Białoruska moder­ni­za­cja Osy – kolejny krok

Pierwsza prezentacja demonstratora PRWB zmodernizowanego do standardu 9A33-1B miała miejsce na targach MILEX-2014 w Mińsku.

Pierwsza pre­zen­ta­cja demon­stra­tora PRWB zmo­der­ni­zo­wa­nego do stan­dardu 9A33-1B miała miej­sce na tar­gach MILEX-2014 w Mińsku.

Przedsiębiorstwa prze­my­słu obron­nego Białorusi odgry­wają ważną rolę w pro­jek­tach moder­ni­za­cji uzbro­je­nia i sprzętu woj­sko­wego pocho­dzą­cego z byłego Związku Sowieckiego, reali­zo­wa­nych na potrzeby wła­snych sił zbroj­nych, a także na zle­ce­nie kon­tra­hen­tów zagra­nicz­nych.

Jednym z istot­nych gra­czy w biz­ne­sie moder­ni­za­cji sys­te­mów obrony prze­ciw­lot­ni­czej są 2566. Zakłady Remontu Wyposażenia Radioelektronicznego (OAO 2566. ZRREW) z Borysowa. Wśród reali­zo­wa­nych tam pro­jek­tów znaj­duje się pro­gram moder­ni­za­cji samo­bież­nego prze­ciw­lot­ni­czego zestawu rakie­to­wego 9K33M3 Osa-AKM. Modernizacja została zapla­no­wana kom­plek­sowo (obej­muje m.in. opcję wyko­rzy­sta­nia per­spek­ty­wicz­nego poci­sku kie­ro­wa­nego), ale z racji szczu­pło­ści dostęp­nych środ­ków na prace roz­wo­jowe i aby nie rezy­gno­wać z dąże­nia do zaofe­ro­wa­nia poten­cjal­nym odbior­com roz­wią­zań alter­na­tyw­nych, pro­gram jest na razie roz­wi­jany w dwóch warian­tach. Demonstrator tech­no­lo­gii prze­ciw­lot­ni­czego rakie­to­wego wozu bojo­wego (PRWB), który gene­ral­nie odpo­wiada stan­dar­dowi moder­ni­za­cji ozna­czo­nemu 9A33-1B, jego twórcy zapre­zen­to­wali po raz pierw­szy – jesz­cze w dość „suro­wej“ postaci – pod­czas wystawy tech­niki woj­sko­wej i tech­no­lo­gii obron­nych MILEX-2014 w sto­licy Republiki Białorusi, Mińsku.
Przebudowa ory­gi­nal­nego PRWB 9A33BM3 do postaci 9A33-1B, poza remon­tem kon­ser­wa­cyj­nym, obej­muje wpro­wa­dze­nie kilku nowych funk­cjo­nal­no­ści, a także uno­wo­cze­śnień: moder­ni­za­cji torów odbior­czych sta­cji radio­lo­ka­cyj­nej wstęp­nego poszu­ki­wa­nia (pol. RSWP, ros. SOC) i sta­cji radio­lo­ka­cyj­nej śle­dze­nia celów (SSC); zastą­pie­nie nowymi, cyfro­wymi, blo­ków obróbki sygna­łów odbior­ni­ków SOC i SSC; moder­ni­za­cji kanału pomiaru odle­gło­ści SSC; mon­taż nowych wyświe­tla­czy na sta­no­wi­skach ope­ra­to­rów poszu­ki­wa­nia i odle­gło­ści, a także zastą­pie­nie nowym ory­gi­nal­nego kom­pu­tera. Prace te reali­zo­wane są w ramach pracy doświad­czalno-kon­struk­cyj­nej (OKR) Dozor.
Potencjalnym kon­tra­hen­tom ofe­ro­wany jest także bar­dziej roz­bu­do­wany wariant moder­ni­za­cji, w któ­rym PRWB otrzy­mał ozna­cze­nie 9A33-2B. Planuje się w nim zasto­so­wać wszyst­kie inno­wa­cje wpro­wa­dzone w moder­ni­za­cji stan­dardu 1B, a także kilka innych nowo­ści, w tym: zasto­so­wa­nie nowych blo­ków wzmoc­nie­nia sygna­łów rada­rów SOC i SSC, zastą­pie­nie blo­ków kana­łów auto­ma­tycz­nego pomiaru odle­gło­ści SSC i sta­cji śle­dze­nia rakiet (SSR) oraz blo­ków eli­mi­na­cji fał­szy­wych sygna­łów jed­nym nowym blo­kiem, umiesz­czo­nym w sto­jaku apa­ra­tury zauto­ma­ty­zo­wa­nego sta­no­wi­ska ope­ra­tora odle­gło­ści.
W PRWB 9A33-2B dotych­cza­sowa apa­ra­tura kon­troli funk­cjo­nal­nej zosta­nie zastą­piona nową, która poza reali­za­cją dotych­cza­so­wych funk­cji, wspo­ma­gać ma także szko­le­nie i tre­ning obsługi w try­bie „wir­tu­al­nego strze­la­nia“. Imitować ma ona sytu­ację powietrzną i jej zmiany nie tylko poprzez gene­ro­wa­nie fik­cyj­nej sytu­acji na przy­rzą­dach zobra­zo­wa­nia, ale także nało­że­nie wir­tu­al­nej sytu­acji na zobra­zo­wa­nie real­nej sytu­acji powietrz­nej, wyświe­tla­nej na moni­to­rach człon­ków obsługi.

  • Miroslav Gyűrösi

To jest skrócona wersja artykułu.

CZYTAJ E-WYDANIE KUP WYDANIE PAPIEROWE