Broń z Zakładów Mechanicznych Tarnów dla Wojsk Obrony Terytorialnej

Karabiny wyborowe produkowane przez ZM Tarnów S.A. (od lewej): 7,62 mm Bor, 12,7 mm Tor i 8,6 mm Alex.

Karabiny wybo­rowe pro­du­ko­wane przez ZM Tarnów S.A. (od lewej): 7,62 mm Bor, 12,7 mm Tor i 8,6 mm Alex.

16 listo­pada br. Sejm RP przy­jął ustawę powo­łu­jącą Wojska Obrony Terytorialnej, jako piąty rodzaj Sił Zbrojnych RP. W 2019 r. for­ma­cja ta ma liczyć 50 000 żoł­nie­rzy. Aby wyko­ny­wać swoje zada­nia, żoł­nie­rze ci muszą być nale­ży­cie uzbro­jeni. Odpowiednią broń dla nich ofe­rują Zakłady Mechaniczne Tarnów S.A.

Wojska Obrony Terytorialnej (WOT) będą lekką pie­chotą, prze­miesz­cza­jącą się pojaz­dami tere­no­wymi, a czę­ściowo koło­wymi wozami opan­ce­rzo­nymi. Będą to oddziały odpo­wie­dzialne za kon­tro­lo­wa­nie i bro­nie­nie rejo­nów swo­jego sta­cjo­no­wa­nia o dobrze zna­nej sobie topo­gra­fii. W odróż­nie­niu od wojsk ope­ra­cyj­nych, bry­gady WOT nie będą pro­wa­dzić dzia­łań manew­ro­wych. Muszą za to wypeł­nić „pustkę” w prze­strzeni ope­ra­cyj­nej poprzez zaję­cie obsza­rów nie­za­bez­pie­czo­nych przez jed­nostki ope­ra­cyjne, aby blo­ko­wać swo­bodę prze­miesz­cza­nia się nie­przy­ja­ciel­skich oddzia­łów, choćby dywer­syj­nych. Na obsza­rach swo­jej odpo­wie­dzial­no­ści WOT będą rów­nież: zabez­pie­czać lokalną infra­struk­turę, głów­nie cywilną, lecz nie­zbędną do funk­cjo­no­wa­nia pań­stwa; będą peł­nić służbę war­tow­ni­czą przed istot­nymi insty­tu­cjami i urzę­dami; usta­na­wiać punkty kie­ro­wa­nia prze­pły­wem wojsk i lud­no­ści cywil­nej; ochra­niać sku­pi­ska lud­no­ści cywil­nej, w tym także uchodź­ców, przed dywer­sją lub pro­wo­ka­cjami.
Mając to na uwa­dze, a zna­jąc spe­cy­fikę pola walki, Zakłady Mechaniczne Tarnów S.A., nale­żące do Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A., ofe­rują sze­reg swo­ich wyro­bów, dosto­so­wa­nych do potrzeb WOT. Jest to zara­zem uzbro­je­nie, które w więk­szo­ści spraw­dziło się już w eks­plo­ata­cji, a w nie­któ­rych przy­pad­kach także w walce.

Rodzina kara­bi­nów wybo­ro­wych Bor, Alex i Tor

ZM Tarnów może uzbroić WOT w kom­pletny zestaw kara­bi­nów wybo­ro­wych (kw) w trzech kali­brach, czyli kw Bor na amu­ni­cję 7,62×51 mm (.308 Winchester), kw Alex na amu­ni­cję 8,6×70 mm (.338 Lapua Magnum) i WKW Tor na amu­ni­cję 12,7×99 mm (.50 BMG). Bor, Alex i Tor mają ana­lo­giczną kon­struk­cję. Są to kara­biny powta­rzalne w ukła­dzie bez­kol­bo­wym, dzięki czemu mają dłu­gie lufy (odpo­wied­nio: 660, 660 i 880 mm) przy korzyst­nej dłu­go­ści cał­ko­wi­tej. W prze­ci­wień­stwie do kara­bi­nów samo­pow­ta­rzal­nych, zamki Bora, Alexa i Tora nie mają cięż­kich czę­ści rucho­mych, co sprzyja wyso­kiej cel­no­ści.

  • Adam M. Maciejewski

To jest skrócona wersja artykułu.

CZYTAJ E-WYDANIE KUP WYDANIE PAPIEROWE