Brygada Lotnictwa Marynarki Wojennej

Sześć hangarów w Darłowie zostało zbudowanych na mocy umowy z grudnia 2015 r.

Sześć han­ga­rów w Darłowie zostało zbu­do­wa­nych na mocy umowy z grud­nia 2015 r.

Brygada Lotnictwa MW jest jedną z jed­no­stek Sił Zbrojnych RP, w któ­rych jest naj­bar­dziej inten­syw­nie pro­wa­dzona moder­ni­za­cja sprzętu i infra­struk­tury. W pierw­szej kolej­no­ści doty­czy to śmi­głow­ców, będą­cych głów­nym wypo­sa­że­niem pol­skiego lot­nic­twa mor­skiego. Obok takich zadań, jak poszu­ki­wa­nie i zwal­cza­nie okrę­tów pod­wod­nych oraz wspar­cie sił nawod­nych i spe­cjal­nych, Brygada Lotnictwa MW zapew­nia rów­nież zabez­pie­cze­nie ratow­ni­cze pol­skiej strefy odpo­wie­dzial­no­ści SAR (Search and Rescue) na Morzu Bałtyckim.

W tym roku obcho­dzimy 60 rocz­nicę eks­plo­ata­cji śmi­głow­ców w Marynarce Wojennej. Przez ten czas wiro­płaty pol­skiego lot­nic­twa mor­skiego rato­wały życie na morzu, pro­wa­dziły dzia­ła­nia prze­ciwko okrę­tom pod­wod­nym i nawod­nym, trans­por­to­wały ludzi, ładunki i sprzęt. Udowodniły swą uży­tecz­ność w śro­do­wi­sku mor­skim, gdzie liczą się moż­li­wo­ści wyko­na­nia zawisu oraz startu i lądo­wa­nia z małych powierzchni.
Po rezy­gna­cji 4 paź­dzier­nika 2016 r. z zakupu od Airbus Helicopters 50 wie­lo­za­da­nio­wych śmi­głow­ców śred­nich H.225M w kilku róż­nych wer­sjach, prze­zna­czo­nych do wyko­na­nia okre­ślo­nych zadań, Ministerstwo Obrony Narodowej ogło­siło prze­targ na śmi­głowce dla Marynarki Wojennej i Wojsk Specjalnych. Później postę­po­wa­nie prze­tar­gowe podzie­lono na dwa odrębne postę­po­wa­nia. Oferty śmi­głow­ców mor­skich zło­żyły Leonardo – AW101 i Airbus Helicopters – H.225M, ta druga firma jed­nak wyco­fała się z postę­po­wa­nia 30 listo­pada 2018 r.

W ocze­ki­wa­niu na AW101

26 kwiet­nia 2019 r. Inspektorat Uzbrojenia MON oraz kon­cern Leonardo pod­pi­sali kon­trakt na zakup dla Brygady Lotnictwa MW czte­rech śmi­głow­ców wie­lo­za­da­nio­wych AW101, które mają zostać dostar­czone użyt­kow­ni­kowi do końca 2022 r.; war­tość kon­traktu – 1,65 mld PLN, jest on reali­zo­wany jako pilna potrzeba ope­ra­cyjna. Wraz ze śmi­głow­cami zaku­pi­li­śmy pakiet szko­le­niowy i logi­styczny wraz ze sprzę­tem medycz­nym. Umowa ta pozwoli na wyco­fa­nie z eks­plo­ata­cji czter­dzie­sto­let­nich śmi­głow­ców zwal­cza­nia okrę­tów pod­wod­nych Mi-14PŁ oraz poszu­ki­waw­czo-ratow­ni­czych Mi-14PŁ/R.
Pod koniec ubie­głego roku Leonardo poin­for­mo­wał o ukoń­cze­niu pierw­szej par­tii kom­po­nen­tów struk­tu­ral­nych prze­zna­czo­nych dla zamó­wio­nych śmi­głow­ców. W nale­żą­cych do wło­skiego kon­cernu zakła­dach WSK „PZL-Świdnik” S.A. wypro­du­ko­wano dolną przed­nią część kadłuba (pod­łogę kabiny pilo­tów) oraz płytę sufi­tową. Montaż osta­teczny czte­rech AW101 będzie reali­zo­wany w zakła­dach Leonardo w Yeovil w Wielkiej Brytanii. Tam wła­śnie kie­ro­wane są kom­po­nenty powsta­jące w Świdniku. Uzupełnieniem pro­duk­cji są umowy off­se­towe, które pod­pi­sano 8 stycz­nia 2020 r. w Wojskowych Zakładach Lotniczych nr 1 S.A. w Łodzi. W WZL nr 1 S.A. zosta­nie ulo­ko­wa­nych dzie­więć pro­jek­tów off­se­to­wych, dzięki czemu sta­nie się on licen­cjo­no­wa­nym Centrum Wsparcia Eksploatacji Śmigłowców AW101 wyko­rzy­sty­wa­nych przez pol­skie lot­nic­two mor­skie.
Jak dotych­czas Inspektorat Uzbrojenia MON nie udzie­lił szcze­gó­ło­wej infor­ma­cji na temat wypo­sa­że­nia zada­nio­wego zamó­wio­nych śmi­głow­ców w kon­fi­gu­ra­cji do zwal­cza­nia okrę­tów pod­wod­nych ASW (Anti-Submarine Warfare) oraz ratow­nic­twa bojo­wego na morzu CSAR (Combat Search and Rescue). Jest tak, ponie­waż: szcze­gó­łowe infor­ma­cje doty­czące ich wypo­sa­że­nia oraz ele­men­tów kon­struk­cyj­nych sta­no­wią infor­ma­cję nie­jawną i pod­le­gają usta­wo­wej ochro­nie.
Obecnie trwa żmudny pro­ces przy­go­to­wa­nia infra­struk­tury do przy­ję­cia nowych stat­ków powietrz­nych. Widać to naj­le­piej na lot­ni­sku w Darłowie, które jest czę­ścią 44. Bazy Lotnictwa Morskiego z dowódz­twem w Siemirowicach. Dzięki uprzej­mo­ści Dowództwa Brygady Lotnictwa MW oraz per­so­nelu Darłowskiej Grupy Lotniczej była moż­liwa wizyta Autora w Darłowie w celu zapo­zna­nia się z postę­pami prac mają­cych na celu dosto­so­wa­nie infra­struk­tury do wdro­że­nia i umoż­li­wie­nia eks­plo­ata­cji nowego sprzętu.
Jak się oka­zało na miej­scu, już dziś dar­łow­ska jed­nostka jest dobrze przy­go­to­wana na przy­ję­cie AW101. Jest to wynik wcze­śniej­szych zabie­gów zwią­za­nych z moder­ni­za­cją dotych­czas ist­nie­ją­cej infra­struk­tury, jak i budową nowych obiek­tów – te ostat­nie powstają w wyniku umowy pod­pi­sa­nej w grud­niu 2015 r. przez kon­sor­cjum firm IDS-BUD S.A. oraz AJM Sp. z o.o. z 17. Terenowym Oddziałem Lotniskowym w Gdańsku w ramach pro­gramu ope­ra­cyj­nego „Śmigłowce wspar­cia bojo­wego, zabez­pie­cze­nia i VIP”. Wśród nich należy wymie­nić nowe han­gary (sześć sztuk, każdy dla dwóch śmi­głow­ców), budynki socjalne, straż­nicę dla straży pożar­nej oraz drogę koło­wa­nia wraz z płytą posto­jową.
Dodatkowo na lot­ni­sku w Darłowie zmo­der­ni­zo­wano han­gar prze­zna­czony dla obsług tech­nicz­nych. W ciągu kolej­nych mie­sięcy prze­wi­duje się także zakoń­cze­nie prac moder­ni­za­cyj­nych obiektu, który będzie słu­żyć jako han­gar dla pojaz­dów spe­cjal­nych obsługi naziem­nej – ze względu na rosnący sto­pień kom­pli­ka­cji tech­nicz­nej oraz war­tość, obec­nie powinny być one gara­żo­wane i mniej nara­żone na dłu­go­trwałe oddzia­ły­wa­nie warun­ków atmos­fe­rycz­nych. Po zakoń­cze­niu cało­ści, będzie można spo­koj­nie powie­dzieć, że lot­ni­sko w Darłowie będzie jed­nym z naj­no­wo­cze­śniej­szych w Siłach Zbrojnych RP.

Anakondy w kom­ple­cie

W pierw­szym kwar­tale bie­żą­cego roku dobie­gnie końca także pro­gram moder­ni­za­cji i dopo­sa­że­nia śmi­głow­ców ratow­nic­twa mor­skiego W‑3WA i W‑3WARM Anakonda, które w licz­bie ośmiu sztuk reali­zują zada­nia poszu­ki­waw­czo-ratow­ni­cze SAR na Morzu Bałtyckim. W ramach pierw­szej fazy pro­gramu moder­ni­za­cji zakłady WSK „PZL-Świdnik” S.A. uno­wo­cze­śniły i dopro­wa­dziły do jed­no­li­tego stan­dardu pięć śmi­głow­ców, w tym dwa W‑3T i trzy W‑3RM, któ­rych dostawa była suk­ce­syw­nie pro­wa­dzona od 2017 r. Ponadto w 2016 r. pod­pi­sano dodat­kową umowę na moder­ni­za­cję trzech pozo­sta­łych śmi­głow­ców.
Pierwszy egzem­plarz z dru­giej tran­szy z nume­rem bocz­nym 0813 dostar­czono do 43. Bazy Lotnictwa Morskiego w Gdyni-Babich Dołach w dniu 31 paź­dzier­nika 2018 r. Następnie powró­cił egzem­plarz z nume­rem 0815. Na ostat­nim śmi­głowcu 0906 – pro­ces wpro­wa­dza­nia zmian i prób for­mal­nie zakoń­czono na początku bie­żą­cego roku, jed­nak zde­cy­do­wano się na wyko­na­nie na nim od razu prac okre­so­wych i dla­tego jego dostawa zosta­nie zre­ali­zo­wana w ter­mi­nie póź­niej­szym.

  • Łukasz Pacholski

To jest skrócona wersja artykułu.

CZYTAJ E-WYDANIE KUP WYDANIE PAPIEROWE