Bojowy wóz pie­choty Rheinmetall Lynx

Bojowy wóz piechoty Lynx łączy w sobie najnowsze rozwiązania w zakresie ochrony wnętrza, wyposażenia optoelektronicznego i uzbrojenia z akceptowalną ceną zakupu i kosztami eksploatacji w cyklu życia.

Bojowy wóz pie­choty Lynx łączy w sobie naj­now­sze roz­wią­za­nia w zakre­sie ochrony wnę­trza, wypo­sa­że­nia opto­elek­tro­nicz­nego i uzbro­je­nia z akcep­to­walną ceną zakupu i kosz­tami eks­plo­ata­cji w cyklu życia.

W czerwcu i lipcu bojowy wóz pie­choty Lynx KF 31 brał udział w dłu­go­trwa­łych pró­bach na poli­go­nie Libavá w Republice Czeskiej, będą­cych jed­nym z waż­nych ele­men­tów pro­ce­dury mają­cej wyło­nić nowy wóz bojowy tej kate­go­rii dla Armády České repu­bliky. Praskie Ministerstwo Obrony pla­nuje zaku­pić 210 nowo­cze­snych gąsie­ni­co­wych bwp, które zastą­pią, uży­wane od początku lat 80. prze­sta­rzałe wozy BVP‑2 wypro­du­ko­wane na sowiec­kiej licen­cji.

Czesi zamie­rzają prze­zbroić w nowe pojazdy bata­liony zme­cha­ni­zo­wane 7. Brygady Zmechanizowanej z Hranic, naj­sil­niej­szego związku tak­tycz­nego Wojsk Lądowych AČR. Umowa mia­łaby zostać zawarta do końca przy­szłego roku, a dostawy zostać zre­ali­zo­wane w latach 2020 – 2024. Budżet pro­jektu to nie­mal 2 mld EUR, a nie można wyklu­czyć, że zamó­wie­nie zosta­nie w per­spek­ty­wie roz­sze­rzone o kolej­nych 100 pojaz­dów. Rheinmetall Landsysteme, firma wcho­dząca w skład grupy Rheinmetall Defence, uczest­ni­czy w prze­targu ze swoją naj­now­szą kon­struk­cją tej klasy – bojo­wym wozem pie­choty Lynx KF 31, któ­rego świa­towa pre­miera odbyła się pod­czas pary­skiego salonu uzbro­je­nia Eurosatory 2016. W pró­bach na poli­go­nie Libavá, które odbyły się w dniach 5 czerwca – 14 lipca, poza Lynxem wzięły udział także pojazdy trzech innych pro­du­cen­tów rywa­li­zu­ją­cych o cze­ski kon­trakt. Ich testy były sze­roko zakro­jone i oprócz prób trak­cyj­nych w róż­no­rod­nym tere­nie, objęły także wie­lo­ra­kie spraw­dziany tak­tyczne, m.in. z udzia­łem desantu zło­żo­nego z cze­skich żoł­nie­rzy, a także strze­la­nia do celów sta­cjo­nar­nych i rucho­mych. Co warto pod­kre­ślić, był to pierw­szy tego typu spraw­dzian nowego bojo­wego wozu pie­choty Rheinmetalla, i to na doda­tek zagra­niczny. Pojazd, przy­naj­mniej według ofi­cjal­nych infor­ma­cji, prze­cho­dził dotąd tylko próby na tere­nie Niemiec. Przedstawiciele Rheinmetall Landsysteme nie oba­wiali się ryzyka, jakie nie­sie za sobą skie­ro­wa­nie do prób porów­naw­czych kon­struk­cji pro­to­ty­po­wej, ponie­waż bazuje ona na latach doświad­czeń zdo­by­tych przez pod­mioty wcho­dzące dziś w skład grupy Rheinmetall Defence na rynku wozów bojo­wych, a także ich uzbro­je­nia i ele­men­tów wypo­sa­że­nia. Poza tym także nie­któ­rzy kon­ku­renci, choć zapew­niają, że ich pojazdy znaj­dują się w seryj­nej pro­duk­cji, do prób w Czechach skie­ro­wali demon­stra­tory wozów w kon­fi­gu­ra­cji wyspe­cy­fi­ko­wa­nej przez zama­wia­ją­cego. Wóz Rheinmetalla takich prac przy­sto­so­waw­czych nie wyma­gał, ponie­waż speł­nia je tak w zakre­sie ochrony bali­stycz­nej i prze­ciw­mi­no­wej, liczby żoł­nie­rzy desantu, jak i zestawu uzbro­je­nia. Czeskie Ministerstwo Obrony poin­for­mo­wało, że wyniki rywa­li­za­cji powinny być znane już
na prze­ło­mie sierp­nia i wrze­śnia. W przy­szło­ści Rheinmetall pla­nuje zaofe­ro­wa­nie Lynxa także Siłom Zbrojnym Australii, które zamie­rzają kupić nowo­cze­sny gąsie­ni­cowy bojowy wóz pie­choty, następcę pojaz­dów M113AS4, w ramach pro­gramu Land 400 Phase 3.
W ramach sze­ro­kiego pakietu pro­po­zy­cji współ­pracy, który Rheinmetall Defence pro­po­nuje fir­mom pol­skiego prze­my­słu obron­nego, znaj­duje się także pro­jekt zwią­zany z bwp Lynx. Dlatego też wóz bojowy zosta­nie zapre­zen­to­wany pod­czas tego­rocz­nego Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach, gdzie będą się z nim mogli dogłęb­nie zapo­znać przed­sta­wi­ciele Wojska Polskiego, a także spe­cja­li­ści z prze­my­słu.

Maksimum moż­li­wo­ści za akcep­to­walną cenę

Od swego zara­nia, kon­cep­cja sto­jąca u pod­staw opra­co­wa­nia w Rheinmetall Landsysteme pojazdu Lynx zakła­dała moż­li­wość zaofe­ro­wa­nia dobrze chro­nio­nego wozu bojo­wego, który wypeł­niłby lukę na rynku w sfe­rze dostęp­nych finan­sowo, a zara­zem dys­po­nu­ją­cych dużymi moż­li­wo­ściami bojo­wymi, plat­form gąsie­ni­co­wych o masie 3040 ton. Rodzina Lynx została podzie­lona na dwie kate­go­rie pojaz­dów – Lynx KettenFahrzeug (KF) 31 w kate­go­rii masy bojo­wej 3040 ton i Lynx KF 41 w kate­go­rii ponad 40 ton.
Unikatową cechą rodziny jest to, że Lynx KF 41, jako bojowy wóz pie­choty, może zostać skon­fi­gu­ro­wany w taki spo­sób, aby być zdol­nym do prze­wo­że­nia ośmiu żoł­nie­rzy i zara­zem dys­po­no­wać dwu­oso­bową wieżą z auto­ma­tyczną armatą śred­niego kali­bru. Co wię­cej, pod­dany odpo­wied­nim mody­fi­ka­cjom Lynx KF 41 może rów­nież zostać wypo­sa­żony w wieżę ze 105 mm armatą lub nawet lek­kim dzia­łem kali­bru 120 mm o bali­styce toż­sa­mej z głów­nym uzbro­je­niem czoł­gów pod­sta­wo­wych.

  • Tomasz Wachowski

To jest skrócona wersja artykułu.

CZYTAJ E-WYDANIE KUP WYDANIE PAPIEROWE