Budżet MON 2017

samolot F-16 Jastrząb

W ramach środ­ków budżetu MON na 2017 r. kon­ty­nu­owany będzie pro­gram zakupu poci­sków manew­ru­ją­cych JASSM i mody­fi­ka­cji samo­lo­tów F‑16C/D Jastrząb.

Podobnie jak w przy­padku innych resor­tów, tak i dla Ministerstwa Obrony Narodowej naj­waż­niej­szym czyn­ni­kiem doty­czą­cym jego funk­cjo­no­wa­nia w danym roku jest budżet. Od niego zależą teo­re­tyczny stan liczebny woj­ska i pra­cow­ni­ków cywil­nych, wiel­kość inwe­sty­cji budow­la­nych i remon­to­wych, zakupy nowego uzbro­je­nia i wypo­sa­że­nia, środ­ków mate­ria­ło­wych do bie­żą­cej eks­plo­ata­cji, remon­tów już eks­plo­ato­wa­nego sprzętu oraz inten­syw­ność szko­le­nia wojsk. Zatem budżet decy­duje o wszyst­kim. Najpierw powstaje jego plan, póź­niej jest uchwa­lany przez par­la­ment w ramach ustawy budże­to­wej, następ­nie Minister ON wydaje swoją decy­zję budże­tową. Jest ona w ciągu roku wie­lo­krot­nie zmie­niana, nato­miast prak­tyczne wyko­rzy­sta­nie budżetu, po zakoń­cze­niu danego roku, jest oce­nia­nie przez Najwyższą Izbę Kontroli w corocz­nym spra­woz­da­niu.

Budżet Ministerstwa Obrony Narodowej (MON) jest wypad­kową moż­li­wo­ści finan­so­wych pań­stwa i głów­nych celów dzia­łal­no­ści tego resortu na dany rok. Cele te okre­śla się na pod­sta­wie aktu­al­nych doku­men­tów. W przy­padku 2017 r. są to:
❚ Strategia roz­woju sys­temu bez­pie­czeń­stwa naro­do­wego Rzeczypospolitej Polskiej 2022;
❚ Główne kie­runki roz­woju Sił Zbrojnych RP (SZ RP) oraz ich przy­go­to­wań do obrony pań­stwa na lata 2017 – 2026;
❚ Szczegółowe kie­runki prze­bu­dowy i moder­ni­za­cji SZ RP na lata 2013 – 2018;
❚ Program roz­woju SZ RP w latach 2013 – 2022;
❚ Program Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych RP w latach 2017 – 2026.
Podstawowe cele na 2017 r. to: zwięk­sze­nie poten­cjału obron­nego, pod­wyż­sze­nie stop­nia nowo­cze­sno­ści sprzętu woj­sko­wego oraz dosto­so­wa­nie zaso­bów i moder­ni­za­cja infra­struk­tury zgod­nie z potrze­bami SZ RP, z uwzględ­nie­niem pro­cesu przyj­mo­wa­nia na naszym tery­to­rium Sojuszniczych Sił Wzmocnienia NATO. Ma to być sys­te­ma­tycz­nie osią­gane poprzez m.in.: utrzy­ma­nie i roz­wój zdol­no­ści ope­ra­cyj­nych SZ RP do prze­ciw­sta­wie­nia się zagro­że­niom mili­tar­nym (w tym hybry­do­wym) oraz do odstra­sza­nia poten­cjal­nego prze­ciw­nika, reali­za­cję zadań sojusz­ni­czych (roz­wój Wielonarodowej Dywizji Północny-Wschód, przy­ję­cie na tery­to­rium RP pod­od­dzia­łów z wybra­nych państw w ramach bata­lio­no­wej grupy bojo­wej, rota­cyjną obec­ność pod­od­dzia­łów SZ RP w pań­stwach bał­tyc­kich) oraz zin­ten­sy­fi­ko­wa­nie współ­pracy sojusz­ni­czej w zakre­sie przy­go­to­wa­nia i pro­wa­dze­nia wspól­nych ćwi­czeń w ukła­dzie wie­lo­na­ro­do­wym oraz koali­cyj­nym. Niezbędna będzie dal­sza roz­bu­dowa infra­struk­tury woj­sko­wej goto­wej do przy­ję­cia Sojuszniczych Sił Wzmocnienia NATO. Ponadto mają być pod­jęte nastę­pu­jące dzia­ła­nia: wzmoc­nie­nie poten­cjału jed­no­stek dys­lo­ko­wa­nych na wscho­dzie kraju, for­mo­wane Wojska Obrony Terytorialnej (sześć bry­gad), zwięk­sze­nie stanu oso­bo­wego żoł­nie­rzy (o 3500), kon­ty­nu­owane prace przy roz­wi­nię­ciu i funk­cjo­no­wa­niu sys­temu obrony prze­ciw­lot­ni­czej oraz prze­ciw­ra­kie­to­wej, a przede wszyst­kim moder­ni­za­cja tech­niczna SZ RP. Innymi, cią­gle aktu­al­nymi, celami MON są m.in.: wzmoc­nie­nie poziomu bez­pie­czeń­stwa oraz pozy­cji RP na are­nie mię­dzy­na­ro­do­wej, roz­wój bez­pie­czeń­stwa cyber­ne­tycz­nego, obrona cyber­prze­strzeni i kryp­to­lo­gia oraz utrzy­my­wa­nie zdol­no­ści do reali­za­cji zadań obron­nych przez organy admi­ni­stra­cji publicz­nej i przed­się­bior­stwa.
Przegląd budżetu 2017 r. warto roz­po­cząć od sta­nów oso­bo­wych SZ RP, które w ostat­nich latach stop­niowo zwięk­szają swoją liczeb­ność. Należy przy tym roz­róż­nić liczeb­ność eta­tową (czyli ilu żoł­nie­rzy powinno słu­żyć, aby ukom­ple­to­wać wszyst­kie jed­nostki i insty­tu­cje w 100% eta­tów czasu pokoju) oraz budże­towe limity sta­nów śred­nio­rocz­nych żoł­nie­rzy i funk­cjo­na­riu­szy (czyli na ilu żoł­nie­rzy śred­nio w roku budżet prze­wi­dział środki finan­sowe na wyna­gro­dze­nia i pozo­stałe koszty służby woj­sko­wej). Zawsze liczeb­ność eta­towa jest więk­sza od limi­tów budże­to­wych, ponie­waż nigdy jed­nost­kom woj­sko­wym, nawet teo­re­tycz­nie, nie przy­dziela się środ­ków na 100% ukom­ple­to­wa­nia. Stany fak­tyczne, czyli ewi­den­cyjne, są w zasa­dzie zawsze jesz­cze niż­sze od eta­to­wych i od limi­tów budże­to­wych. Wynika to z bie­żą­cej rota­cji kadr, czyli zwol­nień i powo­łań nowych żoł­nie­rzy. Na 2017 r. zapla­no­wano liczbę zwol­nień z zawo­do­wej służby woj­sko­wej na pozio­mie 5000 żoł­nie­rzy. Prawdziwa liczba będzie oczy­wi­ście znana dopiero po zakoń­cze­niu tego roku. W budże­cie zapla­no­wano liczbę 5000 żoł­nie­rzy, aby zapew­nić środki finan­sowe na odprawy i inne koszty zwią­zane z zakoń­cze­niem służby woj­sko­wej.
Zgodnie z decy­zją Ministra ON Szef Sztabu Generalnego WP ma przed­sta­wić mu do akcep­ta­cji pro­jekt podziału dodat­ko­wych 3500 sta­no­wisk eta­to­wych żoł­nie­rzy zawo­do­wych. Równocześnie ma wska­zać jed­nostki woj­skowe, któ­rych zwięk­sze­nie sta­nów będzie doty­czyć. Oczywiście, ma w tym uwzględ­nić nowo powsta­jące Wojska Obrony Terytorialnej (WOT). Środki finan­sowe na 3500 dodat­ko­wych żoł­nie­rzy zawo­do­wych wyni­kają z „Planu wzmoc­nie­nia bez­pie­czeń­stwa pań­stwa”. W poprzed­nim budże­cie na 2016 r. zagwa­ran­to­wano środki na 101 500 żoł­nie­rzy zawo­do­wych, a w jesz­cze wcze­śniej­szym, na 2015 r., na 100 000 żoł­nie­rzy.
  • Piotr Janowski

To jest skrócona wersja artykułu.

CZYTAJ E-WYDANIE KUP WYDANIE PAPIEROWE