Cognor S.A. Oddział HSJ w Stalowej Woli. Ekspert w pro­duk­cji i pre­fa­bry­ka­cji stali pan­cer­nej

Żubr, na zdjęciu wersja Żubr-P WG-35

Żubr, na zdję­ciu wer­sja Żubr‑P WG-35, to inny przy­kład pojazdu AMZ Kutno, któ­rego opan­ce­rze­nie zbu­do­wano z pre­fa­bry­ko­wa­nych blach pan­cer­nych ze stali Armstal 600.

Cognor S.A. Oddział HSJ w Stalowej Woli, dawna Huta Stali Jakościowych S.A., to przy­kład pol­skiego kapi­tału, który kon­ty­nu­uje 80 lat tra­dy­cji Centralnego Okręgu Przemysłowego w pro­duk­cji stali. Opisana w WiT 9/2016 oferta pro­duk­cji stali pan­cer­nych Armstal tego pro­du­centa, została z powo­dze­niem roz­sze­rzona o tech­no­lo­gię pre­fa­bry­ka­cji goto­wych ele­men­tów ze stali UHH. Daje to uni­ka­towe moż­li­wo­ści w zakre­sie roz­sze­rze­nia udziału kra­jo­wego prze­my­słu w pro­duk­cji pojaz­dów opan­ce­rzo­nych i wozów bojo­wych dla Sił Zbrojnych RP.

Od czasu publi­ka­cji poprzed­niego arty­kułu, pol­ska grupa kapi­ta­łowa Cognor S.A. prze­pro­wa­dziła ujed­no­li­ce­nie nazw spółek, któ­rych jest wła­ści­cie­lem. Obecnie nazy­wają się one: Cognor S.A. Oddział HSJ w Stalowej Woli (wcze­śniej Huta Stali Jakościowych S.A.), Oddział Ferrostal Łabędy w Gliwicach, Oddział Ferrostal Łabędy w Zawierciu i Oddział Ferrostal Łabędy w Krakowie.
Potencjał pro­duk­cyjny i tech­no­lo­giczny Oddziału HSJ w Stalowej Woli w zakre­sie blach ze stali pan­cer­nych rodziny Armstal sys­te­ma­tycz­nie rośnie. Obecnie Spółka zbiera owoce pro­jektu reali­zo­wa­nego od 2009 r. Wówczas roz­po­częła się koope­ra­cja z kon­tra­hen­tami w pre­fa­bry­ka­cji ele­men­tów ze stali pan­cer­nych, a od 2012 r. przed­się­bior­stwo ze Stalowej Woli prze­pro­wa­dza pełny cykl pro­duk­cyjny – od prze­to­pie­nia złomu. Możliwe to było także dzięki kolej­nym inwe­sty­cjom w obszar tech­no­lo­gii i parku maszy­no­wego, które w samym tylko 2016 r. wynio­sły pra­wie 10 mln EUR.
Kilkadziesiąt lat doświad­cze­nia w pro­duk­cji stali pozwo­liło HSJ stwo­rzyć kom­plek­sową ofertę, na którą składa się przede wszyst­kim ser­wis tech­niczny i doradz­two odno­śnie doboru odpo­wied­niego gatunku stali z oferty HSJ kon­kret­nemu klien­towi. Nowością w tej sfe­rze jest, wspo­mniana w tytule, pre­fa­bry­ka­cja ele­men­tów ze stali UHH (ultra high hard­ness – ultra­twar­dych), w tym naj­tward­szej Armstal 600.
Konstruktorzy pojaz­dów opan­ce­rzo­nych począw­szy od etapu ich pro­jek­to­wa­nia chcą ogra­ni­czyć masę cał­ko­witą wozu, a zara­zem zapew­nić jak naj­wyż­szy sto­pień osłony bali­stycz­nej i prze­ciw­mi­no­wej. Dlatego dążą do sto­so­wa­nia blach o moż­li­wie małej gru­bo­ści, ale jak naj­tward­szych. Chcą też ogra­ni­czyć do mini­mum liczbę spa­wów w kadłu­bie jako stref o osła­bio­nej odpor­no­ści. Każde połą­cze­nie spa­wane ozna­cza wpro­wa­dze­nie mate­riału o innych wła­sno­ściach (w tym odpor­no­ści) niż bazowy i wpro­wa­dze­nie ener­gii ciepl­nej nie­ko­rzyst­nie wpły­wa­ją­cej na para­me­try stali. Natomiast gię­cie ele­mentu – czyli pre­fa­bry­ka­cja – w zasa­dzie nie zmie­nia wła­ści­wo­ści mate­riału i pozwala obni­żyć masę całego pojazdu. Dlatego jest to opty­malna forma kształ­to­wa­nia pan­ce­rza. W związku z tym dział pro­duk­cji staje przed pro­ble­mem, jaką metodą wyko­nać zapro­jek­to­wany przez kon­struk­to­rów ele­ment.
Z pomocą pro­jek­tan­tom pojaz­dów opan­ce­rzo­nych przy­cho­dzi Cognor S.A. Oddział HSJ w Stalowej Woli, który gwa­ran­tuje nie tylko dobór odpo­wied­niej jako­ści gatun­ków stali, ale i metod pre­fa­bry­ka­cji, a więc osią­gnię­cie ocze­ki­wa­nej wytrzy­ma­ło­ści kon­struk­cji oraz odpor­no­ści na ostrzał i wybu­chy, poprzez reduk­cję liczby ele­men­tów i obni­że­nie masy dzięki wyeli­mi­no­wa­niu spa­wów. To uła­twia rów­nież i przy­spie­sza pro­ces pro­duk­cji goto­wych ele­men­tów. Dodatkowo HSJ zapew­nia wspar­cie linii mon­ta­żo­wej klienta, ponie­waż dostar­cza­nie kom­ple­tów goto­wych ele­men­tów przy­spie­sza mon­taż, a więc zmniej­sza nakład pracy na linii pro­duk­cyj­nej pojaz­dów i w kon­se­kwen­cji moż­liwe jest osią­gnię­cie przez niego wyż­szej wydaj­no­ści – zdol­no­ści do wypro­du­ko­wa­nia więk­szej liczby pojaz­dów w tym samym cza­sie.

Unikatowe na rynku usługi obróbki stali pan­cer­nej

Wsparcie Cognor S.A. Oddział HSJ w Stalowej Woli polega na kom­plek­so­wym podej­ściu do klienta. Wykonywana usługa zaczyna się od etapu doradz­twa odno­śnie poszu­ki­wa­nego roz­wią­za­nia mate­ria­ło­wego. Jest to moż­liwe, gdyż w Hucie działa grupa spe­cja­li­stów wraz z labo­ra­to­rium badaw­czym, któ­rzy wycho­dząc naprze­ciw ocze­ki­wa­niom klienta, potra­fią dobrać odpo­wied­nie roz­wią­za­nie, w tym mody­fi­ka­cję składu che­micz­nego sto­so­wa­nego stopu, bo nawet taka mody­fi­ka­cja jest moż­liwa w ramach wybra­nego lub wyty­po­wa­nego gatunku stali. Bardzo istot­nym ele­men­tem oferty jest prze­pro­wa­dze­nie peł­nych badań, które poświad­czają para­me­try eks­plo­ata­cyjne zasto­so­wa­nych arku­szy blach, w tym: twar­do­ści, udar­no­ści i oczy­wi­ście odpor­no­ści bali­stycz­nej. Weryfikuje to ostrzał prób­nych blach pod nad­zo­rem 6. Rejonowego Przedstawicielstwa Wojskowego w Stalowej Woli, jak rów­nież testy cer­ty­fi­ka­cyjne w Wojskowym Instytucie Technicznym Uzbrojenia oraz Wojskowym Instytucie Techniki Pancernej i Samochodowej.

  • Adam M. Maciejewski

To jest skrócona wersja artykułu.

CZYTAJ E-WYDANIE KUP WYDANIE PAPIEROWE