Ciężki Kołowy Pojazd Ewakuacji i Ratownictwa Technicznego z Rosomak S.A.

Pierwszy egzemplarz Ciężkiego Kołowego Pojazdu Ewakuacji i Ratownictwa Technicznego podczas ostatniego etapu badań, prowadzonych przez Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej, mających na celu ocenę zgodności pojazdu z wymaganiami określonymi w WZTT. Na urządzeniu podnośno-holującym ewakuowany KTO Rosomak, grudzień 2018 r.

Pierwszy egzem­plarz Ciężkiego Kołowego Pojazdu Ewakuacji i Ratownictwa Technicznego pod­czas ostat­niego etapu badań, pro­wa­dzo­nych przez Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej, mają­cych na celu ocenę zgod­no­ści pojazdu z wyma­ga­niami okre­ślo­nymi w WZTT. Na urzą­dze­niu pod­no­śno-holu­ją­cym ewa­ku­owany KTO Rosomak, gru­dzień 2018 r.

Na początku tego roku pierw­szy egzem­plarz Ciężkiego Kołowego Pojazdu Ewakuacji i Ratownictwa Technicznego zakoń­czył ostatni etap badań reali­zo­wa­nych przez Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej, a w ostat­nich tygo­dniach trwały jego bada­nia zdaw­czo-odbior­cze na tere­nie Rosomak S.A. Otwiera to drogę do roz­po­czę­cia dostaw tych pojaz­dów do jed­no­stek Sił Zbrojnych RP.

W czerwcu 2015 r. Inspektorat Uzbrojenia MON poin­for­mo­wał o wybo­rze naj­ko­rzyst­niej­szej oferty w postę­po­wa­niu prze­tar­go­wym IU/217/X‑37/ZO/NZO/DOS/Z/2013, doty­czą­cym zakupu 27 Ciężkich Kołowych Pojazdów Ewakuacji i Ratownictwa Technicznego (CKPEiRT), ogło­szo­nym 14 stycz­nia 2014 r. i pro­wa­dzo­nym zgod­nie z ustawą Prawo zamó­wień publicz­nych, w try­bie nego­cja­cji z ogło­sze­niem. Zadanie zwią­zane z zaku­pem CKPEiRT zostało zapi­sane w Planie Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych RP na lata 2013 – 2022, w ramach pro­gramu ope­ra­cyj­nego „Kołowe Transportery Opancerzone”.
Za naj­lep­szą uznano ofertę zło­żoną przez Rosomak S.A. z Siemianowic Śląskich, która otrzy­mała kom­plet moż­li­wych do zdo­by­cia punk­tów. Głównym kry­te­rium wyboru była naj­niż­sza cena. Ponieważ jeden z kon­ku­ren­tów zło­żył odwo­ła­nie od tej decy­zji do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, roz­po­czę­cie final­nych nego­cja­cji ze zwy­cięzcą prze­targu nieco prze­su­nęło się w cza­sie. Mogły się one zacząć dopiero po odda­le­niu odwo­ła­nia przez KIO – wyrok w tej spra­wie, uzna­jący odwo­ła­nie za nie­za­sadne, wydano 15 lipca 2015 r. Ostatecznie umowę z Rosomak S.A. na dostawę, w try­bie zakupu z dosto­so­wa­niem, 27 pojaz­dów zawarto 9 listo­pada 2015 r. Jej war­tość wynio­sła 199 107 721,08 PLN brutto, a zapisy usta­lały, że zamó­wie­nie powinno zostać zre­ali­zo­wane do końca listo­pada roku 2018.
Tuż po pod­pi­sa­niu umowy bazo­wej, w celu reali­za­cji zle­ce­nia, firma z Siemianowic Śląskich zawarła kon­trakty z pod­wy­ko­naw­cami – fir­mami Cargotec Poland Sp. z o.o., Scania Power Polska Sp. z o.o., IBD Ingenieurbüro Deisenroth GmbH, a póź­niej także z SKB Drive Tech S.A. Zakres odpo­wie­dzial­no­ści pierw­szej z nich doty­czył współ­pracy z Rosomak S.A. przy zapro­jek­to­wa­niu zabu­dowy spe­cja­li­stycz­nej, a także dostawy i zabu­dowy na pojeź­dzie osprzętu spe­cja­li­stycz­nego, zaś druga dostar­czyć miała pod­wo­zie bazowe.
Warto wspo­mnieć, że Inspektorat Uzbrojenia w latach 2011 – 2012 pro­wa­dził już postę­po­wa­nie, w try­bie decy­zji Nr 291/MON z 2006 r., a zatem z pomi­nię­ciem ustawy Prawo zamó­wień publicz­nych, które miało wyło­nić dostawcę 19 CKPEiRT, ale zostało ono unie­waż­nione w sierp­niu 2012 r.

Ciężki Kołowy Pojazd Ewakuacji i Ratownictwa Technicznego w całej okazałości.

Ciężki Kołowy Pojazd Ewakuacji i Ratownictwa Technicznego w całej oka­za­ło­ści.

Jaki miał być CKPEiRT?

Zgodnie z wyma­ga­niami sta­no­wią­cymi załącz­nik do doku­men­ta­cji prze­tar­go­wej, zasad­ni­czym prze­zna­cze­niem CKPEiRT ma być wyko­ny­wa­nie zadań zabez­pie­cze­nia tech­nicz­nego pod­od­dzia­łów, mają­cych w wypo­sa­że­niu pojazdy kołowe oraz zadań ratow­nic­twa tech­nicz­nego, w szcze­gól­no­ści wobec koło­wych trans­por­te­rów opan­ce­rzo­nych (KTO Rosomak) o mak­sy­mal­nej masie do 26 t.
Specyfikacja mówiła, że pojazd musi być wypo­sa­żony m.in. w:

 • urzą­dze­nia pod­no­sząco-holow­ni­cze zapew­nia­jące holo­wa­nie pojaz­dów koło­wych o masie cał­ko­wi­tej do 26 t, z KTO Rosomak włącz­nie, na dro­dze o nawierzchni utwar­dzo­nej i grun­to­wej;
 • urzą­dze­nie dźwi­gowe zapew­nia­jące udźwig co naj­mniej 8 t przy wysięgu żura­wia co naj­mniej 7 m i prze­ła­du­nek kon­te­ne­rów o wiel­ko­ści do 1C włącz­nie;
 • wcią­garkę główną o sile uciągu co naj­mniej 200 kN i wcią­garkę pomoc­ni­czą o sile uciągu co naj­mniej 20 kN;
 • wcią­garkę do samo­ewa­ku­acji o sile uciągu co naj­mniej 100 kN;
 • pod­wo­zie z napę­dem na wszyst­kie koła o kon­fi­gu­ra­cji 8×8 i blo­ka­dami mecha­ni­zmów róż­ni­co­wych mostów, wszyst­kie koła miały być poje­dyn­cze z bież­ni­kiem tere­no­wym;
 • kabinę zało­gową przy­sto­so­waną do prze­wozu czte­rech osób i zapew­nia­jącą ochronę bali­styczną na pozio­mie mini­mum 2 zgod­nie z normą STANAG 4569A i prze­ciw­mi­nową na pozio­mie co naj­mniej 2B zgod­nie ze STANAG 4569B;
 • zbior­niki paliwa pojazdu zapew­nia­jące ochronę bali­styczną na pozio­mie 2 zgod­nie ze STANAG 4569A;
 • agre­gat prą­do­twór­czy z sil­ni­kiem spa­li­no­wym, zapew­nia­jący zasi­la­nie wypo­sa­że­nia oraz narzę­dzi prą­dem sta­łym i zmien­nym;
 • lemiesz prze­zna­czony do usu­wa­nia zato­rów dro­go­wych, bary­kad, czy prze­py­cha­nia pojaz­dów;
 • zestaw kotew zapew­nia­ją­cych sta­tecz­ność pod­czas pracy z wyko­rzy­sta­niem wypo­sa­że­nia spe­cja­li­stycz­nego na pod­łożu grun­to­wym.

Jeśli cho­dzi o cha­rak­te­ry­styki trak­cyjne, samo­chód miał cecho­wać się m.in.:

 • pręd­ko­ścią mak­sy­malną co naj­mniej 90 km/h na dro­dze utwar­dzo­nej bez pojazdu na holu/zaczepie lub 35 km/h z holo­wa­nym pojaz­dem na dro­dze utwar­dzo­nej i 15 km/h na grun­to­wej;
 • zasię­giem na dro­dze utwar­dzo­nej 650 km i 400 km na grun­to­wej;
 • zdol­no­ścią do poko­ny­wa­nia pod­jaz­dów o kącie nachy­le­nia 20° i jazdy z prze­chy­le­niem bocz­nym 15°;
 • zdol­no­ścią do poko­ny­wa­nia prze­szkody wod­nej o głę­bo­ko­ści 0,8 m bez przy­go­to­wa­nia i 1,2 m po uprzed­nim przy­go­to­wa­niu;
 • mocą jed­nost­kową co naj­mniej 9 kW/t.

W spe­cy­fi­ka­cji zapi­sano także, że pojazd musi odpo­wia­dać nor­mom STANAG 3458 Ed 3 i STANAG 4062 w zakre­sie prze­wo­że­nia drogą lot­ni­czą, mor­ską i lądową, a także speł­niać normę kli­ma­tyczną NO-06-A101 ÷ A108 dla wyro­bów grupy N.14-UZ-II‑A (m.in. zakres tem­pe­ra­tur robo­czych −30…50°C, praca wypo­sa­że­nia do pręd­ko­ści wia­tru 20 m/s).
Wymagania obli­go­wały dostawcę do wypo­sa­że­nia pojazdu w układ cen­tral­nego pom­po­wa­nia kół (CPK), a także wkładki typu Run Flat, które powinny zapew­niać zdol­ność kon­ty­nu­owa­nia jazdy po prze­bi­ciu opony z pręd­ko­ścią do 40 km/h na dystan­sie co naj­mniej 40 km.

Element sys­temu

Rosomak S.A. mając dotąd doświad­cze­nia w zakre­sie opra­co­wy­wa­nia pojaz­dów tech­nicz­nych (KTO WRT) i w eks­plo­ata­cji pojaz­dów woj­sko­wych w warun­kach misji eks­pe­dy­cyj­nych, przy­stą­pił do pro­jektu będą­cego syn­tezą roz­wią­zań cywil­nych „wrec­ke­rów” i wyma­gań spe­cy­ficz­nych dla woj­sko­wego odbiorcy. Stąd też wybór firmy Cargotec Poland Sp. z o.o. jako głów­nego part­nera w tym przed­się­wzię­ciu, który nie tylko jest pol­skim przed­sta­wi­cie­lem reno­mo­wa­nych pro­du­cen­tów spe­cja­li­stycz­nego wypo­sa­że­nia (np. firmy Hiab), ale sam ma duże kom­pe­ten­cje w reali­za­cji zabu­dów spe­cja­li­stycz­nych na pod­wo­ziach cię­ża­ro­wych, w tym dla Sił Zbrojnych RP, a także cięż­kich holow­ni­ków dro­go­wych dla odbior­ców cywil­nych.

 • Andrzej Kiński

To jest skrócona wersja artykułu.

CZYTAJ E-WYDANIE KUP WYDANIE PAPIEROWE