Cubic – świa­towy lider woj­sko­wych sys­te­mów szko­le­nia

Zolnierze Wojsk Ladowych Stanow Zjednoczonych w czasie szkolenia z wykorzystaniem systemow laserowych Cubic IWS w National Training Center (NTC) w Fort Irwin.

Zolnierze Wojsk Ladowych Stanow Zjednoczonych w cza­sie szko­le­nia z wyko­rzy­sta­niem sys­te­mow lase­ro­wych Cubic IWS w National Training Center (NTC) w Fort Irwin.

Dostawa i wdro­że­nie do eks­plo­ata­cji w ośrod­kach szko­le­nia poli­go­no­wego oraz obiek­tach szko­le­nio­wych głów­nych związ­ków tak­tycz­nych Wojsk Lądowych zaawan­so­wa­nych sys­te­mów symu­la­cji pola walki jest dziś jed­nym z naj­waż­niej­szych pro­jek­tów, zwią­za­nych z wpro­wa­dze­niem nowo­cze­snych roz­wią­zań w pro­ce­sie szko­le­nia wojsk w Siłach Zbrojnych RP. Jednym z uczest­ni­ków postę­po­wa­nia w tej spra­wie, zaini­cjo­wa­nego pod koniec 2015 r. przez Inspektorat Uzbrojenia, i zara­zem jedy­nym ze Stanów Zjednoczonych, jest firma Cubic Global Defense, nale­żąca do grupy Cubic Corporation.

Cubic dostar­cza sys­temy szko­le­nia poli­go­no­wego i wir­tu­al­nego o wyso­kim pozio­mie reali­zmu na potrzeby Departamentu Obrony USA oraz ponad 30 państw sojusz­ni­czych. Obejmują one sze­roką gamę roz­wią­zań tre­nin­go­wych, takich jak: tak­tyczne symu­la­tory strze­lań, słu­żące do szko­le­nia w zakre­sie walki na lądzie; oprzy­rzą­do­wa­nie samo­lo­tów myśliw­skich; sys­temy prze­zna­czone do szko­le­nia umie­jęt­no­ści strze­lec­kich; ope­ra­cji spe­cjal­nych; a także szko­le­nia ser­wi­so­wego. Systemy Cubic wier­nie odtwa­rzają śro­do­wi­sko bojowe dzięki wyko­rzy­sta­niu: symu­lo­wa­nych strze­lań z uży­ciem broni; reali­stycz­nych sil­ni­ków gier; symu­la­cji strat w ludziach; syn­te­tycz­nego terenu; a także zaawan­so­wa­nego opro­gra­mo­wa­nia, pozwa­la­ją­cego na ocenę sku­tecz­no­ści tre­ningu indy­wi­du­al­nego i zespo­ło­wego.
Występując jako główny wyko­nawca Cubic jest czo­ło­wym dostawcą łatwych w eks­plo­ata­cji, nie­za­wod­nych oraz efek­tyw­nych kosz­towo lase­ro­wych tak­tycz­nych symu­la­to­rów strze­lań z wyko­rzy­sta­niem indy­wi­du­al­nej broni strze­lec­kiej, lek­kiej broni wspar­cia (kara­biny maszy­nowe, gra­nat­niki, moź­dzie­rze) czy plat­form bojo­wych, w tym opan­ce­rzo­nych wozów bojo­wych. Systemy lase­rowe pro­du­ko­wane przez firmę zostały zin­te­gro­wane z kil­ku­dzie­się­cioma typami broni strze­lec­kiej i prze­ciw­pan­cer­nej, a także z ponad 40 typami pojaz­dów opan­ce­rzo­nych. W celu nada­nia więk­szego reali­zmu, roz­wią­za­nia te obej­mują także pełną gamę symu­lo­wa­nych min: prze­ciw­pie­chot­nych, prze­ciw­pan­cer­nych, min Claymore oraz zapal­ni­ków. Kilku klien­tom Cubic dostar­czył także symu­lo­wane impro­wi­zo­wane urzą­dze­nia wybu­chowe (Improvised Explosive Device, IED) oraz czuj­niki zin­te­gro­wane z odzieżą chro­niącą przed ata­kami che­micz­nymi i bio­lo­gicz­nymi oraz z maskami gazo­wymi.
Firma ofe­ruje sze­roką gamę spe­cja­li­stycz­nych sys­te­mów łącz­no­ści – od obiek­tów sta­cjo­nar­nych, poprzez ogól­no­kra­jowe sys­temy mobilne aż do roz­wią­zań prze­no­śnych. Opracowane przez Cubic opro­gra­mo­wa­nie do zarzą­dza­nia ćwi­cze­niami (Exercise Control) i sys­temy łącz­no­ści mogą zostać dopa­so­wane do potrzeb for­ma­cji woj­sko­wych róż­nej wiel­ko­ści – od jed­no­stek niż­szego rzędu takich jak plu­ton aż do poziomu bry­gady.

Historia

W 1990 r. Cubic zdo­był pierw­szy kon­trakt na dostawę tak­tycz­nego sys­temu symu­la­cji do pojaz­dów opan­ce­rzo­nych do cen­trum szko­le­nio­wego Combat Maneuvering Training Center (CMTC, obec­nie Joint Multinational Readiness Center) w Hohenfels w Niemczech. Wkrótce potem firma otrzy­mała kon­trakty na dostawę podob­nych sys­te­mów do National Training Center (NTC) w Fort Irwin w sta­nie Kalifornia i Joint Readiness Training Center (JRTC) w Fort Polk w sta­nie Luizjana. Pod koniec lat 90. Wojska Lądowe USA przy­znały Cubic kon­trakt na dostawę sys­temu MILES 2000. Dzięki tej umo­wie do sys­te­mów do pojaz­dów opan­ce­rzo­nych opra­co­wa­nych już dla CMTC dodano pro­dukty prze­zna­czone dla żoł­nie­rzy. Cubic sys­te­ma­tycz­nie moder­ni­zuje obecne i dostar­cza nowe wypo­sa­że­nie do klu­czo­wych obiek­tów szko­le­nio­wych, a także zapew­nia wspar­cie tech­niczne.
Centra szko­le­nia bojo­wego (Combat Training Center – CTC) to dyna­miczne śro­do­wi­ska szko­le­niowe słu­żące do tre­ningu typu „force on force”, symu­lu­jące rze­czy­wi­ste warunki bojowe. Z punktu widze­nia stra­te­gii Wojsk Lądowych Stanów Zjednoczonych cen­tra CTC uwa­żane były za szczy­towe osią­gnię­cie w zakre­sie szko­le­nia i tre­ningu. Jednostki woj­skowe przed wyjaz­dem na misje w Iraku i Afganistanie odby­wały tre­ning wła­śnie w cen­trach NTC i JRTC. Kluczowym celem tre­ningu w cen­trum CTC jest kształ­ce­nie kom­pe­tent­nych dowód­ców woj­sko­wych, któ­rzy potra­fią wła­ści­wie reago­wać w każ­dej sytu­acji, poprzez pod­da­nie ich pre­sji symu­lo­wa­nych walk z wyko­rzy­sta­niem sys­te­mów lase­ro­wych oraz zaawan­so­wa­nego opro­gra­mo­wa­nia, które umoż­li­wia prze­pro­wa­dze­nie szcze­gó­ło­wych odpraw po ćwi­cze­niach (After Action Review – AAR), pozwa­la­ją­cych na ocenę prze­biegu ćwi­czeń i dal­szy roz­wój uczest­ni­ków.

Światowa eks­pan­sja

Po 2000 r. świa­towy rynek cen­trów szko­le­nia bojo­wego i lase­ro­wych symu­la­to­rów strze­lań odno­to­wał gwał­towny roz­wój, ponie­waż z racji obni­że­nia kosz­tów pro­duk­cji i roz­woju roz­wią­zań oraz tech­no­lo­gii reali­styczny tre­ning stał się bar­dziej dostępny finan­sowo. W ciągu krót­kiego czasu Cubic zdo­był duże kon­trakty na dostawę sprzętu i zor­ga­ni­zo­wa­nie cen­trów CTC w m.in.: Wielkiej Brytanii, Korei, Kanadzie, Australii, Izraelu, a także, w ramach innych zna­czą­cych pro­gra­mów, w Azji. Aby pomóc daw­nym pań­stwom Układu Warszawskiego w dosto­so­wa­niu się do wymo­gów NATO Cubic był part­ne­rem w utwo­rze­niu nowo­cze­snych cen­trów szko­le­nia bojo­wego na Węgrzech, w Rumunii, na Słowacji, na Litwie i Łotwie, w Gruzji, na Ukrainie i w Chorwacji, a także dostar­czył tym pań­stwom lase­rowe symu­la­tory strze­lań.
W 2011 r. Cubic zawarł duży kon­trakt we Włoszech, który jesz­cze dziś pozo­staje jedną z naj­więk­szych inwe­sty­cji w sys­temy szko­le­nia poli­go­no­wego w Europie. Z cza­sem kon­trakt ten, na początku obej­mu­jący pięć cen­trów CTC, objął ponad 40 obiek­tów szko­le­nio­wych na tere­nie baz woj­sko­wych we Włoszech. W okre­sie tej mię­dzy­na­ro­do­wej eks­pan­sji Cubic zdo­był także sze­reg zna­czą­cych kon­trak­tów w Stanach Zjednoczonych, w tym naj­now­sze kon­trakty Wojsk Lądowych i Korpusu Piechoty Morskiej doty­czące szko­leń z udzia­łem żoł­nie­rzy i pojaz­dów, a także szko­leń w bazach woj­sko­wych w USA. Od 2004 r. Cubic dostar­czył ponad 150 000 lase­ro­wych sys­te­mów tre­nin­go­wych, prze­zna­czo­nych dla żoł­nie­rzy i 10 000 zesta­wów do wypo­sa­że­nia pojaz­dów.

  • Tomasz Wachowski

To jest skrócona wersja artykułu.

CZYTAJ E-WYDANIE KUP WYDANIE PAPIEROWE