Centrum Serwisowo-Logistyczne czoł­gów Leopard 2

Czołgi Leopard 2A5 przed halą Wojskowych Zakładów Motoryzacyjnych S.A. Obsługa tych wozów leży w gestii poznańskiej placówki.

Czołgi Leopard 2A5 przed halą Wojskowych Zakładów Motoryzacyjnych S.A. Obsługa tych wozów leży w gestii poznań­skiej pla­cówki.

W uzbro­je­niu Sił Zbrojnych RP jest aktu­al­nie 247 czoł­gów pod­sta­wo­wych Leopard 2 w tym 142 wer­sji Leopard 2A4, które są pod­da­wane moder­ni­za­cji do stan­dardu 2PL, a także 105 wer­sji Leopard 2A5, które są naj­lep­szymi (o naj­wyż­szym poten­cjale bojo­wym) czoł­gami, jakimi dziś dys­po­nują Wojska Pancerne i Zmechanizowane.

Począwszy od 2002 r., tj. od chwili roz­po­czę­cia eks­plo­ata­cji przez Wojsko Polskie czoł­gów Leopard 2 aż do 2014 r. nie udało się stwo­rzyć warun­ków do reali­za­cji obsług tych czoł­gów przez kra­jowy poten­cjał prze­my­słowy. Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. (PGZ), kie­ru­jąc się zasadą opty­ma­li­za­cji wyko­rzy­sta­nia posia­da­nych zaso­bów i przede wszyst­kim zabez­pie­cze­nia potrzeb SZ RP, roz­dzie­liła kom­pe­ten­cje pro­duk­towe bez naru­sza­nia zasady rów­nego trak­to­wa­nia spółek. I tak czołgi Leopard 2A5 i zespoły napę­dowe do obu wer­sji czoł­gów są w zakre­sie kom­pe­ten­cyj­nym Wojskowych Zakładów Motoryzacyjnych S.A., nato­miast czołgi Leopard 2A4/2PL leżą w gestii Zakładów Mechanicznych BUMAR-ŁABĘDY S.A.
Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne S.A. (WZM), jako pierw­sze przed­się­bior­stwo w Polsce, utwo­rzyły poten­cjał kra­jowy do obsług czoł­gów Leopard 2. W 2014 r. czoł­gów Leopard 2A4, zaś w roku następ­nym Leopard 2A5. Cele, jakie przy­świe­cały pod­ję­ciu przez zarząd WZM decy­zji o utwo­rze­niu tego poten­cjału, to:

 • wzrost bez­pie­czeń­stwa pań­stwa poprzez wzmoc­nie­nie mili­tar­nego sys­temu obron­nego;
 • zaspo­ko­je­nie potrzeb SZ RP we wszyst­kich obsza­rach nie­zbęd­nych do utrzy­my­wa­nia w peł­nej spraw­no­ści tech­nicz­nej czoł­gów Leopard 2, w opar­ciu o poten­cjał kra­jowy zarówno w cza­sie „P”, jak i „W”;
 • roz­wój kra­jo­wego prze­my­słu;
 • roz­wój gospo­dar­czy kraju i wzrost przy­cho­dów budżetu;
 • inwe­sty­cje w kapi­tał ludzki.

Partnerem stra­te­gicz­nym WZM, wspie­ra­ją­cym roz­wój tego poten­cjału jest Krauss-Maffei Wegmann GmbH & Co KG – pro­du­cent czoł­gów Leopard 2. Istotą tej współ­pracy jest wspar­cie WZM przez KMW wyłącz­nie w obsza­rach ocze­ki­wa­nych przez pol­ską firmę, w tym w szcze­gól­no­ści w zakre­sie:
doku­men­ta­cji tech­nicz­nej, dostaw czę­ści zamien­nych i spe­cja­li­stycz­nego oprzy­rzą­do­wa­nia;

 • szko­leń roz­wi­ja­ją­cych kom­pe­ten­cje;
 • wspar­cia aktyw­no­ści na ryn­kach euro­pej­skich i udział w nim pod­mio­tów kra­jo­wych;
 • asy­sty tech­nicz­nej, w tym przy­padku przy polo­ni­za­cji przez WZM klu­czo­wych pod­ze­spo­łów czołgu.

Partnerstwo WZM z Krauss-Maffei Wegmann jest korzystne dla SZ RP, ponie­waż ma istotny wpływ na zabez­pie­cze­nie logi­styczne dostaw czę­ści zamien­nych w okre­sie użyt­ko­wa­nia sprzętu woj­sko­wego.
Centrum Serwisowo-Logistyczne „CSL – WZM – LEOPARD 2” ma na celu zaspo­ko­je­nie potrzeb SZ RP we wszyst­kich obsza­rach nie­zbęd­nych do utrzy­my­wa­nia w peł­nej spraw­no­ści tech­nicz­nej czoł­gów Leopard 2. Elementami „CSL – WZM – LEOPARD 2” są:

 • spe­cjal­nie prze­zna­czona do obsługi czoł­gów hala wypo­sa­żona w naj­no­wo­cze­śniej­szą, spe­cja­li­styczną infra­struk­turę;
 • Centrum Zespołów Napędowych, prze­zna­czone do pro­jek­to­wa­nia, budowy, ser­wi­so­wa­nia i moder­ni­za­cji szybko wymien­nych zespo­łów napę­do­wych typu power-pack do wszyst­kich pojaz­dów woj­sko­wych będą­cych w wypo­sa­że­niu SZ RP;
 • Autoryzowane Centrum Serwisowe, zapew­nia­jące użyt­kow­ni­kom sprzętu asy­stę tech­niczną wraz z cało­do­bo­wym ser­wi­sem mobil­nym, obej­mu­ją­cym zarówno ser­wis gwa­ran­cyjny, jak i obsługę pogwa­ran­cyjną;
 • Magazyn Buforowy, zapew­nia­jący cią­głość dzia­łań w zakre­sie sta­łego zabez­pie­cze­nia czę­ści zamien­nych i zapa­sów wiel­ko­ga­ba­ry­to­wych;
 • Centrum Szkolenia Specjalistycznego, ofe­ru­jące użyt­kow­ni­kom i służ­bom tech­nicz­nym wyso­ko­spe­cja­li­styczne szko­le­nia teo­re­tyczne oraz prak­tyczne w zakre­sie obsługi pojaz­dów.

 • WZM S.A., Andrzej Kiński

To jest skrócona wersja artykułu.

CZYTAJ E-WYDANIE KUP WYDANIE PAPIEROWE