Budżet Ministerstwa Obrony Narodowej na 2018 rok

Prototypowy niszczyciel min ORP Kormoran projektu 258 pokazuje, ze mozna w Polsce budowac nowoczesne okrety. Jednakze jednostek tej i innych klas potrzeba wiele i szybko.

Prototypowy nisz­czy­ciel min ORP Kormoran pro­jektu 258 poka­zuje, ze mozna w Polsce budo­wac nowo­cze­sne okrety. Jednakze jed­no­stek tej i innych klas potrzeba wiele i szybko.

Budżet pań­stwa na 2018 rok został uchwa­lony przez Sejm 11 stycz­nia, Senat 19 stycz­nia nie wniósł do niego popra­wek i został on skie­ro­wany do pod­pisu przez Prezydenta RP. Tymczasem Decyzja budże­towa Ministra Obrony Narodowej nr 1/MON została przez niego pod­pi­sana już 4 stycz­nia. Możliwe, iż miało to zwią­zek z rychłą dymi­sją mini­stra Antoniego Macierewicza. Podpisanie decy­zji budże­to­wej MON przed pod­pi­sa­niem ustawy budże­to­wej przez Prezydenta RP miało miej­sce chyba po raz pierw­szy.

Limit wydat­ków obron­nych na 2018 rok został okre­ślony zgod­nie z nową for­mułą kształ­to­wa­nia tych wydat­ków na pozio­mie 2% pro­duktu kra­jo­wego brutto bie­żą­cego roku pla­ni­stycz­nego (a nie poprzed­niego). W związku z tym limit ten wyniósł 41.144.000 tys. PLN, z tego:

 • 40.348.339 tys. w czę­ści 29 budżetu pań­stwa, czyli obrona naro­dowa;
 • 795.661 tys. w dziale 752 obrona naro­dowa, ujęte w pozo­sta­łych czę­ściach budżetu pań­stwa.

Poza budże­tem MON wspo­mniana kwota została zapla­no­wana na:

 • 91.421 tys. na wydatki na zabez­pie­cze­nie reali­za­cji zadań wyni­ka­ją­cych z „Programu poza­mi­li­tar­nych przy­go­to­wań obron­nych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2017 – 2026”;
 • 25.500 tys. na wydatki zwią­zane z reali­za­cją „Programu Mobilizacji Gospodarki na lata 2017 – 2026”;
 • 204.787 tys. na wydatki na reali­za­cję pro­jek­tów badaw­czych i celo­wych;
 • 38.665 tys. na wydatki na dzia­łal­ność jed­no­stek orga­ni­za­cyj­nych pro­ku­ra­tury powszech­nej wła­ści­wych w spra­wach woj­sko­wych;
 • 395.688 tys. na uzu­peł­nie­nie wydat­ków z prze­zna­cze­niem na reali­za­cję przed­się­wzięć: sprzęt trans­por­towy, uzbro­je­nia i tech­niki spe­cjal­nej, infor­ma­tyki i łącz­no­ści oraz wypo­sa­że­nie oso­bi­ste i ochronne funk­cjo­na­riu­szy, w ramach „Programu Modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017 – 2020”;
 • 39.600 tys. na uzu­peł­nie­nie wydat­ków z prze­zna­cze­niem na sfi­nan­so­wa­nie przed­się­wzię­cia zwią­za­nego z zapo­bie­ga­niem nega­tyw­nym skut­kom defi­cytu pilo­tów w Śmigłowcowej Służbie Ratownictwa Medycznego (HEMS) oraz moder­ni­za­cji samo­lo­to­wego zespołu trans­por­to­wego w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym w Warszawie.

Poza tym zada­nia zwią­zane z obron­no­ścią zostaną wsparte dodat­ko­wymi środ­kami:

 • 155.617 tys. z pań­stwo­wego fun­du­szu celo­wego – Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych;
 • 77.098 tys. ze środ­ków finan­so­wych przy­zna­nych przez NATO w ramach uczest­nic­twa Polski w „Programie Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Dziedzinie Bezpieczeństwa NSIP”.

Podział samego budżetu MON, czyli czę­ści 29, w wyso­ko­ści 40.348.339 tys. PLN zawiera tabela nr 1. Z tej sumy wydatki mająt­kowe wyniosą 10.849.329 tys. Gdy doli­czy się 468.601 tys. takich wydat­ków z pozo­sta­łych czę­ści budżetu pań­stwa, łącz­nie da to sumę 11.317.930 tys. PLN, co sta­nowi ok. 27,5% pla­no­wa­nych ogó­łem wydat­ków. Jest to wię­cej niż usta­wowo wyma­gany poziom 20% wydat­ków mająt­ko­wych.
Zaplanowane wydatki mają zapew­nić upo­sa­że­nia dla 110 000 żoł­nie­rzy i 2211 funk­cjo­na­riu­szy służb kontr­wy­wiadu i wywiadu woj­sko­wego. Dokładny podział tych liczb zawiera tabela nr 2. Limit 110 000 żoł­nie­rzy w 2018 r. jest więk­szy o 5000 w porów­na­niu z 2017 r. Wynika to z przy­ję­tego rzą­do­wego „Planu wzmoc­nie­nia bez­pie­czeń­stwa pań­stwa”. Ponad te limity żoł­nie­rzy i funk­cjo­na­riu­szy zapla­no­wano dodat­kowe środki na utrzy­ma­nie 5000 kan­dy­da­tów na żoł­nie­rzy zawo­do­wych, 12 000 żoł­nie­rzy Narodowych Sił Rezerwowych (NSR) i 17 142 żoł­nie­rzy tery­to­rial­nej służby woj­sko­wej. Oczywiście, wszyst­kie wymie­nione liczby to stany śred­nio­roczne. Ewidencyjne stany są zmienne, rów­nież ze względu na zwol­nie­nia żoł­nie­rzy zawo­do­wych ze służby. Na 2018 r. zapla­no­wano 4150 takich odejść.
Oprócz żoł­nie­rzy budżet MON na 2018 r. prze­wi­duje środki na fun­dusz wyna­gro­dzeń dla mak­sy­mal­nie 51 758 pra­cow­ni­ków cywil­nych woj­ska (w tym 47 481 w jed­nost­kach budże­to­wych, 3874 w uczel­niach woj­sko­wych, 333 w insty­tu­cjach kul­tury, 70 w insty­tu­cji gospo­darki budże­to­wej). W ramach tego limitu ujęto sie­dem osób zaj­mu­ją­cych kie­row­ni­cze sta­no­wi­ska pań­stwowe oraz 2839 pra­cow­ni­ków i urzęd­ni­ków kor­pusu służby cywil­nej.
Ogółem na wyna­gro­dze­nia i upo­sa­że­nia zapla­no­wano sumę 9.822.878 tys. PLN. Natomiast na wypłatę świad­czeń eme­ry­talno-ren­to­wych i dodat­ków zosta­nie prze­zna­czo­nych 6.756.711 tys. Ta ostat­nia kwota prze­zna­czona jest dla śred­nio­rocz­nego poziomu 162 856 świad­cze­nio­bior­ców. Nadal stan eme­ry­tów i ren­ci­stów
1,5 raza prze­kra­cza stan czyn­nych w służ­bie żoł­nie­rzy.
Oficjalne cele resortu obrony na 2018 r. nie odbie­gają od lat poprzed­nich. Koncentrują się na: moder­ni­za­cji tech­nicz­nej, zwięk­sze­niu zdol­no­ści bojo­wych, cią­głym szko­le­niu, roz­woju Wojsk Obrony Terytorialnej i sze­regu innych stan­dar­do­wych dla MON zadań. Czytelników „Wojska i Techniki” zapewne naj­bar­dziej zain­te­re­sują infor­ma­cje doty­czące pla­no­wa­nych zaku­pów tech­niki woj­sko­wej.

 • Paweł Janowski

To jest skrócona wersja artykułu.

CZYTAJ E-WYDANIE KUP WYDANIE PAPIEROWE