Blue Flag 2017

W cwiczeniu „Blue Flag” bralo m.in. udzial 10 samolotow mysliwskich F-15 Baz ze 133. Dywizjonu Sil Powietrznych Izraela z bazy Tel Nof.

W cwi­cze­niu „Blue Flag” bralo m.in. udzial 10 samo­lo­tow mysliw­skich F‑15 Baz ze 133. Dywizjonu Sil Powietrznych Izraela z bazy Tel Nof.

Trzecia edy­cja orga­ni­zo­wa­nego co dwa lata ćwi­cze­nia „Blue Flag” miała miej­sce od 2 do 16 listo­pada 2017 r. w bazie lot­ni­czej Ovda w połu­dnio­wym Izraelu. Baza ta ist­nieje od 1982 r. i dosko­nale nadaje się do orga­ni­zo­wa­nia dużych ćwi­czeń, w pobliżu są bowiem różne poli­gony i strefy lotów na małych wyso­ko­ściach. Jest też moż­li­wość symu­lo­wa­nia wro­gich prze­ciw­lot­ni­czych zesta­wów rakie­to­wych.

Lotnisko to jest współ­użyt­ko­wane, będąc jed­no­cze­śnie cywil­nym por­tem lot­ni­czym, ale na dwa tygo­dnie zamknięto je dla całego cywil­nego ruchu lot­ni­czego. „Blue Flag” to naj­więk­sze mię­dzy­na­ro­dowe ćwi­cze­nie, jakie kie­dy­kol­wiek orga­ni­zo­wały Siły Powietrzne Izraela: brało w nim udział ponad 100 samo­lo­tów i ponad 1000 osób per­so­nelu z ośmiu kra­jów. Organizowanie ćwi­cze­nia zajęło ponad rok i zostało uwień­czone dużą kon­fe­ren­cją pla­ni­styczną prze­pro­wa­dzoną w czerwcu 2017 r., która koń­czyła etap przy­go­to­wań. Ćwiczenie jest pro­wa­dzone nad całym połu­dnio­wym Izraelem. W cza­sie prze­pro­wa­dza­nia misji cała prze­strzeń powietrzna jest dostępna bez ogra­ni­czeń wyso­ko­ści i pręd­ko­ści. Działania w powie­trzu były pro­wa­dzone przez „Blue Force” w izra­el­skie dni powsze­dnie, czyli od nie­dzieli do czwartku włącz­nie, z dwiema misjami szkol­nymi dzien­nie. Zaplanowano też trzy misje nocne. Jeden wylot trwał śred­nio 60 – 90 minut. Ćwiczenie ma podobną orga­ni­za­cję do corocz­nego ćwi­cze­nia „Inihios” odby­wa­ją­cego się w Grecji i turec­kiego ćwi­cze­nia „Anatolian Eagle”, któ­rego ostat­nia edy­cja odbyła się w 2016 r. w bazie Konya w cen­tral­nej czę­ści Turcji.
Zagraniczne kon­tyn­genty lot­ni­cze do ćwi­cze­nia „Blue Flag” były wysta­wiane przez nastę­pu­jące pań­stwa: Stany Zjednoczone (USAFE), Polskę, Włochy, Grecję, Indie, Francję i Niemcy. Ćwiczenie „Blue Flag” podzie­lono na dwa etapy. Pierwszy etap, trwa­jący przez tydzień, pozwo­lił kon­tyn­gen­tom poszcze­gól­nych państw na akli­ma­ty­za­cję oraz wza­jemne pozna­nie się. W dru­gim tygo­dniu pro­wa­dzono drugi etap ćwi­cze­nia – tre­no­wano loty według skom­pli­ko­wa­nych sce­na­riu­szy i w mie­sza­nych, wie­lo­na­ro­do­wych ugru­po­wa­niach. W nie­któ­rych przy­pad­kach uczest­nicy wyko­ny­wali loty prze­ciwko dywi­zjo­nowi „Latające Smoki”, który symu­lo­wał prze­ciw­nika, pozo­ro­wano też naziemne środki prze­ciw­lot­ni­cze. Poszczególne dni ćwi­cze­nia podzie­lono na loty zapo­znaw­cze, „roz­grzewkę”, misje w ramach obrony powietrz­nej, rywa­li­za­cję w ata­ko­wa­niu obiek­tów naziem­nych, ćwi­cze­nie małymi siłami i wresz­cie ćwi­cze­nie dużymi siłami, które pro­wa­dzono według naj­bar­dziej zło­żo­nego sce­na­riu­sza w cza­sie ćwi­czeń „Blue Flag”. Poszczególne załogi wyko­ny­wały po jed­nym locie dzien­nie.
Zwykle duże ćwi­cze­nia są pro­wa­dzone z myślą o prze­tre­no­wa­niu cze­goś kon­kret­nego, ale w „Blue Flag” było ina­czej. Walki powietrzne miały cha­rak­ter bar­dziej ogólny, podob­nie jak ude­rze­nia na obiekty naziemne czy misje w ramach sys­temu obrony powietrz­nej, ćwi­cze­nia w obez­wład­nia­niu nie­przy­ja­ciel­skiej obrony powietrz­nej i walce radio­elek­tro­nicz­nej oraz misje sił spe­cjal­nych na małych wyso­ko­ściach, w któ­rych brały udział kon­tyn­genty Sił Powietrznych Indii, indyj­ska jed­nostka spe­cjalna „Garud” i Siły Specjalne Izraela.
Baza Ovda jest macie­rzy­stą bazą 115. Dywizjonu „Latające Smoki”, który został prze­zbro­jony na F‑16C w kwiet­niu 2017 r., wcze­śniej mając na wypo­sa­że­niu F‑16A. Jest to dywi­zjon pozo­ru­jący prze­ciw­nika – także dla uczest­ni­ków ćwi­cze­nia. Izraelskie „Blue Flag” jest czę­sto porów­ny­wane z ćwi­cze­niem „Red Flag” orga­ni­zo­wa­nym co roku przez Siły Powietrzne Stanów Zjednoczonych w Newadzie, nad pusty­nią ota­cza­jącą bazę Nellis AFB. Podobnie jak w przy­padku ćwi­cze­nia „Red Flag” siły podzie­lono na zespoły „czer­wone” i „nie­bie­skie”, które następ­nie pro­wa­dziły symu­lo­wane bitwy powietrzne.
Głównym ele­men­tem sce­na­riu­sza ćwi­cze­nia „Blue Flag” jest podział na umowne pań­stwa Falcon Land i Nowhere Land. Pierwsze z nich zostało utwo­rzone przez sie­dem kon­tyn­gen­tów z kra­jów uczest­ni­czą­cych: Indii, Niemiec, Francji, Włoch, Polski, Grecji, Stanów Zjednoczonych i Izraela. Ich prze­ciw­nik, Nowhere Land, two­rzył izra­el­ski 115. Dywizjon, uży­wany do symu­lo­wa­nia wro­gich samo­lo­tów.

  • Carlo Kuit, Paul Kievit

To jest skrócona wersja artykułu.

CZYTAJ E-WYDANIE KUP WYDANIE PAPIEROWE