W cie­niu Abramsa – moder­ni­za­cja Challengera 2

„Misyjny” Challenger 2 TES (Theatre Entry Standard), ważący wraz z pakietem opancerzenia i wyposażenia dodatkowego 74 tony! Czyni go to najcięższym użytkowanym w większej liczbie czołgiem w historii.

Misyjny” Challenger 2 TES (Theatre Entry Standard), ważący wraz z pakie­tem opan­ce­rze­nia i wypo­sa­że­nia dodat­ko­wego 74 tony! Czyni go to naj­cięż­szym użyt­ko­wa­nym w więk­szej licz­bie czoł­giem w histo­rii.

Wprowadzony do służby w 1994 roku bry­tyj­ski czołg pod­sta­wowy Challenger 2 powstał jako kolejne ogniwo w roz­woju Challengera 1 z 1983 r. i będąc kon­ty­nu­acją idei „czołgu naro­do­wego”, opra­co­wa­nego po osta­tecz­nym zarzu­ce­nia pla­nów „angli­cy­za­cji” czołgu M1 Abrams, czy Leopard 2.

Od początku wóz budził wiele kon­tro­wer­sji. Stosunkowo słaba jed­nostka napę­dowa – Perkins-Condor CV12 o mocy 883,2 kW/1200 KM wyda­wała się nie­wy­star­cza­jąco mocna dla 62,5‑tonowego czołgu (co cie­kawe, był to jeden z głów­nych zarzu­tów sta­wia­nych poprzed­ni­kowi o podob­nej masie i takim samym sil­niku). Jako inną poważną bolączkę wska­zy­wano uzbro­je­nie główne: 120 mm armatę Royal Ordnance L30A1 o bruz­do­wa­nym prze­wo­dzie lufy (kolejna mody­fi­ka­cja armaty L11A5 czołgu Challeneger 1, prace nad którą roz­po­częto na prze­ło­mie lat 50. i 60. XX wieku, a po raz pierw­szy zasto­so­wano ją w Chieftainie). Rozwiązanie to jest z dzi­siej­szego punktu widze­nia ana­chro­niczne, a obec­nie podobne uzbro­je­nie spo­tkać można jedy­nie w czoł­gach wywo­dzą­cych się z Chieftaina, obu Challengerach, a także indyj­skich Arjunach. Mała popu­lar­ność i brak moż­li­wo­ści wyko­rzy­sta­nia roz­po­wszech­nio­nej w NATO czoł­go­wej amu­ni­cji kali­bru 120 mm do armat gład­ko­lu­fo­wych powo­duje, że koniecz­ność samo­dziel­nego roz­wi­jana amu­ni­cji czoł­go­wej jest dla Brytyjczyków trudna tech­nicz­nie i bar­dzo kosz­towna. Pomimo tych wad, British Army otrzy­mała 408 czoł­gów Challenger 2 (kolej­nych 18 wyeks­por­to­wano do Omanu, który zaku­pił póź­niej dal­szych 20 z bry­tyj­skich nad­wy­żek).
  • Bartłomiej Kucharski

To jest skrócona wersja artykułu.

CZYTAJ E-WYDANIE KUP WYDANIE PAPIEROWE