Black Hawki już w Wojskach Specjalnych

Trzy z czterech śmigłowców Sikorsky S-70i Black Hawk przekazanych Wojskom Specjalnym 20 grudnia 2019 r.

Trzy z czte­rech śmi­głow­ców Sikorsky S‑70i Black Hawk prze­ka­za­nych Wojskom Specjalnym 20 grud­nia 2019 r.

20 grud­nia 2019 r., w 1. Bazie Lotnictwa Transportowego na war­szaw­skim Okęciu odbyło się uro­czy­ste prze­ka­za­nie Siłom Zbrojnym RP czte­rech śmi­głow­ców wie­lo­za­da­nio­wych Sikorsky S‑70i Black Hawk, które wesprą dzia­ła­nia Wojsk Specjalnych.

Akt prze­ka­za­nia śmi­głow­ców, w obec­no­ści m.in. pre­zy­denta RP Andrzeja Dudy i mini­stra obrony naro­do­wej Mariusza Błaszczaka, pod­pi­sali gen. bryg. Sławomir Drumowicz, dowódca Komponentu Wojsk Specjalnych, i Janusz Zakręcki, pre­zes zarządu Polskich Zakładów Lotniczych Sp. z o.o. z Mielca, które wypro­du­ko­wały wiro­płaty.
Black Hawki dla Wojsk Specjalnych zostały zamó­wione 25 stycz­nia 2019 r. Zawarta wów­czas umowa z nale­żą­cymi do kor­po­ra­cji Lockheed Martin zakła­dami z Mielca doty­czyła dostawy czte­rech maszyn wraz z pakie­tem logi­stycz­nym i szko­le­nio­wym. W skład pakietu logi­stycz­nego wcho­dzi zapas czę­ści zamien­nych i eks­plo­ata­cyj­nych oraz sprzęt nie­zbędny do obsługi naziem­nej śmi­głow­ców. Pakiet szko­le­niowy obej­muje z kolei kom­plek­sowe szko­le­nie pilo­tów i per­so­nelu tech­nicz­nego. Śmigłowce zostały zamó­wione w kon­fi­gu­ra­cji do pro­wa­dze­nia powietrz­nych ope­ra­cji spe­cjal­nych, w któ­rej oprócz stan­dar­do­wego wypo­sa­że­nia pro­du­centa wejdą m.in.: wypo­sa­że­nie do lotów noc­nych bez widzial­no­ści, uzbro­je­nie i wypo­sa­że­nie spe­cja­li­styczne zgodne z wyma­ga­niami użyt­kow­nika, wypo­sa­że­nie umoż­li­wia­jące trans­port ładun­ków, wypo­sa­że­nie wspo­ma­ga­jące ewa­ku­ację ran­nych, sys­temy łącz­no­ści i trans­mi­sji danych zgodne z wyma­ga­niami NATO, sys­temy nawi­ga­cyjne zgodne z wyma­ga­niami ICAO/NATO, sys­temy samo­obrony oraz osłony bali­styczne śmi­głowca i załogi. Szczegółowe infor­ma­cje doty­czące uzbro­je­nia i spe­cja­li­stycz­nego wypo­sa­że­nia śmi­głow­ców są nie­jawne.
Całkowita war­tość umowy wynio­sła 683,4 mln PLN brutto, a koszt poje­dyn­czego śmi­głowca wraz z pod­sta­wo­wym wypo­sa­że­niem wynosi ok. 75 mln PLN brutto.
Dostawca sprzętu zobo­wią­zał się do zapew­nie­nia nale­ży­tej spraw­no­ści tech­nicz­nej śmi­głow­ców przez cały okres ich eks­plo­ata­cji.
Realizacja umowy podzie­lona została na kilka eta­pów i osta­tecz­nie zakoń­czyć ma się w 2024 r., kiedy wyko­nane zostaną ostat­nie przed­się­wzię­cia szko­le­niowe oraz zwią­zane ze wspar­ciem logi­stycz­nym.
Przekazanie śmi­głow­ców 20 grud­nia 2019 r. koń­czyło pierw­szy etap umowy, zwią­zany z dostawą maszyn, które otrzy­mały dotąd tylko nie­które ele­menty zapla­no­wa­nego wypo­sa­że­nia spe­cja­li­stycz­nego oraz zestawu uzbro­je­nia. Na pierw­szy rzut oka widać było, że nie mają one sys­te­mów samo­obrony, gło­wic opto­elek­tro­nicz­nych, rada­rów pogo­do­wych, a zestaw zamon­to­wa­nych anten sys­te­mów łącz­no­ści był stan­dar­dowy dla maszyn wer­sji S‑70i. Brakujące ele­menty (nie jest powie­dziane, że wszyst­kie wspo­mniane wcze­śniej sys­temy znajdą się w jego zesta­wie) wypo­sa­że­nia mają zostać zamon­to­wane i zin­te­gro­wane – jak można było się dowie­dzieć w kulu­arach uro­czy­sto­ści – przede wszyst­kim na prze­strzeni tego roku. Biorąc pod uwagę podaną cenę śmi­głowca w bazo­wej kon­fi­gu­ra­cji, na spe­cja­li­styczne wypo­sa­że­nie i uzbro­je­nie przy­pada co naj­mniej 200 mln PLN z ogól­nej kwoty kon­traktu.
  • Andrzej Kiński

To jest skrócona wersja artykułu.

CZYTAJ E-WYDANIE KUP WYDANIE PAPIEROWE