym roku służby w ZDC prze­wi­dzie­li­śmy dla Ciebie bar­dzo cie­kawe szko­le­nia i kursy z obszaru cyber. W kolej­nym roku kolejne kursy, z któ­rych możesz sko­rzy­stać roz­wi­ja­jąc się – AGRYKOLA i SONDA CYBER, dzięki któ­rym będziesz mógł awan­so­wać na wyż­sze stop­nie woj­skowe pod­ofi­cer­skie czy ofi­cer­skie.

Kursy spe­cja­li­styczne będą obli­ga­to­ryjne dla wszyst­kich. Natomiast AGRYKOLA czy SONDA CYBER to kursy wyłącz­nie dla naj­lep­szych spo­śród Was.

Jak się zgła­szać?
Sprawdź na www.terytorialsi.wp.mil.pl w zakładce: CHCĘ WSTĄPIĆ/ Cyberkomponent

Więcej o rekru­ta­cji znaj­dziesz tutaj »>


    To jest skrócona wersja artykułu.

    CZYTAJ E-WYDANIE KUP WYDANIE PAPIEROWE