Cheetah – nowy sys­tem prze­ciw­lot­ni­czy kate­go­rii C‑RAM

Zasadnicze elementy nowego systemu C-RAM – dwie zdwojone 35 mm armaty automatyczne GDF007, stanowisko kierowania ogniem i moduł wyrzutni pocisków Cheetah.

Zasadnicze ele­menty nowego sys­temu C‑RAM – dwie zdwo­jone 35 mm armaty auto­ma­tyczne GDF007, sta­no­wi­sko kie­ro­wa­nia ogniem i moduł wyrzutni poci­sków Cheetah.

Podczas wystawy African Aerospace & Defence (AAD 2016), która odbyła się w dniach 14 – 18 wrze­śnia br. w Pretorii, w Republice Południowej Afryki, firmy Rheinmetall Air Defence AG, Rheinmetall Denel Munitions RF (Pty) Ltd. i Denel Dynamics (oddział kon­cernu Denel SOC Ltd.) zapre­zen­to­wały wspól­nie kon­cep­cję nowego sys­temu obrony obiek­tów przed ostrza­łem arty­le­ryj­skim (rakie­tami nie­kie­ro­wa­nymi, poci­skami arty­le­ryj­skimi i gra­na­tami moź­dzie­rzo­wymi), inte­gru­ją­cego arty­le­ryj­skie i rakie­towe środki ogniowe.

Nowe roz­wią­za­nie ma łączyć – dobrze znane – ele­menty sys­temu Oerlikon Skyshield i kie­ro­wane poci­ski rakie­towe Cheetah, a jest odpo­wie­dzią prze­my­słu na wyma­ga­nie ope­ra­cyjne Południowoafrykańskich Narodowych Sił Obrony (South African National Defence Forces, SANDF), zwią­zane z pro­wa­dze­niem misji eks­pe­dy­cyj­nych i sku­teczną ochroną baz w cza­sie ich trwa­nia, a kon­kret­nie z wyko­rzy­sta­niem sił SANDF w misji Organizacji Narodów Zjednoczonych w Demokratycznej Republice Kongo. Autorzy kon­cep­cji oczy­wi­ście liczą także na zain­te­re­so­wa­nie innych poten­cjal­nych kon­tra­hen­tów, przede wszyst­kim z Afryki i Azji.

System hybry­dowy

Innowacją zapre­zen­to­wa­nej kon­cep­cji sys­temu do ochrony baz sił eks­pe­dy­cyj­nych jest wyko­rzy­sta­nie nowego poci­sku kie­ro­wa­nego bli­skiego zasięgu Cheetah. Sam sys­tem jest połą­cze­niem lufo­wego sys­temu Oerlikon Skyshield z 35 mm arma­tami auto­ma­tycz­nymi i sta­no­wi­skiem wykry­wa­nia oraz śle­dze­nia celów/kierowania ogniem z sys­te­mem rakie­to­wym Cheetah. Właśnie taka kom­bi­na­cja, według jej twór­ców, ma sku­tecz­nie, w pro­mie­niu 360°, w dzień i w nocy, zabez­pie­czać przed ata­kami z uży­ciem szybko zmie­nia­ją­cych swe pozy­cje środ­ków arty­le­ryj­skich – prze­no­śnych wyrzutni rakiet nie­kie­ro­wa­nych, moź­dzie­rzy czy też poci­sków wystrze­lo­nych z armat i hau­bic, mogą­cych być wyko­rzy­sta­nych do ostrzału sta­łych baz sił eks­pe­dy­cyj­nych i obo­zów woj­sko­wych pod­czas kon­flik­tów asy­me­trycz­nych, włącz­nie z ogniem pro­wa­dzo­nym z tere­nów zur­ba­ni­zo­wa­nych. Jego zaletą jest to, że może sku­tecz­nie zwal­czać nie tylko cele RAM (Rocket, Artillery, Mortar), ale także nie­wiel­kie bez­za­ło­gowe statki powietrzne, jak rów­nież „kla­syczne” środki napadu powietrz­nego i amu­ni­cję lot­ni­czą. Nie można zapo­mnieć o głów­nym wymogu sta­wia­nym wszyst­kim sys­te­mom C‑RAM, podob­nie jak i innym roz­wią­za­niom opra­co­wa­nym z myślą o zasto­so­wa­niu w kon­flik­tach asy­me­trycz­nych – rów­no­wa­dze mię­dzy kosz­tami środ­ków prze­zna­czo­nych do znisz­cze­nia celu, war­to­ścią (nie tylko finan­sową, ale także ope­ra­cyjną) bro­nio­nego obiektu czy insta­la­cji i ceną środka uży­tego do ataku. Według oświad­cze­nia przed­sta­wi­cieli Rheinmetall Air Defence AG, twór­com kon­cep­cji udało się uzy­skać akcep­to­walne wskaź­niki także w tej sfe­rze.
SANDF dys­po­nują obec­nie co naj­mniej 48 zdwo­jo­nymi 35 mm arma­tami prze­ciw­lot­ni­czymi GDF005, które są obec­nie moder­ni­zo­wane do stan­dardu GDF007. Kontrakt doty­czący wyko­na­nia tych prac został zawarty z Rheinmetall Air Defence AG 27 marca 2014 r., a ter­min jego ukoń­cze­nia okre­ślono na rok 2017. Umowa obej­muje także dostawę nie­ujaw­nio­nej liczby sys­te­mów kie­ro­wa­nia ogniem Skyshield, a także adap­ta­cję czę­ści zmo­der­ni­zo­wa­nych armat do strze­la­nia amu­ni­cją z pro­gra­mo­wal­nym roz­ca­le­niem AHEAD.

  • Miroslav Gyűrösi

To jest skrócona wersja artykułu.

CZYTAJ E-WYDANIE KUP WYDANIE PAPIEROWE