COMP@N ela­styczny sys­tem łącz­no­ści

COMP@N elastyczny system łączności

COMP@N ela­styczny sys­tem łącz­no­ści

Należący do Grupy WB gdyń­ski Radmor wpro­wa­dza do oferty rodzinę radio­sta­cji pro­gra­mo­wal­nych Comp@n, cha­rak­te­ry­zu­ją­cych się nie­spo­ty­kaną dotąd na rynku uni­wer­sal­no­ścią, ela­stycz­no­ścią i łatwo­ścią dosto­so­wa­nia funk­cjo­nal­no­ści do wyma­gań użyt­kow­nika.

Najnowsza gama pro­duk­tów wycho­dzi naprze­ciw wyma­ga­niom klienta, który ocze­kuje radio­sta­cji mogą­cej zmie­niać dyna­micz­nie swoją funk­cjo­nal­ność w zależ­no­ści od spe­cy­fiki sytu­acji i oko­licz­no­ści w jakich ma zostać użyta. Zakres funk­cjo­nal­no­ści jest defi­nio­wany poprzez opro­gra­mo­wa­nie (SDR, Software Defined Radio). Dzięki temu to sam użyt­kow­nik decy­duje o tym czy będzie to urzą­dze­nie o pod­sta­wo­wej funk­cjo­nal­no­ści, czy będzie pra­co­wać w opar­ciu o bar­dziej zło­żone mecha­ni­zmy lub też umoż­liwi wyko­rzy­sta­nie wszyst­kich dostęp­nych funk­cji.
W przy­padku obsłu­gi­wa­nych czę­sto­tli­wo­ści moż­liwy jest wybór trzech zakre­sów. Najbardziej uni­wer­sal­nym i zapew­nia­ją­cym naj­więk­szy wachlarz moż­li­wo­ści w zakre­sie obsłu­gi­wa­nych wave­for­mów (WF) jest blok RF pra­cu­jący w zakre­sie 20520 MHz. Pozostałe dwa, z zawę­żo­nymi pasmami pracy, ukie­run­ko­wane są na uzy­ska­nie niż­szej ceny pro­duktu i wyż­szej wydaj­no­ści pracy na jed­nym aku­mu­la­to­rze.
Dzięki wybo­rowi pro­duk­tów Radmoru moż­liwe jest uzy­ska­nie kom­pro­misu mię­dzy mniej­szymi kosz­tami urzą­dze­nia a więk­szą ela­stycz­no­ścią, pozwa­la­jącą na obsługę bar­dziej skom­pli­ko­wa­nych WF-ów, tych obec­nie ofe­ro­wa­nych i tych, które powstaną w przy­szło­ści. Największą zaletą opra­co­wa­nego roz­wią­za­nia jest goto­wość do opra­co­wa­nia wyspe­cja­li­zo­wa­nego bloku cyfro­wego prze­twa­rza­nia, zgod­nego z kon­kret­nymi, szcze­gó­ło­wymi wyma­ga­niami klienta.
Elastyczność sys­temu umoż­li­wia jego roz­bu­dowę o inne aktu­al­nie eks­plo­ato­wane oraz przy­szłe radio­sta­cje i sys­temy łącz­no­ści. W ten spo­sób uzu­peł­nia trzon sys­temu o dodat­kowe usługi i moż­liwe sce­na­riu­sze ope­ra­cyjne.
Radmor S.A. stale pra­cuje nad kom­plek­so­wym roz­wo­jem sys­temu, wzbo­ga­ca­jąc funk­cjo­nal­no­ści poszcze­gól­nych jego ele­men­tów i opra­co­wu­jąc nowe.

Pełna wer­sja arty­kułu dostępna w e‑wydaniu za darmo »>

  • Wojciech Zawadzki

To jest skrócona wersja artykułu.

CZYTAJ E-WYDANIE KUP WYDANIE PAPIEROWE